Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 13 Óåðôåìâñßïõ 2019, óôï ðëáßóéï åðßóêåøçò ðïõ ðñáãìáôïðïéåß óôç Ñüäï, åðéóêÝöèçêå áñ÷éêÜ ôï Óôñáôçãåßï ôçò 95 Áíþôåñçò Äéïßêçóçò ÔáãìÜôùí ÅèíïöõëáêÞò (ÁÄÔÅ). Åíçìåñþèçêå ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò Ìåñáñ÷ßáò êáé áðçýèõíå ïìéëßá óôï ðñïóùðéêü ôïõ Åðéôåëåßïõ êáé óôïõò ÄéïéêçôÝò ôùí ÌïíÜäùí ôïõ Ó÷çìáôéóìïý. Óôç óõíÝ÷åéá, ï Õöõðïõñãüò åðéóêÝöèçêå ôï Êáóôåëëüñéæï, üðïõ ðáñÝóôç ùò åêðñüóùðïò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÅëëçíéêÞò ÊõâÝñíçóçò óôéò åðßóçìåò åêäçëþóåéò ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò 76çò Åðåôåßïõ ÁðåëåõèÝñùóçò ôïõ íçóéïý. Áêïëïýèùò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ðñáãìáôïðïßçóå åðéóêÝøåéò óôçí ÔÐÊ «ÊÑÕÓÔÁËËÉÄÇÓ», óôçí Ýäñá ôçò Äéïßêçóçò ¶ìõíáò ÍÞóïõ (ÄÁÍ) Ìåãßóôçò êáé óôá ÅðéôçñçôéêÜ ÖõëÜêéá (ÅÖ) óôéò íÞóïõò Óôñïããýëç êáé Ñù, åíþ êáôÝèåóå óôåöÜíé óôï Ìíçìåßï ôçò ÊõñÜò ôçò Ñù. Ôïí Õöõðïõñãü ÅèíéêÞò ¶ìõíáò óõíüäåõáí ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ, Áíôéíáýáñ÷ïò Íéêüëáïò Ôóïýíçò ÐÍ êáé ï ÄéïéêçôÞò ôçò Áíþôáôçò ÓôñáôéùôéêÞò Äéïßêçóçò Åóùôåñéêïý êáé ÍÞóùí (ÁÓÄÅÍ), ÁíôéóôñÜôçãïò Ãåþñãéïò Äçìçôñüðïõëïò.

Τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή περιμένουν κάτοικοι και αυτοδιοίκηση στο Καστελόριζο για να του θέσουν ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό.

Με δεδομένο ότι πάντα ο κ. Στεφανής επισκέπτεται τέτοιες ημέρες το ακριτικό νησί τον περιμένουν εκεί για να του μιλήσουν. Τόσο από την προηγούμενη θέση του όσο και ως υφυπουργός είναι κοντά στους νησιώτες και τους αυτοδιοικητικούς. Όπως τόνισε μιλώντας στον Sky ο αντιδήμαρχος Μεγίστης κ.. Αμύγδαλος ο υφυπουργός συχνά επικοινωνεί με τη δημοτική αρχή για να ενημερώνεται για την κατάσταση στο νησί.

«Περιμένουμε τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας για του θέσουμε το θέμα που αφορά το μεταναστευτικό πρόβλημα. . Πάντα τέτοιες ημέρες τιμά το νησί μας», είπε ο κ. Αμύγδαλος.
Να σημειωθεί πως λύση για τη στέγαση των παράνομων προσφύγων και μεταναστών που φθάνουν στο νησί δεν έχει βρεθεί.

Κάτοικοι και αυτοδιοίκηση καταδικάζουν την άδικη επίθεση σε βάρος του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Είναι άδικη η επίθεση σε βάρος του.Ο κ. Στεφανής έχει σταθεί δίπλα μας . Είναι πάντα σε επικοινωνία με τον δήμαρχο του νησιού μας. Για μας είναι Καστελοριζιός. Τις εξετάσεις του τις έδωσε», δήλωσε ο κ. Αμύγδαλος.

Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και στις προκλήσεις από τη γειτονική χώρα Τουρκία που δεν φοβίζουν όπως τόνισε τους κατοίκους.

“Aνησυχούμε για όσα γίνονται και τα παρακολουθούμε με προσοχή αλλά δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις της Τουρκίας. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Το δύσκολο είναι πως η κατάσταση διαιωνίζεται ”, δήλωσε στον Sky o αντιδήμαρχος Μεγίστης κ. Στράτος Αμύγδαλος.

 298 total views,  2 views today