Ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς αποφάσισε την τροποποίηση την ομάδας διοίκησης έργου, η οποία είχε συγκροτηθεί στις 8/10/19, με αντικείμενο την εύρυθμη λειτουργία των εργοταξίων του Δήμου Κω, την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανημάτων, την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και τέλος, με την επικοινωνία, την προβολή και τη διαφήμιση.

Η Ομαδα Διοίκησης Έργου αποτελείται από τους:

Χατζηστέργος Δημήτριος του Θεόφιλου, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Προϊστάμενος στο Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου.

Παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά του στο Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου, έχει την ευθύνη της παρακολούθησης , της αξιολόγησης και της ιεράρχησης των αιτημάτων στη Γραμμή Δημότη στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό θα προΐσταται ομάδας υπηρεσιακών στελεχών που θα συγκεντρώνουν τα παραπάνω αιτήματα, θα επικοινωνεί καθημερινά με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι οφείλουν να καταθέτουν στο Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους πλην αυτών της αποκομιδής απορριμμάτων.

Για το λόγο αυτό:

Συνεργάζεται συστηματικά και σε καθημερινή βάση με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων καταγράφοντας τις ανάγκες τους σε στόλο και ανθρώπινο δυναμικό. Η κατανομή γίνεται με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά, την εποχικότητα , αναλογικότητα και ίση μεταχείριση τους. Ειδικά, ο τελικός προγραμματισμός των μόνιμων συνεργείων στις δημοτικές κοινότητες των πρώην Δήμων Δικαίου και Ηρακλειδών, ο οποίος γίνεται από τους προέδρους αυτών, λαμβάνει κάθε φορά υπόψη του τις διαμορφούμενες ανάγκες και συγχρονίζεται εφόσον καθίσταται απαραίτητο, με το συνολικό προγραμματισμό.

Συνεργάζεται συστηματικά και σε καθημερινή βάση με τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών για να καταγράψει τις ανάγκες και το σχεδιασμό της υπηρεσίας ειδικά στα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

Συνεργάζεται συστηματικά και σε καθημερινή βάση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της διεύθυνσης περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η διάθεση μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού του εργοταξίου όπως κάθε φορά επιβάλλουν οι ανάγκες και ο ευρύτερος σχεδιασμός της διεύθυνσης και του Δήμου.

Συνεργάζεται συστηματικά και σε καθημερινή βάση με τα υπηρεσιακά στελέχη που έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού στις δημοτικές κοινότητες των τέως Δήμων Δικαίου και Ηρακλειδών.

Συγκαλεί όποτε απαιτηθεί συνάντηση, η οποία λαμβάνει χώρα είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη, με το σύνολο των προέδρων των πέντε δημοτικών κοινοτήτων, η οποία μπορεί να γίνεται και ανά τέως Δήμο, εφόσον αυτό προκρίνεται ως προσφορότερο.

Ειδικά για τη Δημοτική κοινότητα Κω, συνεργάζεται συστηματικά και σε καθημερινή βάση με τα υπηρεσιακά στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τη λειτουργία του εργοταξίου όπως και με τον τεχνικό σύμβουλο Δημάρχου κ. Νασταχανίδη Νίκο, ο οποίος γνωμοδοτεί για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες στη δημοτική κοινότητα Κω και φροντίζει για τον επιμερισμό των συνεργείων και των μηχανημάτων στους χώρους δουλειάς όπως αυτός τελικά προκύπτει, από τον προγραμματισμό του αυτοτελούς τμήματος δημάρχου.

Παρίσταται όποτε κρίνεται αναγκαίο στα εργοτάξια, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί τον προγραμματισμό από το γραφείο του αυτοτελούς τμήματος δημάρχου που είναι επιφορτισμένο για την εξυπηρέτηση του δημότη. Ο σχεδιασμός, η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός γίνονται με σημείο αναφοράς τις ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται από τα αιτήματα των δημοτών τα οποία καταγράφονται, αξιολογούνται, και εξυπηρετούνται μέσα από τον ενιαίο προγραμματισμό που λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους για τη βέλτιστη αποδοτικότητα της παραγωγικής μηχανής του Δήμου.

Παραδίδει στον Δήμαρχο, εγγράφως, κάθε Παρασκευή τον προγραμματισμό της ερχόμενης βδομάδας και κάθε Δευτέρα τον εβδομαδιαίο συγκεντρωτικό απολογισμό της προηγούμενης.

Νασταχανίδης Νίκος: Τεχνικός Σύμβουλος παρά τον Δήμαρχο σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του εργοταξίου Κω καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη διασύνδεση του Δήμου Κω με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Γνωμοδοτεί για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες στη δημοτική κοινότητα Κω και φροντίζει για τον επιμερισμό των συνεργείων και των μηχανημάτων στους χώρους δουλειάς όπως αυτός τελικά προκύπτει, από τον προγραμματισμό του αυτοτελούς τμήματος δημάρχου.

Καραναστάσης Εμμανουήλ: Τεχνικός σύμβουλος παρά τον Δήμαρχο σε θέματα που αφορούν στην κατάσταση των μηχανημάτων και των οχημάτων στο εργοτάξιο του τέως Δήμου Ηρακλειδών. Μεριμνεί για την εξοικονόμηση πόρων στη συντήρηση και επισκευή τους. Ενημερώνει πριν από κάθε ενέργεια το τμήμα διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων στο εργοτάξιο Κω.

Σπέρμπης Αντώνης: Μεριμνά για την επάρκεια καιτην καλή κατάσταση του δικτύου του ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Κεφάλου. Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Κοινότητας, κ. Κοκαλάκη Γιώργο, στον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την καθημερινή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανημάτων.

Καματερός Στέφανος: Μεριμνά για την εύρυθμη αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημόσια εικόνα της Κοινότητας Κεφάλου στο αντικείμενο αυτό, καθώς και για τη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου. Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Κοινότητας για τα παραπάνω αντικείμενα.

Καμπούρη Διονυσία: Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων της Κοινότητας Κεφάλου. Προτείνει και παρακολουθεί τον σχεδιασμό τους και συνεργάζεται για όλα τα παραπάνω με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κεφάλου.

Ψύρης Γεώργιος: Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητας Καρδάμαινας σε ζητήματα που αφορούν στην καθαριότητα, στο πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό, καθώς και σε ότι άλλο έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητας. Συνεργάζεται για όλα τα παραπάνω με τον πρόεδρο της Κοινότητας Καρδάμαινας.

Την εποπτεία της ΟΔΕ έχει ο Δήμαρχος Κω κ.Νικηταράς Θεοδόσης

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Κω αποφάσισε και την μεταβίβαση στον Πρόεδρο της Κοινότητας Ασφενδίου, Γεωργαλλή Μιχάλη, επιπλέον των καθηκόντων που απορρέουν από τον νόμο, την αρμοδιότητα της εποπτείας, του συντονισμού και της επιμέλειας καταμερισμού των μηχανημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Δημάρχου για τις Δημοτικές Κοινότητες Ασφενδιού και Πυλίου.

 573 total views,  2 views today