Ανανέωση:

Ο sky είναι εδώ!

  • Ο sky δεν εκπροσωπεί την Συμμαχία! Την στήριξε στις εκλογές, τέλος και παύλα σ' αυτό.
  • Ο sky αν ήταν για το ...χρήμα, θα αποτολμούσε να κοντράρει άλλους με διαβόητες εργολαβίες!
  • Ο sky ξεκαθαρίζει πως από την Περιφέρεια, αν του αναλογεί όποιο ποσό, θα το διαθέσει για το νοσοκομείο της Ρόδου.
  • Ας μην τολμήσει να μας στείλει σε άλλες δραστηριότητες μας καμιά υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο, γιατί, πληροφοριακά, η απόφαση να μας επιβληθεί πρόστιμο 50.000 ευρώ, κατέπεσε στα δικαστήρια και μας δικαίωσαν!
  • Μαθαίνουμε πως τα ίδια επαναλαμβάνονται σήμερα με άλλο στόχο: Ηρεμα και με ηρεμία τέτοιες τακτικές!

Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις, εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης σε καιρό Ειρήνης τίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την περίεργη κατανομή κονδυλίων!

Ουδεμία διάθεση είχαμε, με τα προβλήματα όλου του κόσμου στην κορύφωση, να ασχολούμαστε με την αμετροέπεια και τις νοοτροπίες καθεστώτος δικτατορίας Λατινικής Αμερικής ξεχασμένης εποχής που εφαρμόζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέναντι σε πολιτικά και μόνο επιχειρήματα!

Με μια ανεπίτρεπτη και χυδαία ανακοίνωση του γραφείου τύπου της, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από την ουσία και την λογική του βασικού ερωτήματος:

Η απόφαση για την διάθεση 4.066.000 ευρώ για επικοινωνιακούς λόγους ελήφθη και εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Πέτσα με τον δεσμευτικό όρο – και με την απειλή ποινής – να διατεθεί το 30% τουλάχιστον σε ραδιόφωνα, εφημερίδες και τηλεοράσεις της περιοχής. Το ποσό δηλαδή του 1.200.000 ευρώ είναι δεσμευτικό να πάει στα Μέσα Ενημέρωσης.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΙΛΗΣΑΜΕ για το σύνολο όπως ψευδώς προσπαθεί να επιβάλει στην ατζέντα ο κ. Χατζημάρκος. Με βάση την απόφαση, τι είναι υποχρεωτικό αναφέραμε, δηλαδη τουλαχιστον 30%

Επομένως όσα επιχειρήματα και αν προσπαθεί να παρουσιάσει το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας, με ανακάτεμα αριθμών και περίεργους υπολογισμούς, δεν δίνει απαντήσεις στην ουσία του θέματος: Πώς θα κάνουν την κατανομή και με ποια κριτήρια!

Επισημαίνουμε και ξεκαθαρίζουμε πως ο sky αν έχει αναλογία στο 30 τοις εκατό αυτού του ποσού της επικοινωνιακής πολιτικής, θα το διαθέσει για το νοσοκομείο της Ρόδου.

Επισημαίνουμε ακόμη, πως σήμερα η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Περιφέρειες της χώρας, μιλώντας στον sky υπογράμμισε πως τέτοια κονδύλια δεν γνωρίζει να διατέθηκαν σε προηγούμενες χρονιές. Πάντως από την Διαύγεια, ποσά και αποδέκτες δείχνουν τονν τρόπο που εφαρμόστηκε ως τώρα η επικοινωνιακή πολιτική του κ. Χατζημάρκου.

Τονίζουμε ακόμη πως το γραφείο τύπου της Περιφέρειας με έναν απίστευτο τρόπο αλλά και μοιραίο, πήρε screenshot του site του sky,  για να κάνει αναφορά σε ραδιόφωνο πρωταθλητή χυδαιότητας: Ηδη έχουν δοθεί οι εντολές στους νομικούς συμβούλους του sky για να απαντήσουν όπως πρέπει σε κάθε υπεύθυνο για την απρεπή και χυδαία επίθεση.

———————————————

Η απόφαση έγκρισης από τον Υφυπουργό κ. Πέτσα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη :

I. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α ́ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. του π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (Α ́186), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1,2 και 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. της παρ.3 του αρθρ. 24 του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α ́ 82) και άλλες διατάξεις», 4. της Π.Υ.Σ 50/22.12.2015 (Α’ 179) «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων»,

5. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α ́ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

6. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α ́ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού,

8. του άρθρου 5 του π.δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́119), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́121), Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ Α’126),

10. του άρθρου 1 της αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β ́3008),
11. τη με αριθμ. Ε/218/8-10-2019 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας περί «Υποχρέωσης κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2020» (ΑΔΑ: Ψ5ΨΗΟΞΘ6-ΘΞ7).

I. α) το με αρ.πρωτ.162599/11701/27-11-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά των συνημμένων του β) Τα από 13/1/2020 και 16/12/2019 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά των συνημμένων τους γ) την ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό 1439/2019, με την οποία ζητείται η έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.066.000,00€).

  1. τo γεγονός ότι ο φορέας πληροί την υποχρέωση τήρησης του ποσοστού συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, ήτοι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία αν δεν τηρηθεί επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.
  2. το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ ΜΕΤο πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.066.000,00€), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2328/1995 και της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των άρθρων 1-4 της Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

———————————————

Η ανακοίνωση των Εργαζομένων

ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΡΕΟΥΝ… ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Την ώρα που ενισχύεται καθημερινά η προπαγανδιστική προσπάθεια της κυβέρνησης, Περιφερειαρχών, Δημάρχων και άλλων «γνωστών» και από την εποχή των μνημονίων, ότι όλοι οφείλουμε να «βάλουμε πλάτη»…, ότι η ανάληψη της ατομικής ευθύνης θα σώσει την κατάσταση….,
Την ώρα που χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να πείσουν το λαό ότι όλα βαίνουν καλώς στο δημόσιο σύστημα υγείας κι ας μην υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κι ας ήταν οι ΜΕΘ δυσεύρετες, κι ας κλείνανε ραντεβού για μήνες μετά…, κι ας ήταν οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ προσωπικό τεράστιες,

Την ώρα που κάνανε ότι πέρναγε από το χέρι τους για να προωθήσουν τις Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα στα Δημόσια νοσοκομεία και την λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
Την ώρα που χρόνια τώρα θέλανε να μας πείσουν ότι δεν περίσσευε χρήμα για να στηριχθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και κουτσουρεύανε τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, τις δαπάνες για φάρμακα, πρόληψη και περίθαλψη του λαού,

Αναδεικνύεται καθημερινά ότι χρήμα υπάρχει…, αλλά πάντα οι προτεραιότητες και οι επιλογές ήταν και παραμένουν άλλες…
Οφείλουν λοιπόν κυβέρνηση και Περιφερειάρχες να απαντήσουν:
Με πιο κριτήριο εγκρίνουν και προωθούν προγράμματα επικοινωνιακής προβολής για το 2020 ύψους δεκάδων εκατομμυρίων; Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω ποσά:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.471.885,27 ΑΔΑ:6Ζ3Ι46ΜΓΨ7-Θ59
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 630.000,00 ΑΔΑ:ΩΧΣΤ46ΜΓΨ7-Β8Λ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.500.000,00 ΑΔΑ:Ω9ΨΜ46ΜΓΨ7-ΜΨΧ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.200,000,00 ΑΔΑ:Ψ1ΦΒ46ΜΓΨ7-ΑΔΞ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1.845.231,20 ΑΔΑ:9Ε1Ι46ΜΓΨ7-Κ22ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 930.311,26 ΑΔΑ: ΩΨ2Κ46ΜΓΨ7-Ε1Δ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.066.000,00 ΑΔΑ: ΩΑ5Ι46ΜΓΨ7-ΘΝΦ

Τα παραπάνω ποσά αφορούν μόνο κάποιες Περιφέρειες. Αν προστεθούν και τα ποσά που αφορούν την επικοινωνιακή πολιτική και των «Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Ε.Π. των Περιφερειών», εάν προστεθούν και τα ποσά των άλλων φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τότε φτάνουμε σε εκατοντάδες εκατομμύρια!!!

Όλοι καταλαβαίνουμε που πάνε αυτά τα χρήματα…

Ρωτάμε με πιο κριτήριο προχωρούν ακόμα και σήμερα σε αυτές τις επιλογές;

• Είναι δυνατόν να δαπανώνται για την επικοινωνιακή πολιτική μόνο των Περιφερειών της χώρας ποσά διπλάσια απ’ όσα θα δοθούν στα νοσοκομεία για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ (9.000.000€);
• Είναι δυνατόν να δαπανώνται για την επικοινωνιακή πολιτική περισσότερα απ’ ότι θα δοθεί για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ (14.000.000€);

Και μετά από αυτά… ζητάνε από τους εργαζόμενους να δώσουν κι από το υστέρημά τους!!!!, προσπαθώντας να πατήσουν στην γνήσια αλληλεγγύη του λαού, που όμως δεν έχει καμιά σχέση με διαδικασίες συγκάλυψης ευθυνών, με απαλλαγή ευθυνών κράτους, Περιφερειαρχών, Δημάρχων και εργοδοσίας, με χαμήλωμα των απαιτήσεων για να παρθούν τώρα μέτρα προστασίας της υγείας όλου του λαού, μέτρα ενίσχυσης του Δημόσιου Υγειονομικού Συστήματος σε όλη τη χώρα.

Να σταματήσουν όλες οι «παρασιτικές» δαπάνες.
Στηρίζουμε τα αιτήματα γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων.

Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε υγεία & πρόνοια. Απαιτούμε την λήψη ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας της υγείας όλου του λαού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ.  – Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

———————————————

Η πρώτη απάντηση της Περιφέρειας 

Με θλίψη διαπιστώνουμε την εντυπωσιακή ευκολία με την οποία η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι όφειλαν να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα των Περιφερειών, υιοθετούν την εύκολη όσο και επικίνδυνη, λόγω συγκυρίας,  τακτική της παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, του λαϊκισμού και της συκοφαντίας, με στοιχεία που, όσον αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι ψευδή και σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα  – ηθελημένης ή μη  – άγνοιας.

Με τον “πιασάρικο” τίτλο “Δεκάδες εκατομμύρια για την επικοινωνιακή πολιτική των Περιφερειών – Τα εκατομμύρια ρέουν… αλλά όχι για την υγεία του λαού”, η Ομοσπονδία κάνει αυτό ακριβώς που η ίδια καταγγέλλει: Προπαγανδίζει κατά των Περιφερειών, με την δημιουργία ψευτοδιλημμάτων, του τύπου “επικοινωνιακή προβολή αντί υγείας”, παράλληλα με την προσπάθεια να εμφανιστούν οι Περιφερειάρχες ως εχθροί του δημοσίου συστήματος υγείας, σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτουμε τα πραγματικά στοιχεία, εκείνα τα οποία η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος, αν την ενδιέφερε η αλήθεια και όχι η διαστρέβλωσή της, θα έπρεπε να είχε αναζητήσει, ως όφειλε, για λόγους ουσίας και δεοντολογίας, πριν καταλογίσει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δαπάνες δήθεν επικοινωνιακής προβολής, ύψους 4.066.000,00 €.

Τα 4.066.000,00 € της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αφορούν :

α) Όλες τις δράσεις και τα εργαλεία για την τουριστική πολιτική της πρώτης στην Ελλάδα τουριστικής Περιφέρειας (3.085.000,00 €).

Μεταξύ αυτών : 18 εκθέσεις, 8 road shows σε νέες αγορές, ψηφιακά εργαλεία, fam trips, μελέτες κτλ για όλα τα νησιά Κυκλάδων και Δεδεκανήσου.

Από τα 3.085.000,00 € του Τουρισμού, 1.200.000,00 € προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα οποία πρόσφατα εγκρίθηκε η διενέργεια του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

β) Δράσεις του Πρωτογενούς Τομέα, ύψους 981.000,00 € .

Σε αυτές περιλαμβάνονται 15 εκθέσεις Ελλάδας και εξωτερικού, παραγωγή βίντεο την σύνδεση τουρισμού με την γαστρονομία κτλ. και έρχονται αμέσως μετά την χρονιά που το Νότιο Αιγαίο υπηρέτησε τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης.

Κατά συνέπεια, το ποσό που αναφέρεται ψευδώς και με τόνο υποτιμητικό ως “επικοινωνιακή προβολή” της Περιφέρειας, με τη μομφή μάλιστα της κακής ιεράρχησης και προτεραιοτήτων, αφορά σε δράσεις που στηρίζουν τους μοναδικούς κλάδους που κινούν την οικονομία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, ειδικά δε όσον αφορά τον τουρισμό,  κινεί συνολικά την οικονομία της χώρας, καθώς αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι του ΑΕΠ της. Δράσεις των οποίων η ανάγκη και ο έγκαιρος προγραμματισμός τους είναι πλέον περισσότερο επιβεβλημένος από κάθε άλλη φορά, στη μάχη για την ανόρθωση της  κοινωνίας και της οικονομίας , όταν η πανδημία θα αποτελεί παρελθόν.

Όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας, όπου η Ομοσπονδία παρουσιάζει τους Περιφερειάρχες ως πολέμιους του δημοσίου συστήματος υγείας, οι δαπάνες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την στήριξή του, τόσο από ίδιους πόρους, όσο και μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, καταρρίπτουν με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, μύθους και ιδεοληψίες.

Προς ενημέρωση της Ομοσπονδίας, η Περιφέρεια Νορίου Αιγαίου έχει δαπανήσει μέχρι σήμερα 9.200.000,00 € για την αγορά εξοπλισμού νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, και Περιφερειακών Ιατρείων στα νησιά της.

Έχει χρηματοδοτήσει την προμήθεια 38 ασθενοφόρων για την ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ σε μικρά και μεγάλα νησιά της Περιφέρειας.

Έχει θεσπίσει οικονομικά κίνητρα, αποκλειστικά από ίδιους πόρους , για την χρηματοδότηση 75 γιατρών που υπηρετούν στα νησιά.

Στο παραπάνω ποσό, προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες 1.700.000,00 € για την κάλυψη αναγκών του δημοσίου συστήματος υγείας  και την ενίσχυσή του στη μάχη κατά του κορωνοϊού.

Συνολικά, άνω των 12 εκατ. € έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην υγεία, μέσα από την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας.

 Κατόπιν αυτών, καλούμε την   Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος να ανακαλέσει  όσα ψευδή και συκοφαντικά  καταλογίζει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση αποκατάστασης της αλήθειας, αν δεν θέλει να της αποδοθεί επικίνδυνος λαϊκισμός και ο χαρακτηρισμός του συκοφάντη.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν θα διστάσει να προσφύγει σε ένδικα μέσα κατά των συκοφαντών της , για την προάσπιση της αλήθειας, που σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, αναδεικνύεται περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.

Το Γραφείο Τύπου

———————————————

Κι άλλη απάντηση

Η δεύτερη απάντηση κατά την διάρκεια της πρωινής εκπομπής του sky που μοίρασε το γραφείο τύπου της Περιφέρειας, επισυνάπτοντας για την …απόδειξη του επιχειρήματος πως είμαστε το …χυδαίο ραδιόφωνο το σχετικό  screenshot!

Φαίνεται πως η καραντίνα άρχισε να προκαλεί ήδη σοβαρές παρενέργειες στους κόλπους της ‘Συμμαχίας” !

Δεν εξηγείται αλλιώς το ότι κάποια από τα μέλη της αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της συγκυρίας, μόνο όταν αυτή γίνεται το άλλοθι της αποχής τους από την επιβεβλημένη από τις περιστάσεις σοβαρότητα.

Την ίδια στιγμή, αδυνατούν να αντιληφθούν ότι οι συνθήκες είναι εντελώς ακατάλληλες για να βγάζει κανείς τα απωθημένα του και τον ψυχισμό του με εκθέσεις ιδεών που ο άπλετος χρόνος της απραξίας, τους επιτρέπει να γράφουν.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αποδεικνύονται ακραία εμπαθείς. Τόσο που να συγχέουν την πολιτική λειτουργία με την ψευδολογία, με την συκοφαντία και με την αγωνία τους να καλύψουν την πολιτική κενότητα που τους χαρακτηρίζει, εκμεταλλευόμενοι ατυχώς την κρισιμότητα της κατάστασης.

Τόσο μεγάλος δε είναι ο ζήλος τους να επιτεθούν κατά της Περιφερειακής Αρχής, που υιοθετούν άκριτα, οποιεσδήποτε απόψεις τρίτων, και τις πλέον ψευδείς και ατεκμηρίωτες, αρκεί να εξυπηρετούν τη μικροπολιτική τους. Προξενεί δε εντύπωση ο μέγιστος βαθμός της άγνοιας που επιδεικνύουν, απαράδεκτος για αιρετούς, όταν δεν έχουν στοιχειώδη αντίληψη των δράσεων του φορέα που υποτίθεται ότι υπηρετούν και γι αυτό επιδίδονται δήθεν σε κριτική, η οποία εξαντλείται σε ψεύδη, ανακρίβειες και αφορισμούς.

 Στη Συμμαχία της εμπάθειας και της συκοφαντίας, απαντάμε με τις αλήθειες που την βολεύει να αγνοεί:

 1. Στην πλήρη υιοθέτηση, εκ μέρους μελών της Συμμαχίας και των προθύμως “συνεργαζόμενων” λιβανιστηρίων, της ανακοίνωσης της ΟΣΥΑΠΕ, στην οποία έχουμε ήδη απαντήσει και δηλώσει πως αν δεν αποκαταστήσουν την αλήθεια θα κινηθούμε εναντίον τους νομικά, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία στοιχεία:

Η απόφαση του κ.Πέτσα και η …μηχανή της κ. Παυλάκη!

Τα 4.066.000,00 € της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου δήθεν για “επικοινωνιακή προβολή” δεν υπάρχουν για διανομή στα ΜΜΕ όπως περιχαρής πιστεύει και ο τοπικός ραδιοφωνικός πρωταθλητής της χυδαιότητας, αλλά αφορούν αποκλειστικά το πλάνο δράσεων και εργαλείων του Τουρισμού και του Πρωτογενή Τομέα όλων των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα : 

α) Όλες τις δράσεις και τα εργαλεία για την τουριστική πολιτική της πρώτης στην Ελλάδα τουριστικής Περιφέρειας ( 3.085.000,00 €). Μεταξύ αυτών : 18 εκθέσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, 8 road shows σε νέες αγορές, ψηφιακά εργαλεία, έρευνες, fam trips, μελέτες κτλ για όλα τα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Από τα 3.085.000,00 € του Τουρισμού, τα 1.200.000,00 € προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα οποία πρόσφατα εγκρίθηκε η διενέργεια του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

β) Δράσεις του Πρωτογενούς Τομέα, ύψους 981.000,00 € . Σε αυτές περιλαμβάνονται 15 εκθέσεις Ελλάδας και Εξωτερικού, παραγωγή βίντεο, σύνδεση τουρισμού με γαστρονομία κτλ. και έρχονται  αμέσως μετά την χρονιά που το Νότιο Αιγαίο υπηρέτησε τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης.

 2.  Όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 10.000.000,00 € για την αγορά εξοπλισμού νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, και Περιφερειακών Ιατρείων στα νησιά της. Έχει χρηματοδοτήσει την προμήθεια 38 ασθενοφόρων για την ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ σε μικρά και μεγάλα νησιά της Περιφέρειας. Έχει θεσπίσει οικονομικά κίνητρα, αποκλειστικά από ίδιους πόρους , για την χρηματοδότηση 75 γιατρών που υπηρετούν στα νησιά. Στο παραπάνω ποσό, προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες 1.700.000,00 € για την κάλυψη αναγκών του δημοσίου συστήματος υγείας και την ενίσχυσή του στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Ενίσχυση που υλοποιείται σε συνεργασία και συνεννόηση με την 2η ΥΠΕ, κανένα αίτημα της οποίας η Περιφέρεια δεν έχει αρνηθεί. Η έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση ήταν μόλις 265.000,00 €. Η διαφορά μέχρι το 1.700.000,00 Ευρώ καλύφθηκε από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Συνολικά, άνω των 12 εκατ. € έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην υγεία, μέσα από την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας.

 3. Είναι ψευδής ο ισχυρισμός πως η διάθεση των 1,7 εκ. € από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας είναι υποχρεωτική συμμόρφωση στην νομοθετική επιταγή, όπως ισχυρίζεται η κωμική ανακοίνωση του “ταραγμένου” μέλους της Συμμαχίας, αφού η σχετική νομοθεσία μιλάει για δυνατότητα και μόνο και σε καμία περίπτωση υποχρέωση, που δεν θα μπορούσε άλλωστε, και αυτό το γνωρίζει οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή γνώση δημόσιας διοίκησης.

 4. Η καταγγελία προς την Περιφέρεια ότι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί δίκτυο Τηλεϊατρικής στα νησιά, προφανώς αναφέρεται στο Υπουργείο Υγείας και την προηγούμενη Κυβέρνηση που προθύμως εκπροσώπησε στις εκλογές η Συμμαχία, το οποίο όμως ως Περιφέρεια έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει με 1.000.000,00 ευρώ για τον σκοπό αυτό, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020. Εν τω μεταξύ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήδη προσφέρει υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μέσω της εφαρμογής που λειτούργησε με την εταιρεία Dr Button.

Κατόπιν αυτών, είναι φανερό πως ο ιός της μιζέριας και της μικροπολιτικής ανοησίας ξεπερνά σε ανθεκτικότητα τον κορωνοϊό.

Γιαυτό, αν οι κύριοι της Συμμαχίας δεν μπορούν να σοβαρευτούν, αν δεν μπορούν να σεβαστούν την αγωνία και την ανησυχία των ανθρώπων αντί να παίζουν με αυτή, χάριν εντυπώσεων, αντί να κουνούν αναιδώς το δάχτυλο σ’ αυτούς που νυχθημερόν πασχίζουν για την θωράκιση του κοινωνικού συνόλου από την πανδημία, τουλάχιστον ας σωπάσουν ή να διεκδικήσουν την θέση συμβούλου υγείας του Άγγλου Πρωθυπουργού και να σώσουν έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο που βυθίζεται στην θλίψη από την έλλειψη ενός Γερονικόλα στο τιμόνι.

 ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ: Αποδεικνύεται ότι όταν σας συκοφαντεί η αντιπολίτευση πρέπει κάθεστε σιωπηλοί και ήσυχοι να ανέχεστε τον φασισμό των συκοφαντών. Διότι εμείς που τολμήσαμενα αντιδράσουμε στην διακίνηση του ψεύδους ότι διαθέσαμε μόνο 100.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεχόμαστε τώρα ακόμα μεγαλύτερη επίθεση σε πλήρη “αρμονία” και αξιοθαύμαστη ταύτιση με γνωστά Μέσα Παραπληροφόρησης που εργολαβικά υβρίζουν, ενδιαφέρομενα– ακόμα και εν μέσω πανδημίας – μόνο για αυτό που υπηρετούν : το χρήμα.

 Το ΓραφείοΤύπου

————————————–

Η πρωινή εκπομπή του sky σήμερα

————————————–

 2,172 total views,  4 views today