ΞΕΕ: Οκτώ νέες ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία

168

Νέες  ρυθμίσεις για τα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνει ο νέος τουριστικός νόμος Ν.4875/2021 με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250 Α’ 23.12.2021.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, στη σχετική ενημέρωση στα μέλη του, εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στις ακόλουθες 8 ρυθμίσεις:

Άρθρο 32 (παράταση μέχρι 31.12.2022 για ξενοδοχεία και camping)
Παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014.

Άρθρο 34
Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4179/2013.

Άρθρο 58
Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020.

Άρθρο 59
Αιτήματα πληρωμής παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» που εδρεύουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4690/2020.

Άρθρο 60
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021.

Άρθρο 61  (παράταση μέχρι 31.3.2021 του πιστωτικού σημειώματος  –voucher– ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών) Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροπο

Άρθρο 62 (παράταση μέχρι 31.3.2021 του πιστωτικού σημειώματος  –voucher– ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών). Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Άρθρο 66
Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 68 του ν. 4582/2018.