Συνεδριάζει την Παρασκευή και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Μεταξύ άλλων θα γίνει συζήτηση και για την λύση συμβολαίων για την απευθείας μίσθωση αιγιαλού παραλίας.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  1. Λήψη απόφασης για τη λύση συμβολαίων απευθείας μισθώσεως αιγιαλού – παραλίας

( Εισήγηση τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.2/19713/15-4-2019) 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  1. Έγκριση ή μη εξώδικης επίλυσης διαφοράς με την κοινοπραξία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ – ΙΩΑΝΝΗΣ».

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/19852/15-4-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  1. Έγκριση και καθορισμός όρων διακήρυξης έργου: «Συντήρηση κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών της Δ.Ε. Αφάντου» με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/19477/12-4-2019)

  1. Έγκριση και καθορισμός όρων διακήρυξης έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Παιδικού Σταθμού Κολυμπίων της Δ.Ε. Αφάντου»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/19793/15-4-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού του Δήμου Ρόδου»

(Εισήγηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών με αριθμ.πρωτ. 2/19535/12-4-2019)