Να επανέλθει ο δημόσιος διάλογος στην Οικονομική Επιτροπή Ρόδου

262

Να επανεξετάσει  την δυνατότητα πραγματοποίησης δημοσίων και δια ζώσης ή δια ζώσης σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεων της Οικονομικής  Επιτροπής ζητούν με επιστολή τους από τον πρόεδρο  της επιτροπής και Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη  οκτώ τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Όπως υπογραμμίζουν η δια περιφοράς διαδικασία στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  αποτελεί απόλυτη προσβολή στις αρχές της ανοιχτής δημόσιας συμμετοχής των πολιτών και κατάφωρη παραβίαση του δημόσιου διαλόγου.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε/Πρόεδρε,

Με αφορμή την ολοκλήρωση των δημαιρεσιών της 9ης Ιανουαρίου 2022 αναφορικά με την εκλογή νέων μελών στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και στην σύνθεση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου για το δεύτερο μισό της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου , ευχόμαστε σε σας και τους συνεργάτες σας καλή και γόνιμη θητεία .

Παράλληλα ως νεοεκλεγμένα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου προερχόμενα από άλλες δημοτικές παρατάξεις πέραν αυτής του Δημάρχου , έχοντες υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ Α’ 133 ) περί   « Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής » αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π.) ( ΦΕΚ Α΄55 ) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 ( ΦΕΚ Α΄76 ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169 ) περί « τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ τους κ.λ.π. »  ,

σας καλούμε όπως επανεξετάσετε την δυνατότητα πραγματοποίησης δημοσίων και δια ζώσης ή δια ζώσης σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοιου COVID-19.

Οι ανωτέρω τρόποι σύγκλησης των συνεδριάσεων , ενταγμένοι στο πλαίσιο των ανωτέρω εφαρμοστέων διατάξεων για την αντιμετώπιση της έκτακτης επιδημιολογικής κρίσης , θεωρούμε ότι εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την δυνατότητα κάθε μέλους να συμμετάσχει και να ασκήσει απρόσκοπτα τα καθήκοντα του ( αιτιολογική έκθεση του Ν.4830/2021) τηρουμένων  παράλληλα των προβλεπομένων υγειονομικών κανόνων , αφού ο συνολικός αριθμός των μελών του Οργάνου μετά της παρουσίας τυχόν ενδιαφερόμενων πολιτών η δημοσιογράφων είναι ανάλογος με την χωρητικότητα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου , στην οποία ως γνωστό κατά αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία η πρόσφατη Ειδική Συνεδρίαση των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

Με δεδομένο ότι η επιλογή του προσφορότερου κάθε φορά τρόπου σύγκλησης εναπόκειται στον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου κ.λ.π. , προσδοκούμε για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος μας και τον τερματισμό των « προβληματικών και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα » δια περιφοράς συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, πρακτική που αποτελεί απόλυτη προσβολή στις αρχές της ανοιχτής δημόσιας συμμετοχής των πολιτών και κατάφωρη παραβίαση του δημόσιου διαλόγου ο οποίος για μας αποτελεί το βασικό θεμέλιο του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.

Ρόδος 20/01/2022

Τακτικά και αναπληρωματικά  Μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής

 

  1. Νικόλαος Γιαννάς

 

  1. Ιωάννης Κορωναίος

 

  1. Μιχαήλ Παλαιολόγου

 

  1. Παντελής Προυσάλογλου

 

  1. Δημήτριος Ζανεττούλης

 

  1. Μιχαήλ Χριστοδούλου

 

  1. Μιχαήλ Καφετζής

 

  1. Αικατερίνη Μπιλλιά