Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου του 2019 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Τ.Κ. Απολλώνων, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν δύο (02) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής  -Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Δημοτική Ενότητα Καμείρου στην Γραμματέα της Τ.Κ. Απολλώνων, κ. Νικολίτση Ελευθερία.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
. Βεβαίωση Δραστηριότητας Ετήσιας διάρκειας σε ισχύ.
. Δημοτική Ενημερότητα.

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της Κλήρωσης.
Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Ορίζεται Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη:
1. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Απολλώνων κ. Πιπέρης Βασίλειος.
2. Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Απολλώνων κ. Λαγογιάννης Ευθύμιος.
3. Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Απολλώνων κ. Πίσσας Σάββας.
και την υπάλληλο της Τοπικής Κοινότητας Απολλώνων κ. Νικολίτση Ελευθερία, ως γραμματέας.