Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη

σύμφωνα με τα  διαλαμβανόμενα  στην  υπ’ αριθμ.  πρωτ.:  643/Α.Π.: 69472/24-9-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: εισερχ. 24272/24-4-2021 ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) “Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

και με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης για το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΠΕΕ) του Δήμου Κω έτους 2022.
  2. Έκφραση γνώμης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2022.

 132 total views,  2 views today