Ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες, καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2019 ( Αριθ. Απόφασης 12/2019 –
ΑΔΑ : ΩΖΙΧΩ1Ρ-0Χ4 ) οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης , του δημοτικού ακινήτου στην Πλατεία Αποστολίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού ( Ο.Τ.154) .

Το ακίνητο αφορά ισόγειο κτίσμα , συνολικού εμβαδού 139.39 τ.μ., που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πλατείας Αποστολίδη Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου.
Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής ( 12 έτη) αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης , η προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου θα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο από 900,00 ευρώ.

Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ενταγμένος στον κεντρικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αποτελεσματική αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας ως παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο , προς όφελος του Δήμου Ρόδου και των δημοτών του , με γνώμονα την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα κοινή πεποίθηση όλων μας , είναι ότι η επιτυχής εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της εικόνας της Πλατείας Αποστολίδη Ιαλυσού , η οποία λόγω άστοχων σχεδιασμών του παρελθόντος δεν μπόρεσε να έχει την λειτουργική ενότητα και χρηστικότητα μιας πλατείας ανάλογης του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής .

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και την διαδικασία της δημοπρασίας , θα παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου , ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση σχετικής Διακήρυξης .