Με το θέμα της στέγασης των τσιγγάνων θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων στην αυριανή του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου. Ουσιαστικά η δημοτική αρχή όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, για τη στέγαση των τσιγγάνων, θα αναζητήσει κατοικίες και θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες τους το αντίτιμο για τη μίσθωση τους .

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 375.840,00€,
Στη σχετική εισήγηση που θα παρουσιάσει αύριο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στο Δήμο Ρόδου ο πληθυσμός Ρομά ανέρχεται σε 406 άτομα (85 νοικοκυριά), σύμφωνα με απογραφή που πραγματοποιήθηκε από την 21η Ιουλίου έως την 5η Σεπτεμβρίου 2017 από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στον καταυλισμό της περιοχής Καρακόνερο διαμένουν μόνιμα 58 νοικοκυριά και στο σύνολο 262 άτομα.Οι συνθήκες που επικρατούν στον οικισμό διακρίνονται από την απουσία υποδομών κοινής ωφέλειας, τη συστέγαση διευρυμένων διαγενεακών νοικοκυριών σε αυτοσχέδιες οικίες-παραπήγματα κατασκευασμένες από ευτελή δομικά υλικά.
Δεν υπάρχουν αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης και εκλείπουν οι παράμετροι διασφάλισης της δημόσιας υγείας στους χώρους διαμονής τους. Ο καταυλισμός έχει υπαχθεί από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στην κατηγορία Τύπου 1: «’Άκρως υποβαθμισμένες περιοχές» – Συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές με καλύβια, παραπήγματα και απουσία βασικών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό με την υπ΄αρθμ. 1563/08.05.2019 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου προς το δικαιούχο Δήμο Ρόδου κρίθηκε αναγκαία η μεταστέγαση του πληθυσμού με επιδότηση ενοικίου, καθώς με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ο κύριος στόχος της πρόσκλησης που είναι «η εξασφάλιση του κατοικείν στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις».
Με την υπ’ αριθμ. 3398/30.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΡΡΧ7ΛΞ-Σ6Ψ) εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» για 36 μήνες στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από περιθωριοποιημένους πληθυσμούς διαμένοντες στους καταυλισμούς του Δήμου Ρόδου. Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 20 οικογένειες (ο αριθμός των οικογενειών είναι ενδεικτικός και καθώς η υλοποίηση της πράξης συνδέεται άμεσα με τη διαθεσιμότητα κατοικιών, σε πρώτη φάση ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα είναι λιγότερος και εκτιμάται να φτάσει τις 17).
Στόχος της δράσης, εκτός από την ανεύρεση οικήματος, αποτελεί και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ωφελουμένων οικογενειών.

Ο Δήμος Ρόδου θα αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ ενοικιαστή και εκμισθωτή, εντοπίζοντας κατάλληλες κατοικίες για μίσθωση και άτομα-οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια για να μετεγκατασταθούν σε αυτόνομες οικίες ή διαμερίσματα στον αστικό ιστό του δήμου. Επίσης, θα χορηγεί το μίσθωμα στο ιδιοκτήτη για προσυμφωνημένη περίοδο χρόνου.
Οι προτεινόμενες κατοικίες θα καλύπτουν τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα τις ανάγκες των ατόμων – οικογένειας, σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59/τΔ/1989).

Τουλάχιστον ένα από τα άνεργα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας είναι σκόπιμο να συμμετέχει, κατά προτεραιότητα, σε σχετικές προσκλήσεις για την προώθηση στην απασχόληση με στόχο την ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και τα παιδιά οφείλουν να συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τέλος τα μέλη της ωφελούμενης οικογένειας θα υποστηρίζονται από ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε απόλυτη συμφωνία με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 375.840,00€,

 202 total views,  2 views today