Ανανέωση:

Nα μην ενδώσει σε τακτικές εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων  που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αλλά να διασφαλίσει  ότι τις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπεται να καταλαμβάνουν υπάλληλοι των κατηγοριών πανεπιστημιακής ή τεχνικής εκπαίδευσης εν ολίγοις  οι έχοντες περισσότερες ικανότητες ζητούν από το δήμαρχο Ρόδου οι μηχανικοί μέλη της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που είναι ο  συνδικαλιστικός φορέας που τους εκπροσωπεί.

Αφορμή για την αντίδραση των  μηχανικών ήταν η εισήγηση του γενικού Γραμματέα του Δήμου  που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για την τοποθέτηση προϊσταμένων σε αρκετές Διευθύνσεις και Τμήματα .

Συζήτηση για το θέμα αναμένεται να  γίνει στην προσεχή  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.

Στην επιστολή τους προς το δήμαρχο οι μηχανικοί,  παραθέτουν το νομοθετικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ αλλά και τις τροποποιήσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους αυτοδιοικητικούς να πράξουν διαφορετικά, γεγονός που αδικεί όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες των ΠΕ και ΤΕ.

Στην επιστολή προς το δήμαρχο Ρόδου  αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών.

Έχουμε πληροφορηθεί ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/2/2019 περιλαμβάνεται εισήγηση του Γενικού Γραμματέα για  τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα με αυτήν, σε αρκετές Διευθύνσεις και Τμήματα εφαρμόζεται το προβάδισμα των κατηγοριών και βάσει αυτού τις θέσεις προϊσταμένων δύνανται να αναλάβουν υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της ΤΕ.

Επ΄ αυτού θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις έντονες αντιρρήσεις μας καθώς:

 • Στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.
 • Έχουν γίνει τέσσερις βασικές τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007):
 1. με το Ν.4024/2011
 2. με το Ν.4275/2014 ο οποίος προβλέπει ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
 3. με το Ν.4301/2014 ο οποίος περιλαμβάνει χαριστική διάταξη τροποποίησης του Ν.4275/2014 ώστε…«Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ….»
 1. και τον πρόσφατο Ν.4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  • Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
  • Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

 

 • Οι παραπάνω νόμοι και ειδικά ο τελευταίος και ισχύων, αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης

έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.

 • Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κάτι που επιμελώς αποσιωπάται.
 • Η πλέον πρόσφατη εγκύκλιος με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρει ότι: …«Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ’ αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου»….
 • Επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 40645/3-8-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μνημονεύεται με εσφαλμένη ερμηνεία στο σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ, ανακαλεί την υπ’ αρ. 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) εγκύκλιό του, καθώς ενημερώνει: «ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα οριζόμενα στην 21795/18-6-2018 εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
 • Είναι ξεκάθαρη η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).

Ειδικότερα όσον αφορά στις αποφάσεις του ΣτΕ του 2017 (ΣτΕ 2811-2813/2017, 2816- 2818/2017), βάσει των οποίων το σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ τεκμηριώνει την εφαρμογή του προβαδίσματος καθώς με αυτές το ΣτΕ ακύρωσε οργανικές διατάξεις φορέων, καθώς «…ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως Προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97…».

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

α. Αποτελεί κοινή παραδοχή και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι κατά γενική αρχή δικαίου, η ισχύς του νόμου (εν προκειμένω 4369/2016) υπερισχύει των δικαστικών αποφάσεων (εν προκειμένω αυτών με αριθμ. 2811, 2812, 2813, 2814, 2816, 2817/2017 του ΣΤΕ και εν προκειμένω Τμήματος και όχι Ολομέλειας) αλλά και οποιωνδήποτε διευκρινιστικών εγκυκλίων Υπουργείων στο θέμα της επιλογής προϊσταμένων.

Στις εν λόγω αποφάσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας επιλήφθηκε επί των από το 2011 αιτήσεων ακύρωσης π.δ. ορισμένων ΟΕΥ Περιφερειών. Όπως προκύπτει από την επισκόπηση των αποφάσεων εκδόθηκαν με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης. Για το λόγο αυτό, εφόσον έως την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης (ημερ. δημοσιεύσεων 2017) είχε μεσολαβήσει η δημοσίευση του Ν.4369/2016 που τροποποίησε το άρθρο 84 του Ν.3528/2007, και το αρμόδιο Τμήμα του ΣΤΕ θα έκανε μνεία στην διάταξη αυτή. Γενική αρχή του Δικαίου αποτελεί ότι η νομιμότητα μιας προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης κρίνεται κατ αρχήν με βάση το νομικό και πραγματικό καθεστώς του χρόνου έκδοσης ή εκδήλωσης της αντίστοιχα (ΣΤΕ 1981/2005, ΟΛ.ΣΤΕ 3563/2008,869/2010,2861/2013,3358/2014.)

Εξάλλου από την υποχρέωση συμμόρφωσης στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν κωλύεται η νομοθετική εξουσία ή η κανονιστώσα δρώσα Διοίκηση να προβαίνουν εφεξής σε νέες ρυθμίσεις που μεταβάλλουν το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (ΣΤΕ Ολ.107/1991,419/2000,1665/2013,1418/2013, 4470/2013, ολ 3167/2014). Κατά μείζονα λόγο, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και όταν το νεώτερο νομοθετικό καθεστώς άρχισε να ισχύει πριν καν εκδοθεί η ακυρωτική απόφαση (ΣΤΕ 4315/2005,4470/2013,ΟΛ 3167/2014).

Επίσης ότι η διάταξη του άρθρου 84 είναι ειδικότερη του άρθρου 97 και κατά γενική αρχή του δικαίου υπερισχύει, όπως και λαμβανομένης υπόψη της γραμματικής διατύπωσης του άρθρου 84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4369/2016 όσο και των οριζομένων στην αναφερόμενη ΑΔ/Φ.35.47/2306/ΟΙΚ17520/29-5-2017 Εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν προβλέπεται ως προς την εφαρμογή του καμία ειδικότερη αιτιολογία.

Επιπρόσθετα οι πρόσφατες εγκύκλιοι, του Υπ. Εσωτερικών (ΑΠ 26109/5-6-2018) ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι, η οποία έχει ανακληθεί με το υπ αριθμ. 40645/3-8-2018 έγγραφο του ίδιου Υπουργείου και του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΠΔΙΔΑΔ/Φ35.50/2412/ΟΙΚ21795/18-6-2018 ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ δεν αποτελούν ως προς την νομική τους φύση τυπικούς νόμους με συνέπεια να μην δεσμεύουν τη διοίκηση ως προς την εφαρμογή του νόμου.

 

Είναι επίσης γνωστό ότι:

 • Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008). Ο Ν. 4009/2011 αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
 • Οι γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, ενδεικτικά η υπ’ αρ. 256/2010 για τον Ο.Ε.Υ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι:
 • Άρθρο 24 «…νομίμως και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη……..ορίζεται στο άρθρο 21 του …….στις Διευθύνσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Επίσης για τους ίδιους λόγους νομίμως ορίζεται …….ότι στα Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται κατά κανόνα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ …….και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».
 • Άρθρο 25 «……συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό…… και να ορισθεί ότι εν ελλείψει των κατηγοριών αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία και αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Ν.4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».

 Κύριε Δήμαρχε,

Eπειδή

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 (τροποποίηση άρθ. 84-87 του Ν.3528/2007 και αρθ. 87-89 του Ν.3584/2007) καταργούνται «de facto» οι διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3528/2007 και του αντίστοιχου αρθ. 99 του Ν.3584/2007, αφού από το σύνολο των διατάξεων καθίσταται έκδηλη η βούληση του νομοθέτη για την απόδοση ίσων ευκαιριών σε όλα τα στελέχη της διοίκησης, προβλέποντας την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων και αναφέροντας σαφέστατα τις κατηγορίες υπαλλήλων που προβλέπεται να προΐστανται.

Επειδή

το προβάδισμα των κατηγοριών εφαρμόζεται καθολικά μέσω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Επειδή

είναι απολύτως ασύμβατο και αδιανόητο στους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών και την δυνατότητα να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, να αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ακόμα και για οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος,

σας ζητούμε

να μην ενδώσετε σε τακτικές εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αλλά να διασφαλίσετε ότι τις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπεται να καταλαμβάνουν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ώστε να έχουν και οι ΤΕ υπάλληλοι τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, με απώτερο σκοπό στις θέσεις ευθύνης να επιλέγονται οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 82 total views,  2 views today