Παρέμβαση Μητσοτάκη ζητάει ο Δήμαρχος Σύμης για το Κτηματολόγιο

694

Την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζητάει ο Δήμαρχος της Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την εκπνοή της προθεσμίας δικαστικής προσβολής των αρχικών εγγραφών του νεοσύστατου Εθνικού Κτηματολογίου, απευθύνοντας αγωνιώδη έκκληση προς τον ίδιο και τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, για την άμεση νομοθετική παράταση της ήδη συντμηθείσας προθεσμίας.

Πιο αναλυτικά η επιστολή του κ. Παπακαλοδούκα αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εσωτερικών

Με πραγματική αγωνία θα θέλαμε να σας καταστήσουμε με την παρούσα κοινωνούς του μείζονος προβλήματος που έχει προκύψει με την εκπνοή της προθεσμίας δικαστικής προσβολής των αρχικών εγγραφών του νεοσύστατου Εθνικού Κτηματολογίου.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 §2α του ν. 2664/1998 περί του Εθνικού (και ήδη Ελληνικού) Κτηματολογίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 108 §2 του ν. 4623/2019 “σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής.

Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου. Για τις περιοχές δε που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 §1 του ν. 2664/1998, οι πρώτες εγγραφές, των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η ακρίβεια ενώπιον των δικαστηρίων μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων με τις πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα, τα οποία αυτές αφορούν.Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 9 §1 του ν. 2664/1998, ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” θεωρείται ότι ανήκουν την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 αμάχητο τεκμήριο και ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου, κηρύχθηκε σε κτηματογράφηση με τη με αριθμό 71155/4394/11-07-1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ635/Β718.07.1995) και συνεπώς η αποκλειστική προθεσμία για την αναγνώριση δικαιωμάτων που προσβάλλονται με την ανακριβή εγγραφή και τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής λήγει στις 31-12-2020.

Δυνάμει όμως του άρθρου 37 του ν. 4361/2016, προβλεπόταν ότι για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής ήταν δεκατεσσάρων (14) ετών. Η αποκλειστική προθεσμία δε για την άσκηση της αγωγής των περιπτώσεων α` και β` αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3, ήτοι από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου.

Δυνάμει της με αριθμό 436/3/07-11-2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Κτηματογράφησης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα (ΦΕΚ Β’ 2220/19-11-2007), ως ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή της Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου ορίστηκε η 19η Νοεμβρίου 2007.

Συνεπώς η προθεσμία για την άσκηση την άσκηση της αμφισβήτησης και προσβολής αρχικών εγγραφών στην περιοχή της Σύμης έληγε με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς στις 20 Νοεμβρίου 2021.

Με την τροποποίηση του άρθρου 6 §2α του ν. 2664/1998 περί του Εθνικού (και ήδη Ελληνικού) Κτηματολογίου, δυνάμει του άρθρου 108 §2 του ν. 4623/2019, το οποίο όρισε ότι η ως άνω αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει στις 31.12.2020 επήλθε αιφνιδίως και κατά σαφή και έκδηλη καταστρατήγηση βασικών Συνταγματικών αρχών σύντμηση της ως άνω προθεσμίας.

Πέραν τούτου, με τη με αριθμό 81189/19-12-2017 απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’), εγκρίθηκε το θεσμικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του δασικού χάρτη Σύμης, ο οποίος κυρώθηκε μερικώς με τη με αριθμό 81792/21-12-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Δ’ 15/02-02-2018), γεγονός το οποίο αποτέλεσε πρόσχωμα για την κατάθεση των αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας του ν. 2664/1998, καθώς η οριστική κρίση επί δασικού χάρτη και ο αποχαρακτηρισμός ακινήτων αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της κυριότητας των ιδιωτών.

Περαιτέρω, λόγω των απρόβλεπτων ειδικών συνθηκών που επικράτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους παγκοσμίως, ήτοι της πανδημίας και της συνακόλουθης αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων αλλά και πολλών άλλων Υπηρεσιών και Αρχών της χώρας μας, η άσκηση των αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας που προβλέπονται στο ν. 2664/1998 έχει καταστεί αντικειμενικά αδύνατη και βρισκόμαστε προ του κινδύνου να καταστούν οριστικές οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές στην περιοχή της νήσου Σύμης, να παραχθεί αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων με τις πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων, αλλά και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και να προκληθεί συνεπώς ανυπολόγιστη περιουσιακή ζημία στους έχοντες εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στη νήσο Σύμη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ακινήτων που έχουν εγγραφεί εσφαλμένα ως αγνώστου ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να περιέλθει άνευ οποιουδήποτε λογικού ερείσματος ιδιωτική περιουσία μεγάλου αριθμού πολιτών στο ελληνικό δημόσιο, σε περίπτωση αδυναμίας έγερσης δικαστικής διεκδίκησης πριν την εκπνοή του τρέχοντος έτους, υπάρχουν ακόμη χιλιάδες περιπτώσεις λανθασμένων ή ανακριβών αρχικών εγγραφών, οι οποίες -καθιστάμενες οριστικές- θα θίξουν βάναυσα τα εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών, νομικών προσώπων, ακόμα και του ίδιου του ελληνικού δημοσίου, σε ακίνητα που βρίσκονται στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας.

Για τους λόγους αυτούς, σας απευθύνουμε αγωνιώδη έκκληση, όπως μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατόν για την άμεση νομοθετική παράταση της ήδη συντμηθείσας -ασφυκτικής υπό τις παρούσες συνθήκες- προθεσμίας!

Στα πλαίσια, μάλιστα, του υγειονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζει η χώρα μας και σύσσωμος ο πλανήτης, η υπερδραστηριοποίηση επαγγελματιών και λειτουργών των ενεχόμενων κλάδων (δικηγόρων, πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων, δασολόγων, λογιστών, νομικών συμβούλων του κράτους, αλλά και υπαλλήλων γραμματειών δικαστηρίων, κτηματολογικών γραφείων, υποθηκοφυλακείων, δικαστικών επιμελητών κλπ.), προκειμένου να τηρηθούν τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, θα άνοιγε κυριολεκτικά τον «ασκό του Αιόλου», σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια τοπογράφησης ακινήτων, ή τμημάτων αυτών, εκδόσεως διαγραμμάτων και φύλλων κτηματολογικών αποσπασμάτων, εκδόσεως Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ κλπ., σύνταξης και κατάθεσης δικογράφων, μεταγραφής αυτών, επιδόσεως στους προς ων απευθύνονται, και θα «τίναζε κυριολεκτικά στον αέρα» την όποια επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών στο μέτωπο της πανδημίας COVID-19, στις επόμενες εβδομάδες!

Αρκεί να φανταστεί κανείς τις ατελείωτες ουρές και την συρροή πολιτών σε δικηγορικά γραφεία, δικηγόρων σε δικαστήρια, κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία, μηχανικών και δικαστικών επιμελητών σε υπηρεσίες κ.ο.κ.!

Μην επιτρέψετε να αμαυρωθεί η τιτάνια (και ελπίζουμε σύντομα τελέσφορη) προσπάθεια της πολιτείας και των πολιτών για την επιστροφή μας στην κανονικότητα, από τυχόν εμμονή σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που έλαβε χώρα πριν έρθουμε αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη υγειονομική/οικονομική/κοινωνική πρόκληση της γενιάς μας.

Οφείλουμε όλοι -Κράτος εν στενή και εν ευρεία εννοία- να αφουγκραστούμε τις επιταγές της σήμερον, και να ενεργήσουμε με ευελιξία στη δεδομένη στιγμή, ώστε να αποσοβηθεί μία επικείμενη αδικία σε βάρος της περιουσίας Ελλήνων πολιτών, και δη ακριτών (στην περίπτωση του δήμου μας), που ενώ φυλάγουν «Θερμοπύλες» βλέπουν τις ιδιωτικές, και σε πολλές περιπτώσεις πατρογονικές, περιουσίες τους να κινδυνεύουν να γίνουν αντικείμενο επιβουλής τρίτων ή και της ίδιας της πολιτείας, που έχει ταχθεί για να τις προστατεύει. 

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Σύμης

Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος