Ανανέωση:

Ο Δήμος Ρόδου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ρόδου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο εν λόγω Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να δημιουργηθούντμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 ώρες
2 Δημιουργία ιστοσελίδας 50 ώρες
3 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 ώρες
4 Αστικοί λαχανόκηποι 25 ώρες
5 Ιστορία της Τέχνης 25 ώρες
6 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 ώρες
7 Εκπαίδευση μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους
(όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους 125 ώρες
8 Εκπαίδευση μεταναστών Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και
Αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις 185 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 90 total views,  2 views today