Δάνειο 3 εκ. ευρώ ζητά να λάβει η ΔΕΥΑΡ από τον Δήμο Ρόδου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βασίλη Μανέττα, μετά την κρίση της πανδημίας, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές, τα έσοδα έχουν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της θα πρέπει να επιχορηγηθεί, έστω με τη μορφή άτοκου δανείου από τον Δήμο Ρόδου.

Την ίδια στιγμή βέβαια που η ΔΕΥΑΡ αναζητεί δανειοδότηση από το Δήμο, για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, εντύπωση προκαλεί το γεγονός της διακήρυξης διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου με κονδύλι περίπου 50.000 ευρώ!

Αναλυτικά η προκήρυξη του διαγωνισμού που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Μανέττας Βασίλειος, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΦΥΛΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ» προϋπολογισμού 49.298,44€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος (χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΑΝΆ ΜΗΝΑ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΡ (2ο χλμ. Ε.Ο Ρόδου- Λίνδου, τηλ. 22410-45300) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10π.μ μέχρι 10.30π.μ. Επίσης, οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, και να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού, δηλαδή έως την 14ηΙουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Ο εφιάλτης μιας 21χρονης: Νέα μήνυση κατά του γυναικολόγου

Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Τ. Ζούρδη, (Αυτοτελής Υπηρεσία Γενικής Δ/νσης τηλ.: 22410 45349) ή στην κα. Δ. Λαουδίκου (Υπηρεσία Έργων, Mελετών και Υπηρεσιών τηλ 22410 45355) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και email: aftotelis@deyar.gr και plan.mel@deyar.gr ). Η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Η διακήρυξη με τα τεύχη που την συνοδεύουν, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr ) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr) από όπου μπορούν και να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

 1,183 total views,  2 views today