Με εξώδικη δήλωση προς το Δήμο Ρόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή κατήγγειλε τη σύμβαση παραχώρησης του «Ηχος και Φως» η ομώνυμη εταιρεία.

Το εξώδικο εστάλη στις 31.12.2020: “Εξώδικη Δήλωση-καταγγελία της από 28.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης και Εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου”.

Η εταιρεία διατείνεται ότι εξάντλησε κάθε προσπάθεια για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση της σύμβασης και την καταγγέλλει «ενόψει της άκρως αντισυμβατικής και εξόχως καταχρηστικής συμπεριφοράς του Δήμου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται ουσιωδώς η ομαλή εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, να έχει επέλθει πλήρης ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης και να έχει καταλήξει κατάφωρα ετεροβαρής εις βάρος της».

“Ενόψει αυτών και αφού η εταιρία μας καλόπιστα εξάντλησε όλα τα περιθώρια για τη συνέχιση της συμβατικής σχέσης, δυστυχώς δε μένει καμία άλλη επιλογή παρά η καταγγελία της Σύμβασης. Τούτο διότι δε είναι δυνατό να συνεχίζεται επ’ αόριστον μια κατάσταση στην οποία η εκτέλεση των συμβατικών εργασιών εμποδίζεται από το Δήμο, αλλά η εταιρία βαρύνεται με την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά πλήρη ανατροπή της συμβατικής ισορροπίας. Επομένως με την παρούσα, καταγγέλλουμε τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 της Σύμβασης και όσα προεκτέθηκαν”.

Mε την ίδια εξώδικη δήλωση­ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος ή/ και αξίωσής της, τόσο όσων έχουν ήδη ασκηθεί, όσο και όσων έχουν δικαίωμα να ασκήσουν εφεξής, ενώ επιφυλάσσεται ως προς τη διεκδίκηση της ζημίας που υποστηρίζει ότι έχει υποστεί από τη συμπεριφορά του Δήμου στο πλαίσιο της Σύμβασης έχοντας ήδη επενδύσει περισσότερα από 1.200.000 € για το συγκεκριμένο έργο, όπως και από οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη.

Ολη η καταγγελία της σύμβασης

Θέμα: Εξώδικη Δήλωση – Καταγγελία της από 28.02.2018 Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα η εταιρεία μας αφού εξάντλησε κάθε εύλογη προσπάθεια για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση της από 28.02.2018 Σύμβασης με τίτλο«Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου» καταγγέλλει αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια . Η καταγγελία επέρχεται ενόψει της άκρως αντισυμβατικής και εξόχως καταχρηστικής συμπεριφοράς του Δήμου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται ουσιωδώς η ομαλή εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, να έχει επέλθει πλήρης ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης και να έχει καταλήξει κατάφωρα ετεροβαρής εις βάρος μας. Συνεπώς, δεν μας απομένει καμία άλλη επιλογή από την καταγγελία της, δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 2 της Σύμβασης.

Ι. Σύντομο ιστορικό

 1. Η εταιρεία μας έχει συνάψει με το Δήμο Ρόδου την από 28.02.2018 «Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου» (στο εξής: η Σύμβαση). Η Σύμβαση συνάφθηκε κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του Οπτικοακουστικού Θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην ήχος και Φως), ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρεία μας. Σημειώνεται ότι η νομιμότητα της Σύμβασης και της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει κριθεί και επιβεβαιωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου (βλ. ΕΣ Πράξεις Ζ’ Κλιμ. 132/2017, όπως και 287/2015 και 35/2014).
 2. Με την εν λόγω Σύμβαση ο Δήμος Ρόδου παραχωρεί τη χρήση και εκμετάλλευση του Δημοτικού Ανθόκηπου στην εταιρεία μας, ύστερα από την κατασκευή των περιγραφόμενων στη Σύμβαση έργων υποδομής για

Ρόδος, 31 Δεκεμβρίου 2020

2

την αξιοποίηση του χώρου. Ο ανάδοχος, δηλαδή, αναλαμβάνει να εκτελέσει τα έργα υποδομής με δικό του κόστος και χρηματοδότηση, καθώς και να καταβάλει στο Δήμο ετήσιο μίσθωμα και οικονομικό αντάλλαγμα (ποσοστό επί του τζίρου) (βλ. ΕΣ Πράξη Ζ’ Κλιμ. 35/2014). Πρόκειται λοιπόν για ιδιωτική επένδυση, από τη μία με κεφάλαιο και ευθύνες του αναδόχου, από την άλλη χωρίς ρίσκο από την πλευρά του Δήμου. Οι οικονομικές αυτές υποχρεώσεις του αναδόχου αντισταθμίζονται από τα έσοδα που θα αποκτήσει από την αξιοποίηση του Δημοτικού Ανθόκηπου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Για το λόγο αυτό, η ratio της Σύμβασης είναι οι απαραίτητες εργασίες να εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου, ώστε ο ανάδοχος να μπορέσει να αποσβέσει την επένδυσή του εντός της 20ετίας που ορίστηκε ως η χρονική διάρκεια της Σύμβασης. Θεμελιώδης σκοπός της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών στον αναγκαίο χρόνο και με ασφάλεια και προβλεψιμότητα, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη εκτέλεση της Σύμβασης παραχώρησης. Εάν η ολοκλήρωση των εργασιών εμποδίζεται από παράγοντες που δεν οφείλονται στον ανάδοχο, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ανωτέρω περιγραφείσα οικονομική ισορροπία της Σύμβασης.

 1. Σύμφωνα με το αρχικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών, χρονικό σημείο περαίωσης των εργασιών ορίστηκε ο Δεκέμβριος του 2018 (βλ. άρθρο 9 της Σύμβασης). Με τις με αρ. 1171/2018, 328/2019 και 690/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Σύμβασης έως τις 30.04.2019, 31.08.2019 και 30.04.2020, αντίστοιχα, κατόπιν αποδοχής σχετικών, καθόλα νόμιμων και πλήρως αιτιολογημένων, αιτημάτων της εταιρείας μας και για λόγους που αφορούσαν στον Δήμο και όχι σε εμάςΣυνεπώς, η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύμβασης είχε νομίμως παραταθεί έως τις 30.04.2020.
 2. Στη συνέχεια, η εταιρεία μας υπέβαλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου το από 24.04.2020 (και με αρ. πρωτ. 2/17685) αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύμβασης. Στο αίτημα προβάλλονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 12 μήνες, αρχής γενομένης από την 30.04.2020 (βλ. αναλυτικά παρακάτω).
 3. Ωστόσο, με τη με αρ. 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε με μη νόμιμη αιτιολογία το από 24.04.2020 αίτημα παράτασης της εταιρείας μας. Επιπλέον, έθεσε χρονικό διάστημα 75 ημερών στην εταιρεία μας προκειμένου δήθεν να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική Διακήρυξη, τόσο ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών, όσο και ως προς την τακτοποίηση δήθεν ληξιπρόθεσμων οφειλών μας. Σημειωτέον, ότι, αφενός, ουδέποτε προσδιορίσθηκαν επακριβώς, ειδικώς και εμπεριστατωμένως οι δήθεν συμβατικές μας παραλείψεις, αφετέρου, ουδέποτε είχαμε ληξιπρόθεσμες

3

οφειλές. Εντούτοις, όπως αναφέρει η προσβαλλόμενη, «διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν όλα τα σαφώς προβλεπόμενα, περί καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, κλπ».

 1. Η εταιρεία μας έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα της παραπάνω απόφασης ασκώντας αφενός με τη με αρ. πρωτ. 2/25357/09.06.2020 διοικητική προσφυγή-ένσταση ενώπιον του Δήμου Σας, αφετέρου με τη με αρ. κατ. ΠΡ204/2020 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Με τη με αρ. 450/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε η παραπάνω προσφυγή-ένσταση της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας έχει προσφύγει και κατά της τελευταίας αυτής απόφασης με τη με αρ. κατ. ΠΡ308/2020 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που εκκρεμεί προς εκδίκαση.
 2. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διαδικασίας σχετικά με το αίτημα παράτασης, η εταιρεία μας κατέθεσε τη με αρ. πρωτ. 2/29023/23.06.2020 αίτηση-όχληση για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο Δημοτικό Ανθόκηπο Πλατείας Ρίμινι Ρόδου. Το αίτημα υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 1 της Σύμβασης, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα εκτέλεσης της Σύμβασης, καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών εντός των συμβατικών προθεσμιών για λόγους που δεν οφείλονται στην εταιρεία μας. Η αιτούμενη τροποποίηση, η οποία έγκειται στην επέκταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα οικονομική ισορροπία της Σύμβασης και να καταστεί δυνατή η προσήκουσα συνέχιση της εκτέλεσής της.
 3. Παρόλα αυτά, και η αίτηση τροποποίησης απορρίφθηκε με τη με αρ. 451/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. Με την απόφαση αυτή ο Δήμος Σας αρνήθηκε παράνομα την τροποποίηση της Σύμβασης, όπως προβάλαμε αφενός με τη με αρ. πρωτ. 2/39890/21.08.2020 προσφυγή-ένσταση ενώπιον του Δήμου, αφετέρου με τη με αρ. κατ. ΠΡ307/2020 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Η με αρ. πρωτ. 2/39890/21.08.2020 παραμένει ακόμα αναπάντητη από το Δήμο Σας, συνεπώς έχουμε ασκήσει τη με αρ. κατ. 375/2020 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της σιωπηρής απόρριψής της.

  ΙΙ. Λόγοι καταγγελίας της Σύμβασης

  a) Το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης

 4. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4413/2016: «Η σύμβαση παραχώρησης λύεται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους όρους των συμβατικών τευχών: α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής, όπως τυχόν τροποποιήθηκε ή β) με καταγγελία από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον παραχωρησιούχο ή γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης συνδρομής λόγων ανώτερης βίας». Το

4

άρθρο 52, δηλαδή, προβλέπει τη δυνατότητα λύσης της σύμβασης με καταγγελία από τον παραχωρησιούχο, ενώ παραπέμπει στα συμβατικά τεύχη ως προς τις ειδικότερες προβλέψεις καταγγελίας. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του αναδόχου να καταγγείλει τη Σύμβαση στην περίπτωση που η πρόοδος των εργασιών καθυστερεί με υπαιτιότητα της αναθέτουσας, προβλέπεται και στο ν. 4412/2016 (βλ. άρθρο 161 παρ. 2).

 1. Στησυγκεκριμένηπερίπτωση,ηΣύμβασημεταξύτηςεταιρείαςμαςκαιτου Δήμου Ρόδου, περιέχει ρητή και συγκεκριμένη πρόβλεψη καταγγελίας στο άρθρο 16 παρ. 2, η οποία προβλέπει τα εξής: «Πριν την πάροδο του συμβατικού χρόνου η σύμβαση λύεται: α) με καταγγελία της σύμβασης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους όρους της σύμβασης και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, β) σε περίπτωση ανωτέρας βίας η σύμβαση θα λύεται αζημίως για αμφότερα τα μέρη». Η Σύμβαση, δηλαδή, προβλέπει τη δυνατότητα του αναδόχου να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εξάλλου, όπως γίνεται δεκτό, στην περίπτωση που θέματα των δημοσίων συμβάσεων δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από το διοικητικό δίκαιο, μπορούν να εφαρμοστούν, στο μέτρο του αναγκαίου, και ορισμένες διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου που αφορούν στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, καθώς και στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. Πλέον, υπάρχει ρητή διάταξη στο ν. 4412/2016 η οποία ορίζει ότι οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται συμπληρωματικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης (βλ. άρθρο 129).
 2. Ο Αστικός Κώδικας περιέχει μία σειρά από διατάξεις οι οποίες αντανακλούν γενικές αρχές του δικαίου, όπως η αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 288) ή η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος (ΑΚ 281). Οι γενικές αρχές του αστικού δικαίου, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής και στις δημόσιες συμβάσεις, επιτρέπουν τη λύση της σύμβασης με καταγγελία όταν η εξακολούθησή της είναι ιδιαίτερα επαχθής για το ένα μέρος, προκαλώντας τη δυσβάσταχτη οικονομική του επιβάρυνση και οδηγώντας στην ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης (βλ. ΣτΕ 3124/2015, 2009/2015).
 3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 288 ΑΚ, το οποία εφαρμόζεται και στις διοικητικές συμβάσεις (βλ. ΣτΕ 379/2014, ΑΠ 988/2012), οι συμβάσεις πρέπει να εκπληρώνονται καλόπιστα. Η έννοια της «καλής πίστης» περιλαμβάνει την ευθύτητα και την εντιμότητα που πρέπει να επιδεικνύεται στις συναλλαγές από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο συναλλασσόμενος πρέπει να δρα λαμβάνοντας υπόψιν τα έννομα αγαθά του άλλου μέρους τα οποία επηρεάζονται ή μπορεί να επηρεαστούν από την έννομη σχέση. Παράλληλα, πρέπει να δείχνει προθυμία και να προσφέρει τη συνεργασία του για την ουσιαστική επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. Το περιεχόμενο της γενικής αυτής ρήτρας εξειδικεύεται κάθε φορά ώστε να διαμορφώνεται με βάση την εκάστοτε περίπτωση. Μεταξύ των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψιν είναι και η ανάγκη προστασίας της επαγγελματικής και οικονομικής δραστηριότητας των συναλλασσόμενων.

5

 1. Η καλή πίστη μπορεί να δικαιολογήσει ακόμα και την κατάργηση της συμβατικής σχέσης όταν η εξακολούθηση της δέσμευσης είναι ιδιαίτερα επαχθής για το ένα μέρος και οδηγεί σε υπέρμετρη ζημία την οποία δεν είχε προβλέψει ούτε αναλάβει ο αντισυμβαλλόμενος (βλ. ΑΠ 867/2013, 1325/2013, 1383/2013, 1464/2009), οπότε και τα δικαστήρια μπορούν να λειτουργήσουν διορθωτικά (βλ. ΣτΕ 1582/2009, 2625/2014). Η καλή πίστη λειτουργεί ως νομική βάση η οποία επιτρέπει την καταγγελία της σύμβασης αν προκύψει σπουδαίος λόγος που την δικαιολογεί, ανεξάρτητα από το εάν αυτό προβλέπεται από ειδικότερη διάταξη του ΑΚ ή στο συμβατικό κείμενο (βλ. ΟλΑΠ 21/2004, ΑΠ 935/2013, 759/2012, 1263/2012, 1616/2011).
 2. Επιπλέον, το άρθρο 281 ΑΚ και το άρθρο 25 παρ. 3 Σ απαγορεύουν την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Επομένως, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συμπεριφέρονται και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός του συμβατικού πλαισίου, χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της καλής πίστης ή προξενώντας υπέρμετρη ζημία στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, κατά πλήρη ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης.
 3. Τέλος, η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης προβλέπεται και από ειδικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως το άρθρο 585 ΑΚ το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμφωνημένη χρήση του μισθίου. Επίσης, γίνεται δεκτό ότι, με βάση τα άρθρα 672, 766 ΑΚ, είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης για σπουδαίο λόγο (βλ. ΑΠ 1516/2011, 1837/2009, 639/2007, 1635/2005, 593/2000). Ως σπουδαίος λόγος νοείται κάθε περιστατικό που ενόψει των συγκεκριμένων περιστάσεων καθιστά επαχθή για τον αντισυμβαλλόμενο τη διατήρηση της σύμβασης (βλ. ΣτΕ 1136/1999, 4447/1995, 3171/2002), λαμβανομένων υπόψιν των ειδικότερων οικονομικών συμφερόντων του και των οικονομικών επιπτώσεων που θα είχε η διατήρηση ή η λύση της σύμβασης (ΑΠ 1836/2007). Έτσι, στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατή διορθωτική επέμβαση του δικαστηρίου, ώστε να μην δημιουργείται υπέρμετρη δέσμευση του αντισυμβαλλομένου, κάτι το οποίο ισχύει και στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων (βλ. ΣτΕ 2915/2015, 1292/2018).

  β) Η παράνομη απόρριψη του αιτήματος παράτασης και του αιτήματος τροποποίησης

 4. Όπως έχουμε αναλυτικά αναφέρει στις προαναφερθείσες αιτήσεις, ενστάσεις και προσφυγές μας, η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της Σύμβασης ήταν επιβεβλημένο να παραταθεί καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών εμποδίζεται από λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας, ενώ επίσης συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας (βλ. ενδεικτικά τη με αρ. πρωτ. 2/25357/09.06.2020 προσφυγή/ένσταση ενώπιον του Δήμου Ρόδου). Ειδικότερα, οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε και έπρεπε να χορηγηθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος

6

ολοκλήρωσης εργασιών, καθώς βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής της εταιρείας μας, είναι οι εξής:

16.1. Πρώτον, διότι υφίστανται καθυστερήσεις οι οποίες εμποδίζουν την ολοκλήρωση των εργασιών και οι οποίες δεν οφείλονται στην εταιρεία μας. Ειδικότερα: α) παρότι η έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του πάρκου και παρότι η εταιρεία μας έχει υποβάλει ήδη από τις 26.09.2019 όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, ο σχετικός φάκελος δεν έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και η διαδικασία έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης δεν έχει προχωρήσει, β) οι εργασίες υλοποίησης των έργων διαμόρφωσης του χώρου πρόσβασης και στάθμευσης, τις οποίες έχει αναλάβει ο Δήμος Ρόδου δυνάμει της μεταξύ μας Σύμβασης, δεν έχουν εκκινήσει, γ) ομοίως δεν έχουν εκκινήσει ούτε οι εργασίες σύνδεσης του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, αφού αυτές έχουν προγραμματιστεί να γίνουν κατά τη φάση διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου Δήμου με τις οποίες μέχρι σήμερα ουδόλως έχει συμμορφωθεί, αντιθέτως μάλιστα τις αμφισβητεί ευθέως με σειρά αποφάσεών του.

Από το άρθρο 9 της Σύμβασης προκύπτει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης -πόσο μάλλον όταν οι λόγοι της καθυστέρησης βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, η καθυστέρηση δεν μπορεί να καταλήγει εις βάρος του (βλ. επίσης άρθρο 147 του ν. 4412/2016).

16.2. Δεύτερον, διότι συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού και των αποτελεσμάτων που αυτή είχε στις εργασίες. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στις προαναφερθείσες αιτήσεις, ενστάσεις και προσφυγές μας, η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισής της που λήφθηκαν σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, κατέστησαν αδύνατη την τήρησης των νόμιμων προθεσμιών του έργου, ιδίως λόγω του περιορισμού μετακινήσεων που κατέστησε αδύνατη την παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο των εργασιών.

16.3. Τρίτον, η παράταση είναι και προς το συμφέρον του έργου, καθώς τυχόν έναρξη της λειτουργίας του πάρκου υπό τις παρούσες συνθήκες θα αποβεί επιζήμια, ιδίως ενόψει των εξαιρετικά δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας στην τουριστική κίνηση.

16.4. Τέταρτον, έχει ήδη επενδυθεί από την εταιρεία ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του συμβατικού προϋπολογισμού,

7

με συνέπεια η παράταση να επιβάλλεται και με γνώμονα το συμφέρον του έργου.

 1. Παρόλα αυτά, ο Δήμος Σας απέρριψε παράνομα και αναιτιολόγητα το αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης με τις με αρ. 239/2020 και 450/2020 αποφάσεις, σε αντίθεση μάλιστα με προηγούμενες αποφάσεις του Δήμου οι οποίες είχαν αναγνωρίσει ομόφωνα ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την έγκριση παράτασης (βλ. τη με αρ. πρωτ. 690/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου) καταλύοντας κάθε αρχή συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και στρεφόμενος στην πραγματικότητα εις βάρος των αποφάσεών του.
 2. Στο πλαίσιο της καλόπιστης τήρησης της Σύμβασης και προκειμένου να βρεθεί μία λύση η οποία θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των εργασιών και την συνέχιση εκτέλεσης της Σύμβασης, η εταιρεία μας, ανεξάρτητα από το αίτημα παράτασης, υπέβαλε και αίτημα τροποποίησης της Σύμβασης. Το αίτημα υποβλήθηκε με βάση το άρθρο 17 της Σύμβασης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης των όρων της Σύμβασης με αμοιβαία συμφωνία των μερών. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η τροποποίηση της Σύμβασης ήταν επιβεβλημένη, καθώς η επιμήκυνση της προθεσμίας του έργου είναι αναγκαία αφενός για την αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης η οποία έχει διαταραχθεί λόγω του κορωνοϊού, αφετέρου για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με δεδομένο ότι το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Εξάλλου, ενόψει των ιδιαίτερων και απρόβλεπτων περιστάσεων της πανδημίας οι οποίες βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των συμβαλλόμενων μερών, η αιτούμενη τροποποίηση (η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως απαγορευμένη τροποποίηση, καθώς η επέλευση της πανδημίας ήταν αντικειμενικά αδύνατο να προβλεφθεί.
 3. Ωστόσο, με τη με αρ. 451/2020 απόφαση ο Δήμος απέρριψε παράνομα και αναιτιολόγητα και το αίτημα τροποποίησης της Σύμβασης. Ο Δήμος, δηλαδή, απέρριψε κάθε αίτηση η οποία απέβλεπε στη συνέχιση και ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, χωρίς να προτείνει οποιαδήποτε εναλλακτική λύση.
 4. ΚοινόχαρακτηριστικόπουδιατρέχεισυνολικάτησυμπεριφοράτουΔήμου είναι η παραγνώριση του θεμελιώδους σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί η Σύμβαση και στον οποίο βασίζεται η οικονομική ισορροπία της. Η ταχεία και με ασφάλεια δικαίου εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βέλτιστη και βιώσιμη λειτουργία της Σύμβασης, ώστε ο ανάδοχος να αποσβέσει την επένδυσή του, καθώς οι εργασίες για την αξιοποίηση του χώρου πραγματοποιούνται με δικό του κόστος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος αρνήθηκε τόσο την παράταση του χρονοδιαγράμματος όσο και την τροποποίηση της Σύμβασης, παρότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται στην εταιρεία μας και παρότι είχε επέλθει η πανδημία του κορωνοϊού με τα

8

γνωστά σε όλους πλέον αποτελέσματα και περιορισμούς. Ενώ, δηλαδή, η εταιρεία μας είχε εκτελέσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εργασιών (πάνω από 80%), χωρίς να ευθύνεται για την καθυστέρηση και με την πανδημία να ξεσπά, ο Δήμος επέλεξε να εμμείνει σε μία στείρα και αναιτιολόγητη άρνηση, η οποία εμποδίζει τη βιώσιμη εκτέλεση της Σύμβασης και οδηγεί στην ανατροπή της οικονομικής της ισορροπίας. Τούτο διότι έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση των εργασιών, τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωσή τους και ενώ η χρονική περίοδος της παραχώρησης -και άρα το διάστημα που ο ανάδοχος έχει υπολογίσει ότι θα αποσβέσει την επένδυσή του μέσω της αξιοποίησης του τουριστικού προϊόντος στο οποίο επένδυσε με την κατασκευή εργασιών- είναι συγκεκριμένο και βαίνει συνεχώς μειούμενο.

γ) Το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η Σύμβαση με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου

 1. Μετάτηνπαράνομηαπόρριψητόσοτουαιτήματοςπαράτασηςόσοκαιτου αιτήματος τροποποίησης, ο Δήμος συνεχίζει την αντισυμβατική συμπεριφορά του η οποία έχει οδηγήσει στο «πάγωμα» της Σύμβασης και κατά συνέπεια στην πλήρη ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της και την υπέρμετρη επιβάρυνση της εταιρείας μας.
 2. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σας παρότι απέρριψε τα αιτήματα της εταιρείας μας, δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια η οποία θα επέτρεπε την συνέχιση της εκτέλεσης της Σύμβασης. Από την άλλη, με τη με αρ. 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τέθηκε στην εταιρεία μας χρονικό διάστημα 75 ημερών προκειμένου δήθεν να συμμορφωθούμε σε αόριστες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών. Όπως μάλιστα ανέφερε η εν λόγω απόφαση, «διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν όλα τα σαφώς προβλεπόμενα, περί καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, κλπ». Ωστόσο, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος σχεδόν οκτώ μηνών, δηλαδή διαστήματος πολύ μεγαλύτερου των 75 ημερών, ο Δήμος Σας δεν έχει προχωρήσει ούτε στην καταγγελία της Σύμβασης ούτε σε ενέργειες για την ολοκλήρωση των έργων. Με αυτό τον τρόπο, όμως, η Σύμβαση έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου λόγω της παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς που έχει επιδείξει, το οποίο επιβαρύνει υπέρμετρα και δυσβάσταχτα την εταιρεία μας. Ειδικότερα:
  1. 22.1.  Τα καθόλα νόμιμα και δικαιολογημένα αιτήματα της εταιρείας μας απορρίφθηκαν παράνομα και αναιτιολόγητα.
  2. 22.2.  Ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια ώστε να βρεθεί τρόπος ολοκλήρωσης των εργασιών, η εκτέλεση των οποίων έχει ήδη υπερβεί το 80%, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η εκτέλεση της Σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των εργασιών και ενδεικτικά:

9

 • Καθαρισμοί – απομάκρυνση μπαζών – αχρήστων
 • Εκσκαφές – επιχώσεις
 • Σκυροδέματα θεμελιώσεων μεταλλικών κτηρίων (υπόσκαφα)
 • Κατασκευή μεταλλικών κτηρίων (υπόσκαφων και υπέργειων)
 • Κατασκευή υπέργειου κτηρίου (κιόσκι)
 • Ειδικές μονώσεις κέλυφους υπόσκαφων μεταλλικών κτηρίων
 • Ανακατασκευή – επέκταση – αντιστήριξη και ενίσχυση

  αναλημματικών τοίχων πωρόλιθου

 • Στατική ενίσχυση και ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου

  ηλεκτροστασίου

 • Ανακατασκευή υπαίθριου θεάτρου
 • Ανακατασκευή θερμοκηπίου
 • Ανακατασκευή βοτσαλωτών
 • Ανακατασκευή παρτεριών, φύτευσης μαζί με διακοσμητικό

  τούβλο και βοτσαλωτό

 • Ανακατασκευές εξωτερικού τοίχου περίφραξης μαζί με τα

  μεταλλικά

 • Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση κεντρικών δικτύων

  (ισχυρών – ασθενών ρευμάτων, ύδρευσης, άρδευσης, ομβρίων

  και αποχέτευσης)

 • Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικού πιεστικού συγκροτήματος

  ύδρευσης και άρδευσης

 • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές υποδομές μεταλλικών κτηρίων

  και υπέργειων κτηρίων

 • Προμήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώματος
 • Προμήθεια και φύτευση 4.000 τεμ. φυτών και δέντρων
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογής κτηρίου και πάρκου
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογής πρασίνου και κηποτεχνίας
 • Μελέτη εφαρμογής φωτισμού κτηρίων και πάρκου συνολικά
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη εφαρμογής κτηρίων και πάρκου
 • Στατική Μελέτη εφαρμογής κτηριών
 • Μελέτη εφαρμογής εξοπλισμού χώρων εστίασης
 • Μελέτη εφαρμογής θεματικού εκθεσιακού πολυχώρου
 • Μελέτη ηχοακουστικής
 • Ψηφιακή αποτύπωση επιφανειών προβολής ηχοράματος

  (Παλάτι των Ιπποτών)

 • Παραγωγή ηχοράματος (Ιστορική τεκμηρίωση – σενάριο –

  παραγωγή ψηφιακής ταινίας – μουσική – μεταφράσεις)

22.3. Από την άλλη, ο Δήμος δεν προχωράει ούτε στην καταγγελία της Σύμβασης παρότι έχει παρέλθει όχι μόνο η προθεσμία των 75 ημερών που έταξε σχετικά αλλά διάστημα οκτώ μηνών. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα της αναθέτουσας να καταγγείλει τη Σύμβαση επιδρά στην εκτέλεση του έργου και επομένως δεν μπορεί να παραμένει σε αμφιβολία επ’ αόριστον (βλ. ΔΕφΑθ 3593/2019, σκ. 3), επομένως η καταγγελία πρέπει να αποφασίζεται εντός της σχετικής

10

προθεσμίας και πάντως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παρέλθει προ πολλού.

22.4. Την ίδια στιγμή η εταιρεία μας ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, καθώς καταβάλει ετήσιο μίσθωμα ύψους 85.000 € (βλ. άρθρο 7 παρ. 1 της Σύμβασης), το οικονομικό αντάλλαγμα του άρθρου 7 παρ. 4 της Σύμβασης, ενώ επωμίζεται και το κόστος για τη διατήρηση των εγγυητικών επιστολών σε ισχύ, συνολικού ύψους 320.000 € (βλ. άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης). Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας καταβάλει τα εν λόγω μισθώματα εν μέσω πανδημίας και μάλιστα χωρίς να έχει εκκινήσει η λειτουργία του έργου, ενώ ο Δήμος έχει αρνηθεί τη μείωσή του μισθώματος παρότι το έργο δεν λειτούργησε λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

 1. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών, από την πρώτη απόρριψη του αιτήματος παράτασης της εταιρείας μας με τη με αρ. 239/2020 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής έως σήμερα, η εκτέλεση των εργασιών και εν γένει η πρόοδος της Σύμβασης έχει εμποδιστεί με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Σας. Η παράνομη και αντισυμβατική αυτή συμπεριφορά όχι μόνο δεν εξυπηρετεί την ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης, αλλά έχει ανατρέψει πλήρως την οικονομική ισορροπία της, επιβαρύνοντας υπέρμετρα την εταιρεία μας.
 2. Μάλιστα, η εν λόγω συμπεριφορά του Δήμου λαμβάνει χώρα εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, την οποία ο Δήμος φαίνεται να αγνοεί πλήρως τόσο ως προς την αναγκαιότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών όσο και ως προς τις δυσμενέστατες συνέπειες που έχει η συμπεριφορά του για την εταιρεία μας.
 3. ΌσοναφοράτηδήθενεκκρεμότητατηςκαταγγελίαςτηςΣύμβασηςαπότην πλευρά του Δήμου, καταρχάς αυτή έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αποκλειστική προθεσμία των 75 ημερών που ο ίδιος ο Δήμος έθεσε και πάντως τον εύλογο χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί να παραμένει σε αμφιβολία επ’ αόριστον. Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργείται μια ιδιότυπη κατάσταση «ομηρείας» του αναδόχου, ο οποίος αφενός δεν μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών, αφετέρου εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του. Η μόνη ενέργεια στην οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος είναι η συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 67 παρ. 12 του ν. 4413/2016, με τη με αρ. 450/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ωστόσο, η σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής απλά επιβεβαιώνει την έλλειψη οποιαδήποτε διάθεσης καλόπιστης συνεργασίας από την πλευρά του Δήμου, καθώς η Επιτροπή δεν επικοινώνησε ποτέ με την εταιρεία μας ώστε να ακουστούν οι απόψεις μας και να βρεθεί μία λύση για να ολοκληρωθούν οι εργασίες προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Σύμβασης και του δημοσίου συμφέροντος.
 4. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τη με αρ. 996/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η από 02.12.2020 εισήγηση της Επιτροπής

11

Παρακολούθησης επιβεβαιώνει την κακόπιστη και αντισυμβατική στάση του Δήμου, καθώς στην ουσία μας καταλογίζει -και προτείνει την κλήση σε έκφραση απόψεων για- αποφάσεις που λήφθηκαν με νόμιμες διοικητικές πράξεις του ίδιου του Δήμου (την κρίση δε περί δήθεν παρανομίας τους έχει ήδη προκαταλάβει η Οικονομική Επιτροπή με τη με αρ. 450/2020 απόφασή της, βλ. σελ. 22). Την ίδια στιγμή η Εισήγηση δεν περιέχει καμία ουσιαστική αιτιολογία ως προς την απόρριψη της παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ειδικότερα, η Επιτροπή αμφισβητεί τη νομιμότητα διοικητικών πράξεων, όπως οι με αρ. 1171/2018, 328/2019 και 890/2019 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες εγκρίθηκαν προηγούμενες παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος, η με αρ. 900/2/8/2018 απόφαση έγκρισης μεταβολής μετοχικής σύνθεσης ή η με αρ. 321/06.04.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα του ‘θεματικού πάρκου’, κατόπιν μάλιστα εισήγησης της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Συναφώς, η Επιτροπή αμφισβητεί ακόμα και τους ίδιους τους όρους της Σύμβασης (βλ. άρθρο 13 παρ. 1, όπου προβλέπεται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού ενδιαφέροντος), η οποία έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 1. Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί υπεύθυνη την εταιρεία μας και την καλεί να εκφράσει τις απόψεις της για ζητήματα τα οποία έχουν αποφασιστεί με διοικητικές πράξεις του ίδιου του Δήμου. Στις πράξεις αυτές βασίστηκε η εταιρεία μας για την εκτέλεση της Σύμβασης, επιδεικνύοντας καλόπιστα και δικαιολογημένα εμπιστοσύνη σε διοικητικές πράξεις οι οποίες φέρουν το τεκμήριο της νομιμότητας και μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί. Παρόλα αυτά, η εισήγηση της Επιτροπής είναι όχι απλά να ανατραπούν οι εν λόγω διοικητικές πράξεις, στις οποίες βασίστηκε η εταιρεία μας για την πραγματοποίηση της επένδυσης, αλλά επιπλέον μας επιρρίπτει τη σχετική ευθύνη, αφού μας καλεί να απολογηθούμε για αποφάσεις που εξέδωσε ο ίδιος ο Δήμος! Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας επένδυσε ποσό ύψους άνω των 1.200.000 € για την εκτέλεση των εργασιών, βασιζόμενη στις διοικητικές πράξεις που εξέδιδε ο Δήμος.
 2. Σε αυτό το πλαίσιο, η με αρ. 966/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης απλά επιβεβαιώνουν την αντισυμβατική στάση του Δήμου: καθίσταται φανερό ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου αντί να αναζητήσει τον βέλτιστο τρόπο ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να συνεχιστεί η Σύμβαση, επικεντρώνεται στην αμφισβήτηση των προηγούμενων ενεργειών του Δήμου και μάλιστα επιρρίπτει τη σχετική ευθύνη στην εταιρεία μας. Η εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της κακόπιστης στάσης την οποία επιδεικνύει ο Δήμος στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης: εκδόθηκε μετά από διάστημα οκτώ μηνών από την πρώτη απόρριψη του αιτήματος παράτασης, μας καλεί τώρα σε αντιρρήσεις αντί να έχει αναζητήσει νωρίτερα τις απόψεις της εταιρείας μας στο πλαίσιο της καλόπιστης συνεργασίας, δεν αιτιολογεί επί

12

της ουσίας τον λόγο για τον οποίο εισηγείται την απόρριψη της παράτασης του χρονοδιαγραμμάτος, ενώ τέλος εισηγείται την ενεργοποίηση των διατάξεων της Σύμβασης «περί καταγγελίας, κατάπτωσης της εγγυητικής, κλπ» στη βάση πράξεων και ζητήματα τα οποία εκφεύγουν της σφαίρας ελέγχου της εταιρείας μας.

δ) Η συστηματική μεροληψία του Δήμου

29. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρεμπόδιση ομαλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα περιστατικό που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς παρόμοια αντιμετώπιση από το Δήμο υπάρχει και σε άλλες συμβάσεις στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία μας. Ειδικότερα:

 1. 29.1.  Η εταιρεία Στήριξης Τεχνική ΑΕ (βασικός μέτοχος με ποσοστό 63% της εταιρείας Ήχος και Φως ΑΕ) είναι οριστικός ανάδοχος σε σύμβαση ύψους 3,2 εκατομμυρίων €. Το σχέδιο της σύμβασης και όλη η διαδικασία σύναψης ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εγκρίθηκε ως νόμιμη. Παρόλα αυτά, το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ αποφάσισε να μην υπογράψει τη σύμβαση και να ματαιώσει τη διαδικασία. Η εταιρεία μας άσκησε προδικαστική προσφυγή η οποία έγινε δεκτή από την ΑΕΠΠ (βλ. τη με αρ. 232/2020 απόφαση), ενώ σχετική αίτηση αναστολής της ΔΕΥΑΡ απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (βλ. απόφαση Ν61/2020). Σημειώνεται ότι η Επιτροπή του έργου (7 μέλη με εκπροσώπους ΤΕΕ και ΠΕΔΜΕΔΕ) γνωμοδότησε ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη νόμιμα και η προσφορά μας είναι συμφέρουσα. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουμε κληθεί να υπογράψουμε τη σύμβαση.
 2. 29.2.  Η εταιρεία Στήριξης Τεχνική ΑΕ εκτελούσε σε κοινοπραξία με την Enact AE τη σύμβαση της αποκομιδής των απορριμμάτων στο Δήμο Ρόδου. Το έτος 2018 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της Κ/Ξ συμπληρωματική σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτελέστηκε πλήρως, παρελήφθη χωρίς επιφυλάξεις. Τον Ιούνιο του 2020 η σύμβαση παρατάθηκε μετά την άσκηση σχετικού δικαιώματος προαίρεσης και ενώ η εταιρεία μας είχε αποχωρήσει από την Κ/Ξ. Τον Σεπτέμβριο του 2020, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακυρώθηκε αναδρομικά η ήδη εκτελεσθείσα και ανεπιφύλακτα παραληφθείσα συμπληρωματική σύμβαση ως δήθεν παράνομη, ενώ ζητήθηκε αναδρομικά το σύνολο των αμοιβών που πληρώθηκαν στην Κ/Ξ, ύψους 1,2 εκατομμυρίων €. Η εγγυητική επιστολή της Κ/Ξ για το συνολικό έργο, αξίας 620.000 € παρακρατείται παράνομα, αφού η εταιρεία Στήριξης Τεχνική ΑΕ έχει αποχωρήσει (ήδη πριν την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης) και επομένως ανάδοχος δεν είναι πλέον η Κ/Ξ αλλά μόνο η Enact AE, η οποία μάλιστα έχει προσκομίσει νέα εγγυητική.

13

29.3. Η εταιρεία Στήριξης Τεχνική ΑΕ, σε Ένωση Εταιρειών με την ΟΤΕ ΑΕ και τη Globiled ΜΕΠΕ, είναι ανάδοχος κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού της αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού του νησιού με σύμβαση ΣΕΑ (αυτοχρηματοδότηση). Το έργο έχει ολοκληρωθεί με κόστος μεγαλύτερο από 10,5 εκατομμύρια €, με συνέπεια ο Δήμος να απολαμβάνει ήδη τη σχετική ωφέλεια (εξοικονόμηση εξόδων φωτισμού). Η εγγυητική επιστολή της εταιρείας για το έργο (ύψους 320.000 €) έχει λήξει στις 31.01.2020 και έχει αντικατασταθεί με αντίστοιχη της ΟΤΕ ΑΕ, παρόλα αυτά δεν μας έχει επιστραφεί ενώ υπάρχουν επανειλημμένες οχλήσεις και μάλιστα γραπτά. Επιπλέον, η Ένωση, στην οποία μετέχει και η εταιρεία, βρίσκεται υπό καθεστώς «ομηρείας», καθώς εκκρεμεί μετέωρο ζήτημα έκπτωσης ή μη για περισσότερο από 6 μήνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί, με το αντίστοιχο κόστος για τον ανάδοχο, ο Δήμος δεν καταβάλει τις σχετικές πληρωμές, ενώ η εταιρεία υφίσταται επιπλέον ζημία και ως προς την αξιοπιστία και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων συνεργασιών λόγω της εκκρεμότητας της έκπτωσης ή μη.

ε. Συμπέρασμα

 1. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρόοδος και ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στη Σύμβαση, οι οποίες μάλιστα έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, εμποδίζεται με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Ρόδου. Ο Δήμος παράνομα απέρριψε τα αιτήματα της εταιρείας μας αφενός για παράταση, αφετέρου για τροποποίηση της Σύμβασης. Επιπλέον, συνεχίζει να επιδεικνύει αντισυμβατική συμπεριφορά καθώς επί οκτώ μήνες η εταιρεία μας βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «ομηρείας», στο οποίο ούτε οι εργασίες είναι δυνατό να προχωρήσουν ούτε όμως λαμβάνεται κάποια άλλη ενέργεια από το Δήμο. Τούτο παρότι η εταιρεία μας εκπληρώνει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Η δε εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με βάση την οποία καλούμαστε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, επιβεβαιώνει τα παραπάνω, καθώς στην ουσία επιρρίπτει στην εταιρεία μας την ευθύνη για προηγούμενες διοικητικές πράξεις.
 2. Με αυτά τα δεδομένα, η εκτέλεση της Σύμβασης εμποδίζεται με υπαιτιότητα του Δήμου, ο οποίος ενεργεί αντίθετα στην αρχή της καλής πίστης. Περαιτέρω, η οικονομική ισορροπία της Σύμβασης έχει ανατραπεί πλήρως με την υπέρμετρη επιβάρυνση της εταιρείας μας, ενώ ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για να επιλύσει το αδιέξοδο το οποίο ο ίδιος δημιούργησε με την απόρριψη του αιτήματος παράτασης, παρότι η καθυστέρηση οφειλόταν αποκλειστικά σε παράγοντες εκτός της σφαίρας ευθύνης της εταιρείας μας. Με αυτό τον τρόπο, έχει πληγεί ο θεμελιώδης σκοπός στον οποίο αποβλέπει η λειτουργία της Σύμβασης: οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο και καθυστερούν ακόμα περισσότερο χωρίς ευθύνη της εταιρείας μας, το χρονικό σημείο

14

ολοκλήρωσής των εργασιών είναι αβέβαιο και εν τέλει εμποδίζεται η ίδια η βιώσιμη λειτουργία της Σύμβασης και η δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης.

 1. Ενόψει αυτών, και αφού η εταιρεία μας καλόπιστα εξάντλησε όλα τα περιθώρια για τη συνέχιση της συμβατικής σχέσης, δυστυχώς δεν μένει καμία άλλη επιλογή παρά η καταγγελία της Σύμβασης. Τούτο διότι δεν είναι δυνατό να συνεχίζεται επ’ αόριστον μία κατάσταση στην οποία η εκτέλεση των συμβατικών εργασιών εμποδίζεται από τον Δήμο, αλλά η εταιρεία βαρύνεται με την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά πλήρη ανατροπή της συμβατικής ισορροπίας.
 2. Επομένως, με την παρούσα καταγγέλλουμε τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 της Σύμβασης και όσα προεκτέθηκαν.
 3. Τέλος,επιφυλασσόμαστεγιατηνάσκησηκάθενόμιμουδικαιώματοςή/και αξίωσής μας, τόσο όσων έχουν ήδη ασκηθεί όσο και όσων έχουμε δικαίωμα να ασκήσουμε εφεξής. Ιδίως δε επιφυλασσόμαστε ως προς την διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεών μας σε σχέση με κάθε ζημία που έχουμε υποστεί από τη συμπεριφορά του Δήμου Σας στο πλαίσιο της Σύμβασης και ιδίως τη ζημία από το γεγονός ότι η εταιρεία μας έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 1.200.000 € για το συγκεκριμένο έργο, όπως και από οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να υποβάλλει αναλυτική περιγραφή των αξιώσεων που διατηρεί κατά του Δήμου.

  Με εκτίμηση Για την εταιρεία, …

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα εξώδικη δήλωση – καταγγελία προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται, ήτοι:

Α. Το Δήμο Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Γ. Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

15

προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Ρόδος, 31.12.2020 Ο δηλών,

 1,708 total views,  2 views today