Σε απάντηση σχετική με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα και Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κυριάκος Βελόπουλος, για το υπό κατάρρευση Δικαστικό Μέγαρο στη Ρόδο, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει περιέλθει αίτημα στις αρμόδιες διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών και τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προερχόμενο από το Δικαστήριο της Ρόδου, που να αφορά τη μεταστέγαση των διοικητικών υπηρεσιών σε άλλο χώρο, ούτε εκκρεμεί αίτημα αποκατάστασης φθορών του Μεγάρου ή άλλο αίτημα παροχής προμηθειών ή υπηρεσιών.

Η ερώτηση του κ. Βελόπουλου:

«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σε κίνδυνο τίθεται η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, που επισκέπτονται το διατηρητέο κτήριο, του Δικαστικού Μεγάρου, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ντόπιων κατοίκων, ελάχιστες είναι οι εργασίες αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί στο ως άνω οικοδόμημα.

Εξωτερικά, πέφτουν κομμάτια επιχρισμάτων, με κίνδυνο τραυματισμού περαστικών. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του εξωτερικού κελύφους του κτηρίου καθώς και των κρεμάμενων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων. Εσωτερικά,  στο κεντρικό ακροατήριο. όταν βρέχει, τοποθετείται σοχείο συλλογής όμβριων υδάτων.

Επείγει η τοποθέτηση μόνωσης στο δώμα, στο οποίο εισχωρούν τα νερά της βροχής και το διαβρώνουν. Στο εσωτερικό επίσης, υπάρχει το ισχυρό ενδεχόμενο πτώσης μεγάλων κομματιών μπετόν, ενώ σε πολλά σημεία, ο οπλισμός είναι πλέον ορατός.

Την άσχημη αυτή εικόνα, συμπληρώνουν τα πεπαλαιωμένα και φθαρμένα κοινόχρηστα είδη υγιεινής, που χρήζουν άμεσης αποξήλωσης και αντικατάστασης. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Έχετε λάβει πλήρη γνώση για την επικίνδυνη κατάσταση προβλημάτων φθοράς που αντιμετωπίζει το ανωτέρω κτήριο, το οποίο, ως φαίνεται, δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες και δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός Δικαστικού Μεγάρου;

2. Προτίθεσθε να συνδράμετε, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του άνω κτηρίου και να υπάρξει σχεδιασμός αλλά και προγραμματισμός για την κατασκευή, σε εύθετο χρόνο, ενός νέου σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου;

Ο Ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ».

Η απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης

«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 9785/21-09-2020 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, με θέμα: «Υπό κατάρρευση το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου», σας γνωστοποιούμε -κατά λόγο αρμοδιότητας- τα ακόλουθα:

Ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει περιέλθει αίτημα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προερχόμενο από τον Διευθύνοντα του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου που να αφορά στη μεταστέγαση των στεγαζόμενων σ’ αυτό Δικαστικών Υπηρεσιών σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, ούτε εκκρεμεί αίτημα αποκατάστασης φθορών του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου ή άλλο αίτημα παροχής προμηθειών ή υπηρεσιών.

Ειδικότερα, όσο αφορά στην καταγγελλόμενη από τον ερωτώντα βουλευτή «επικίνδυνη κατάσταση προβλημάτων φθοράς» που αντιμετωπίζει το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Εργασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη προτείνει στη Διοίκηση του Εφετείου Ρόδου (έγγραφο υπ’ αριθμ. 46626/30-09-2020) να απευθυνθεί στο Τμήμα Επικινδύνων της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.Δ.Ο.Μ.), προκειμένου να διερευνηθεί η επικινδυνότητα του κτηρίου.

Η στεγαζόμενη υπηρεσία, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 18/19-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4320/2015 και ν. 4412/2016, δύναται να προχωρήσει άμεσα στην εκτέλεση έργων που αφορούν σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών περιπτώσεων ζημιών, βλαβών, φθοράς κ.λπ., ή/και έκτακτων μέτρων ασφάλειας.

Περαιτέρω, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων του κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, θέτουμε υπόψη σας ότι κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συντάσσει -κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας χρήσης- σχετική μελέτη (Τεχνική και Προϋπολογισμό). Η εν λόγω μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί ως προς το τμήμα που αφορά τις οικοδομικές επεμβάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το μικρότερης έκτασης τμήμα της άνω μελέτης που αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, επισημαίνεται, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης μελέτης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ικανοποιήσει, μέσω του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., σημαντικό αριθμό αιτημάτων των Δικαστικών Υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, όπως για παράδειγμα την προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ασφαλείας στο Εφετείο Δωδεκανήσου (μιας μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων, ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης -access control και ενός συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης – cctv) καθώς και την εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων.

Επιπλέον, αναφορικά με τη γενικότερη συντήρηση του ιστορικού κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου, σας γνωρίζουμε ότι το Εφετείο Δωδεκανήσου επιχορηγήθηκε από ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., σύμφωνα με το αρ. 64 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213/17-12-2010, τ.γ’), περί ετήσιας χρηματοδότησης – επιχορήγησης των Δικαστηρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με πιστώσεις, ποσού 267.700,00 Ευρώ (€) για το έτος 2019 και ποσού 240.500,00 Ευρώ (€) για το έτος 2020, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, ήτοι για υπηρεσίες καθαριότητας, για τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, για την πυρασφάλεια, για τη φύλαξη, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων καθώς και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας.

Συνοψίζοντας, σας επισημαίνουμε ότι παρεμφερή αιτήματα που τυχόν υποβληθούν αρμοδίως από τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου στα οποία θα επισημαίνονται οι λειτουργικές τους ανάγκες ή άλλα θέματα ασφάλειας, θα εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να τύχουν θετικής εισήγησης.

 993 total views,  2 views today