Ποσό ύψους 35.712 ευρώ διαθέτει η διοίκηση της ΔΕΡΜ ΑΕ με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες    εκπόνησης     τεχνικών        εκθέσεων, κατάρτισης προϋπολογισμών, επίβλεψης και τεχνικών συμβουλών.

Την σύμβαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Sky γιατί και σε αυτή την περίπτωση το κόστος είναι μεγάλο για το έργο που θα πρέπει να παραχθεί.

Στην σύμβαση με αριθμό ΩΑ96ΟΛΙΗ-5ΑΝ αναφέρονται τα ακόλουθα :

Στη Ρόδο σήμερα, την 30/11/2021 , o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στη Ρόδο ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο

«Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε. », Σπανός Παπαγιάννης Αναστάσιος του Νικολάου

 

αφού έλαβε υπόψη του

 

 

α)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 β)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 γ)Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

δ)Την ανάγκη για: την λειτουργία της εταιρείας

ε)Την εγγεγραμμένη πίστωση στον υπ’αριθ. 61.00.07 Κωδικό Δαπανών του Γενικού Εταιρικού Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων της εταιρείας αποφασίζει

 α)Εγκρίνουμε         υπηρεσίες         εκπόνησης          τεχνικών         εκθέσεων,κατάρτισης προϋπολογισμών, επίβλεψης και τεχνικών συμβουλών , αξίας 35712 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. β)Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης.

γ)Αναθέτουμε   την   εκτέλεση   των    ανωτέρω    στον   ανάδοχο    με   την   επωνυμία: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         με ΑΦΜ: 154643597               Δ.Ο.Υ. :        Ρόδου                            έναντι του

ποσού των 35712 ευρώ, με Φ.Π.Α 24 %

δ)Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.07

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 993 total views,  2 views today