Σε αλλαγές στην σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά την αλλαγή του διοικητικού σχήματος προχώρησε ο δήμαρχος Ρόδου.

Ο  κ. Καμπουράκης διατήρησε τη θέση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ αντίθετα «ξήλωσε» τον Κώστα Ταρασλιά από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην θέση του όρισε τον Στέφανο Δράκο.

Αναλυτικά:

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αντώνης Β. Καμπουράκης

Μέλη:

  1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Καμπούρη
  2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δράκο

Β. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου:

Πρόεδρος οριζόμενος από το Δήμαρχο: Αντιδήμαρχος Στέφανος Δράκος

Μέλη:

  1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου, με αναπληρωτή τον Τηλέμαχο Καμπούρη
  1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καραμαρίτης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Καμπούρη

ΑΠΟΦΑΣΗ 2116
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1) και 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» περί συγκρότηση – εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Τη με αρ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων
4. Τις με αρ. 2092 έως αρ. 2105, συνεχόμενες, Αποφάσεις Δημάρχου στις 28/9/2020 περί ορισμού Αντιδημάρχων οι οποίες δημοσιεύθηκαν κατά το νόμο
5. Τη με αρ. 760/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας
6. Τη με αρ. 761/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Έτοιμος ο διαγωνισμός για τις κλειστές δομές σε Κω και Λέρο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου:

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αντώνης Β. Καμπουράκης

Μέλη:
1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Καμπούρη
2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δράκο
Β. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου:

Πρόεδρος οριζόμενος από το Δήμαρχο: Αντιδήμαρχος Στέφανος Δράκος

Μέλη:
1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου με αναπληρωτή τον Τηλέμαχο Καμπούρη
2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καραμαρίτης με αναπληρωτή τον Ιωάννη Καμπούρη
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης

 1,319 total views,  2 views today