Δεν αξιοποιήθηκαν  τελικά οι  μελέτες  που είχαν  ετοιμαστεί επί θητείας του κ. Γιάννη Μαχαιρίδη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση της γέφυρας της Κρεμαστής.

Αντιθέτως εγκρίθηκε μεν , αλλά κατά μειοψηφία η σύναψη προγραμματική σύμβαση για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ” για το έργο “Μελέτη επισκευή δομική ενίσχυση και διαπλάτυνση της γέφυρας Κρεμαστής επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου με κόστος 250.000 ευρώ.

Το θέμα ζήτησε να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Με την πρόταση της σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση νέας μελέτης με στόχο την αποκατάσταση, της γέφυρας Κρεμαστής διαφώνησαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

¨Όπως υπογραμμίστηκε δεν υπήρχε λόγος για την εκπόνηση νέας μελέτης αφού το έργο μπορούσε να υλοποιηθεί με την μελέτη που είχε ετοιμαστεί επί θητείας του κ. Μαχαιρίδη έστω και με τροποποιήσεις.

Στην εισήγηση που τέθηκε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου από την ΠΝΑΙ  και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η λειτουργική αναβάθμιση της γέφυρας Κρεμαστής επί της Επαρχιακής οδού Ιαλυσού- Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου , είναι ένα στοίχημα και ταυτόχρονα μια πρόκληση, που η Περιφέρεια προτίθεται να υλοποιήσει με σοβαρότητα και συνέπεια.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία « Εγνατία Οδός ΑΕ» για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη επισκευή δομική ενίσχυση και διαπλάτυνση της γέφυρας Κρεμαστής επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου».

Με τη παρ 4 του άρθρου 138 του Ν. 4070 ( ΦΕΚ Α82/10-04-2012) σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ μπορεί να συμβάλεται με τα νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ 1 του ν. 3463/2006 ( Α114) και100 παρ 1 του ν. 3852/2010 ( Α87) στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής , καθώς και για παροχή συναφών υπηρεσιών.

Σκοπός είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευών λόγω των μεγάλων απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης του συγκεκριμένου έργου.

Το αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης στη μελέτη επισκευή δομική ενίσχυση και διαπλάτυνση της γέφυρας Κρεμαστής επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου , με σκοπό τη λειτουργική αναβάθμιση της ,με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί άνωθεν του χειμάρρου Κρεμαστής και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και για τη διέλευση πεζών.
Η τελική λειτουργική αναβάθμιση θα υλοποιηθεί μέσω διαπλάτυνσης του υφιστάμενου καταστρώματος που έχει σήμερα συνολικό πλάτος 5.16 μ κυκλοφορούμενου οδοστρώματος 4,40 με υλοποίηση νέας διατομής με συνολικό νέο πλάτος καταστρώματος 10,5 μ ( δύο λωρίδες πλάτους 3,70 μέτρων με λωρίδα καθοδήγησης και δύο πεζοδρόμια πλάτους 0,75 και 1,80 μέτρα)

Εντός του αντικειμένου μεταξύ άλλων είναι η τοπογραφική μελέτη και η μελέτη οδοποιίας των προσβάσεων στη γέφυρα και η διευθέτηση της συνέχισης λειτουργίας ( κατά το δυνατόν) των σημερινών τοπικών οδών παράλληλα και κάθετα στη γέφυρα. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής η οποία ανατίθεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο μελετητικό φορέα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ γεωτρύπανο ολοκληρώνει τη γεωτεχνική έρευνα στον ποταμό Κρεμαστής εκατέρωθεν της υφιστάμενης γέφυρας.

Η έρευνα γίνεται σε βάθος 7 μέτρων περίπου προκειμένου να αποτυπώσει πλήρως τη στρωματογραφία και τις αντοχές του υπεδάφους.
Τα αποτελέσματα μετά την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας αναμένονται εντός 20 ημερών.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 ( ΚΑΕ 9899).

Δεδομένου της ιδιαιτερότητας του έργου παρακαλούμε για την εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για εξειδίκευση των όρων αυτής.