Ανανέωση:

Νόμος του κράτους έγινε η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου»

Πιο συγκεκριμένα, ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Δήμου Λέρου», συνολικού εμβαδού 56.057,89 τ.μ. του Δήμου Λέρου, όπως απεικονίζονται σε σχετική Τοπογραφική Μελέτη για την Κτηματογράφηση του Χ.Υ.Τ.Υ στον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα στα πλαίσια της μελέτης Κτηματολογίου που αφορά το ως άνω έργο.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33§7 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176Α΄), όπως ισχύει και του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α΄- Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων), όπως ισχύει, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5001908.

 

 94 total views,  2 views today