Ανανέωση:

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αν θα εγκριθεί από το νέο Ταμία -μάλλον (δίδυμο!)- του Δήμου Ρόδου.

Αίτημα μετάβασης των Αντιδημάρχων Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Καμπούρη και Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Νεκτάριου Φλοσκάκη στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία itrack από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση είναι από ιδιωτική εταιρεία!

Πως δικαιολογείται η ανταπόκριση σε πρόκληση ιδιωτικής εταιρείας, καθώς δεν έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία με τον Κλεισθένη;

Περιττό βεβαίως να σχολιάσουμε και τα έξοδα που φτάνουν για τον καθένα τα 1.200 ευρώ!

Να δούμε, τι θα πράξει η ταμίας, που σημειωτέον είναι και σύζυγος του αντιδημάρχου…

Πάντως σε περίπτωση που υπήρχε επίτροπος, ούτε έξω απ’ την πόρτα δεν θα έφτανε αντίστοιχο αίτημα!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Από το πρακτικό της με αριθμό 20ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2020
της 30ης Ιουνίου 2020
Αριθμός Απόφασης 431/2020

ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Δ.Ε. Αταβύρου & Δ.Ε. Καμείρου κ. Νεκτάριου Φλοσκάκη στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί για τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία “itrack”, (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/30277/29-6-2020 γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου).
Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου (ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη κ.α.α. του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με αριθμ. πρωτ. 2/29872/26-6-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, την παραγρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης.
Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον το 2/3 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία, οκτώ (8) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη δια περιφοράς διαδικασία
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή
1. Καμπουράκης Β. Αντώνης
1. Καραταπάνης Σάββας
2. Καρίκης Ευστράτιος
2. Προυσάλογλου Παντελής – Κωνσταντίνος
3. Καμπούρης Τηλέμαχος
4. Φλοσκάκης Νεκτάριος
5. Κιαχαγιά – Μαγιόγλου Τσαμπίκα
6. Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)
7. Μανέττας Βασίλειος
8. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχώρησε χωρίς συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων)
9. Παλαιολόγου Μιχαήλ(Δήλωσε παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχώρησε χωρίς συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων)
10. Σπυρόπουλος Σπύρος (ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Καραταπάνη Σάββα)
Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: Όσο αφορά την 20η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παραθέτουμε τα παρακάτω: Δηλώνουμε παρόντες στη συνεδρίαση χωρίς συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γιατί συνεχίζονται οι δια περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αν και ολιγομελές όργανο (Έντεκα μέλη).
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά – με email, για όλα τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης επί συνόλου ογδόντα εννέα (89), αλλά και για τα εκτός ημερήσιας επί συνόλου δύο (2), ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/30277/29-06-2020, ως εξής:
Θέμα: Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Δ.Ε. Αταβύρου & ΔΕ Καμείρου κ. Νεκτάριου Φλοσκάκη στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί για τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία «itrack»
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Δ.Ε. Αταβύρου & ΔΕ Καμείρου κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης θα μεταβεί στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία itrack από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Ο κύριος Νεκτάριος Φλοσκάκης θα αναχωρήσει για την Αθήνα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και θα επιστρέψει στη Ρόδο την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει:
1. την ανάληψη των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Δ.Ε. Αταβύρου & ΔΕ Καμείρου κ. Νεκτάριου Φλοσκάκη
2. την ανάληψη των εξόδων διαμονής,
3. την ανάληψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης,
4. την ανάληψη των εξόδων για τις ημερήσιες μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η πίστωση θα πρέπει να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τα έξοδα των ημερήσιων μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς και την ημερήσια αποζημίωση του κυρίου Νεκτάριου Φλοσκάκη ποσού ύψους 1.200 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6421.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας εξόδων. Μέσον μετακίνησης : Αεροπλάνο/Λεωφορείο Ημέρες εκτός έδρας : τρείς (3) Ημερομηνία αναχώρησης: Δ 13-07-2020 Ημερομηνία επανόδου: Τ 15-07-2020 Εκτιμώμενο ποσό: 1.200,00€
3
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία χρειαστείτε
Η Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη μετάβαση, διαμονή και την ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας – Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Δ.Ε. Αταβύρου & Δ.Ε. Καμείρου κ. Νεκτάριου Φλοσκάκη στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί για τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία «itrack», για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Β) Εγκρίνει την πίστωση, που θα να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, έξοδα των ημερήσιων μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς και την ημερήσια αποζημίωση του κ. Νεκτάριου Φλοσκάκη, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6421.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας εξόδων. Μέσον μετακίνησης : Αεροπλάνο/Λεωφορείο Ημέρες εκτός έδρας : τρείς (3) Ημερομηνία αναχώρησης: Δ 13-07-2020 Ημερομηνία επανόδου: Τ 15-07-2020 Εκτιμώμενο ποσό: 1.200,00€

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Από το πρακτικό της με αριθμό 20ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2020
της 30ης Ιουνίου 2020
Αριθμός Απόφασης 369/2020
Περίληψη
ΘΕΜΑ 28ο
Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Ιωάννη Δ. Καμπούρη στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί για τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία « itrack» ( Εισήγηση με αρ. πρωτ. 2/29681/25-06-2020 της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Δήμου Ρόδου)
Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019» και την υπ’ αριθμ 4463/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου (ΩΚ1ΨΩ1Ρ-Λ7Ψ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη κ.α.α. του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδημάρχου Οικονομικών – Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με αριθμ. πρωτ. 2/29872/26-6-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, την παραγρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης.
Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον το 2/3 των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία, οκτώ (8) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη δια περιφοράς διαδικασία
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή
1. Καμπουράκης Β. Αντώνης
1. Καραταπάνης Σάββας
2. Καρίκης Ευστράτιος
2. Προυσάλογλου Παντελής – Κωνσταντίνος
3. Καμπούρης Τηλέμαχος
4. Φλοσκάκης Νεκτάριος
5. Κιαχαγιά – Μαγιόγλου Τσαμπίκα
6. Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)
7. Μανέττας Βασίλειος
2
8. Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχώρησε χωρίς συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων)
9. Παλαιολόγου Μιχαήλ(Δήλωσε παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχώρησε χωρίς συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων)
10. Σπυρόπουλος Σπύρος (ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Καραταπάνη Σάββα)
Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Διακοσταματίου Σάββας και κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν το εξής: Όσο αφορά την 20η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παραθέτουμε τα παρακάτω: Δηλώνουμε παρόντες στη συνεδρίαση χωρίς συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γιατί συνεχίζονται οι δια περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αν και ολιγομελές όργανο (Έντεκα μέλη).
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά – με email, για όλα τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης επί συνόλου ογδόντα εννέα (89), αλλά και για τα εκτός ημερήσιας επί συνόλου δύο (2), ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29681/25-06-2020, ως εξής:
Θέμα: Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Ιωάννη Δ. Καμπούρη στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί για τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία «itrack».
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κύριος Ιωάννης Δ. Καμπούρης θα μεταβεί στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία itrack από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Ο κύριος Ιωάννης Καμπούρης θα αναχωρήσει για την Αθήνα Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και θα επιστρέψει στη Ρόδο την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει:
1. την ανάληψη των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο του Αντιδημάρχου Διοικητικής
Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Ιωάννη Δ. Καμπούρη
2. την ανάληψη των εξόδων διαμονής,
3. την ανάληψη των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης,
4. την ανάληψη των εξόδων για τις ημερήσιες μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η πίστωση θα πρέπει να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και τα έξοδα των ημερήσιων μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς και την ημερήσια αποζημίωση του κυρίου Ιωάννη Καμπούρη ποσού ύψους 1200 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6421.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας εξόδων.
 Μέσον μετακίνησης : Αεροπλάνο/λεωφορείο /ταξί
 Ημέρες εκτός έδρας : τρείς (3)
 Ημερομηνία αναχώρησης: Δ 13/07/2020
 Ημερομηνία επανόδου: Τ 15-07-2020
 Εκτιμώμενο ποσό: 1.200,00€
Αξία εισιτήριων
Αξία ξενοδοχείων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖ/ΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
400
350
300
150
1.200
3
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,
 Την με αρ. πρωτ.: 2/29681/25-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Δήμου Ρόδου,
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά – με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη.
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.
 Την Εγκύκλιο με αρ. 163/33282/29.05.2020 του Υπ. Εσωτερικών
 Τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020) περί κύρωσης της από 25-2-2020 Π.Ν.Π.
 Το Νόμο 3463/2006,
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018,
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη μετάβαση, διαμονή και την ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Ιωάννη Δ. Καμπούρη στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί για τα συστήματα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιών από την εταιρεία «itrack», για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
2. Εγκρίνει την πίστωση, που θα να καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, έξοδα των ημερήσιων μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς και την ημερήσια αποζημίωση του κ. Ιωάννη Δ. Καμπούρη, ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6421.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας εξόδων. Μέσον μετακίνησης : Αεροπλάνο/Λεωφορείο Ημέρες εκτός έδρας : τρείς (3) Ημερομηνία αναχώρησης: Δ 13-07-2020 Ημερομηνία επανόδου: Τ 15-07-2020 Εκτιμώμενο ποσό: 1.200,00€

 2,932 total views,  4 views today