Παρατείνεται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου η αναστολή εργασιών στο Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την  απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα που ελήφθη χθες, όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική της  έκδοση η εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1)    Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 του ΚΔ της 19/23-7-1941 «Περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α’ 244), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 4201/1961 (Α’ 175)

2)    Τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 1568/1985 «περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων», (Α΄177)

3)    Το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)

4)    Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1030/12-4-2021 και 1110/7-5-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου

5)    Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 2304/6-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

6)    Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1307/01-7-2021, 1308/01-07-2021, 1315/2-7-2021 και 1316/2-7-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με τα οποία γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πτώση σοβάδων στο εσωτερικό του κτηρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου.

7)    Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/22-07-2021 και 1501/11-08-2021 έγγραφα του Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πρόοδος της καταγραφής αρχειακού υλικού της υπηρεσίας.

8)    Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2486/2-7-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου με θέμα αυτοψία στο κτίριο του Κτηματολογίου Ρόδου, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «…το κτήριο αποτελεί ένα εργοτάξιο, του οποίου η επικινδυνότητα θα αρθεί όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Η εξασφάλιση της ασφαλούς εργασίας εντός του εργοταξίου επιτυγχάνεται με την συνεργασία των υπαλλήλων του Κτηματολογίου με τους υπεύθυνους μηχανικούς του αναδόχου και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας», σε συνδυασμό με την ανάγκη εκπόνησης ενός υλοποιήσιμου σχεδίου εργασιών «…με σκοπό να περιοριστεί η κυκλοφορία των εργαζομένων μόνο στα συγκεκριμένα τμήματα των οποίων η ασφάλεια θα πρέπει να ελέγχεται με μεγαλύτερη ακρίβεια…», καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2595/9-7-2021 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας.

9)    Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4135οικ./18-2-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου», (ΑΔΑ 9ΒΦΞΩ-5ΨΕ) και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 10273οικ./04-03- 2021(ΑΔΑ 6ΖΑ9Ω-Π5Ζ), 14456οικ./24-3-2021(ΑΔΑ:91ΖΘΩ-ΕΩΟ), 16454οικ./21-4-2021 (ΩΝΨ4Ω-20Δ), 24433οικ./21-05-2021 (ΑΔΑ:9Γ7ΖΩ-0ΦΒ), 28796οικ/11-6-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΛΥΩ-ΘΤΝ), 33384οικ./2-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΛΣΩ-ΑΡΦ), 33388οικ./9-7-2021 (ΑΔΑ: 9Θ9ΥΩ-ΒΥ6) και 33400οικ./23-7-2021 (ΑΔΑ: 9ΘΩ5Ω- ΑΟΡ) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης «Παράταση αναστολής εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου».

10) Την ύπαρξη βλαβών στο κτίριο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, η φύση και έκταση των οποίων καθιστά αυτό ακατάλληλο και, εντεύθεν, την ανάγκη αφενός προστασίας εργαζόμενων και κοινού και αφετέρου εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που δεν έχει ως σήμερα ολοκληρωθεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παράταση αναστολής εργασιών της εν λόγω υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την παράταση της αναστολής των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από τις 16-8-2021 έως και τις 10-9-2021. Από την αναστολή εξαιρείται η παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώρηση πράξεων, η οποία θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.

Επισημαίνεται ότι κατόπιν της διενέργειας των απαιτούμενων εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου οι υπάλληλοι μπορούν να εισέρχονται στους χώρους του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία καταγραφής και συσκευασίας του αρχειακού υλικού τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και κάνοντας χρήση όλων των ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (κράνη κλπ) που προβλέπονται για την είσοδό τους σε εργοτάξιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 636 total views,  5 views today