37.200 ευρώ με απευθείας ανάθεση για το …μέτρημα των κάδων απορριμμάτων!

718

Σε σύμβαση με εταιρεία που έχει έδρα τις Καλυθιές για την αποτύπωση και πιο λαϊκά το μέτρημα των κάδων απορριμμάτων καθώς και των κάδων για την ανακύκλωση προχώρησε η δημοτική αρχή.

Το θέμα  έφερε στη δημοσιότητα σήμερα ο Sky . Προκαλεί ερωτηματικά το αντικείμενο της σύμβασης γιατί το κόστος φθάνει στο ποσό των 37.200 ευρώ!

Ακόμη περισσότερα ερωτηματικά και δυσάρεστες εντυπώσεις προκαλεί η είδηση ότι η εταιρεία ανήκει σε άνθρωπο που μετείχε στις εκλογές υποστηρίζοντας το σημερινό δήμαρχο και οδηγεί  σε άλλου είδους συνειρμούς.

Σχολιάζοντας το θέμα στον Sky ο πρώην πρόεδρος της ΕΤΑΙ ΠΡΟΦΥΚΑ κ. Αγαπητός Πάλλας τόνισε πως τα χρήματα που δίνονται είναι πολλά και έπρεπε να προηγηθεί μια μελέτη.

Στην σύμβαση που έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια με αριθμο ΑΔΑ: ΩΥΝ6Ω1Ρ-ΟΜΚ αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5783

 

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

«Υπηρεσίες αποτύπωσης και καταγραφής κάδων συλλογής απορριμμάτων »

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.)
 2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 Νόμος 3463/2006 άρθρο 159
 3. Το Π.Δ.80/2016
 4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί με Α.Δ.Α.: ΨΔΓ1Ω1Ρ- 3ΩΤ με ποσό 200,00
 5. Την απόφαση αρ. 5562 τροποποίηση διάρκειας απόφασης 2096/2/48050/28.09.2020 όπως ισχύει μετά την απόφαση 2297/2/31104/25.06.2021 περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου
 6. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 21REQ009518012 2021-11-11
 7. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 21REQ009550488 2021-11-17
 8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 στον οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο Κ.Α.: 20-6142.0009 για «Υπηρεσίες αποτύπωσης και καταγραφής κάδων συλλογής απορριμμάτων » ποσού 200,00 ευρώ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη διεξαγωγή   της   διαδικασίας   της   απευθείας   ανάθεσης   του Δημάρχου   για

«Υπηρεσίες αποτύπωσης και καταγραφής κάδων συλλογής απορριμμάτων » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή για την κάτωθι υπηρεσία)

 

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) Κ.Α.Ε : 20-6142.0009

CPV : 79415200-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Ρόδου, προκειμένου να έχει μία ισχυρή βάση δεδομένων στο αντικείμενο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, θεωρεί απαραίτητη, μεταξύ των άλλων, την συλλογή – αποτύπωση και καταγραφή όλων των κάδων συλλογής απορριμμάτων που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου. Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς και

 • Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/63269/26-11-2021

σχετικό έγγραφο της

 • Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με το υπ’ αρ. πρωτ. 2488/30-11-2021 σχετικό έγγραφο της

αδυνατούν να προβούν στις Υπηρεσίες αποτύπωσης και καταγραφής όλων των κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων του Δήμου Ρόδου έως το τέλος του έτους του 2021 (με τον τρόπο που περιγράφεται στην τεχνική έκθεση) λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Για τους ανωτέρω λόγους θα ανατεθεί σε υπηρεσία παροχής συμβούλων σε θέματα αποτύπωσης και καταγραφής κάδων απορριμμάτων.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα είναι πηγή πληροφοριών, ειδικότερα για:

 • τη θέση κάθε κάδου απορριμμάτων
 • τη χωρητικότητά, το χρώμα και το υλικό κατασκευής κάθε κάδου απορριμμάτων
 • την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε κάδος (π.χ. σε καλή κατάσταση, λειτουργικός, φθαρμένος, χρήζει αντικατάστασης κ.τ.λ.),

αλλά και γενικότερα για:

 • τον αριθμό των κάδων ανά θέση
 • την πυκνότητα των κάδων απορριμμάτων ανά περιοχή
 • τη σύγκριση των δεδομένων ανά περιοχή ανάλογα με τα πληθυσμιακά στοιχεία καθεμιάς.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης και καταγραφής:

 • της θέσης κάθε κάδου απορριμμάτων, οποιασδήποτε χωρητικότητας ή χρώματος ή υλικού (ο προσδιορισμός θέσης κάθε κάδου θα γίνεται στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1984 (WGS ‘84))
 • της χωρητικότητάς κάθε κάδου (240 lit, 660 lit, 770 lit, 1100 lit κ.τ.λ.)
 • του χρώματος κάθε κάδου (πράσινος, μπλε, καφέ)
 • του υλικού κατασκευής κάθε κάδου (πλαστικός, μεταλλικός)
 • της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε κάδος (π.χ. σε καλή κατάσταση,

 

λειτουργικός, φθαρμένος, χρήζει αντικατάστασης κ.τ.λ.),

καθώς επίσης στην κατάρτιση επεξεργάσιμων καταλόγων σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Excel) με περασμένα τα παραπάνω στοιχεία βάσει της περιοχής όπου βρίσκεται κάθε κάδος και των χαρακτηριστικών κάθε κάδου.

Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα έχει δύο στάδια:

Στάδιο Ι: Συλλογή και Καταγραφή

 • της θέσης στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1984 (WGS ‘84) κάθε κάδου απορριμμάτων, οποιασδήποτε χωρητικότητας ή χρώματος ή υλικού
 • της χωρητικότητάς κάθε κάδου (240 lit, 660 lit, 770 lit, 1100 lit κ.τ.λ.)
 • του χρώματος κάθε κάδου (πράσινος, μπλε, καφέ)
 • του υλικού κατασκευής κάθε κάδου (πλαστικός, μεταλλικός)
 • της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε κάδος (π.χ. σε καλή κατάσταση, λειτουργικός, φθαρμένος, χρήζει αντικατάστασης κ.τ.λ.),

Στάδιο ΙΙ: Κατάρτιση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

 • επεξεργασία του παραπάνω καταγεγραμμένου υλικού
 • κατάρτιση επεξεργάσιμων καταλόγων σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Excel) με περασμένα τα παραπάνω στοιχεία βάσει περιοχής όπου βρίσκεται κάθε κάδος και χαρακτηριστικών κάθε κάδου. Ως περιοχή ορίζεται κάθε μία από τις δέκα Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα παραδοτέα της σύμβασης θα είναι τα εξής:

Στάδιο Ι:

 Κατάλογος (και σε ηλεκτρονική μορφή) με:

 • τη θέση στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1984 (WGS ‘84) κάθε κάδου απορριμμάτων, οποιασδήποτε χωρητικότητας ή χρώματος ή υλικού
 • τη χωρητικότητά κάθε κάδου (240 lit, 660 lit, 770 lit, 1100 lit κ.τ.λ.)
 • το χρώμα κάθε κάδου (πράσινος, μπλε, καφέ)
 • το υλικό κατασκευής κάθε κάδου (πλαστικός, μεταλλικός)
 • την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε κάδος (π.χ. σε καλή κατάσταση, λειτουργικός, φθαρμένος, χρήζει αντικατάστασης κ.τ.λ.)
 • φωτογραφικό υλικό

Στάδιο ΙΙ:

 Επεξεργάσιμοι κατάλογοι σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Excel) με περασμένα τα παραπάνω στοιχεία βάσει περιοχής όπου βρίσκεται κάθε κάδος και χαρακτηριστικών κάθε κάδου. Ως περιοχή ορίζεται κάθε μία από τις δέκα Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του 1ου Σταδίου (παραδοτέο Ι) της Υπηρεσίας ανέρχεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο Ρόδου ενώ του 2ου Σταδίου (παραδοτέο ΙΙ) ανέρχεται σε άλλον ένα μήνα μετά το πρώτο παραδοτέο ήτοι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της Υπηρεσίας ανέρχεται σε δύο μήνες (2) μήνες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η αμοιβή της υπηρεσίας προκύπτει από αμοιβές παρόμοιων συμβάσεων ως εξής:

Περιγραφή Αμοιβή
Στάδιο Ι: Συλλογή και Καταγραφή
Σύνολο Σταδίου Ι της σύμβασης 18.000,00 €
Στάδιο ΙΙ: Κατάρτιση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
Σύνολο Σταδίου ΙΙ της σύμβασης 12.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΔΙΩΝ 30.000,00 €
ΦΠΑ 24% 7.200,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 €

Συνεπώς, η συνολική αμοιβή της σύμβασης κατανέμεται ως εξής:

Στάδια σύμβασης  

Αμοιβή €

 

ΦΠΑ 24%

 

Σύνολο Αμοιβής €

 

Στάδιο Ι

 

18.000,00 €

 

4.320,00 €

 

22.320,00 €

 

Στάδιο ΙΙ

 

12.000,00 €

 

2.880,00 €

 

14.880,00 €

 

Σύνολα

 

30.000,00 €

 

7.200,00 €

 

37.200,00 €

Με την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου και την παραλαβή τους από το αρμόδιο όργανο του Δήμου θα καταβληθεί στον ανάδοχο το αντίστοιχο τίμημα.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Περιγραφή Αμοιβή
Στάδιο Ι: Αποτύπωση και Καταγραφή
Σύνολο Σταδίου Ι της σύμβασης  
Στάδιο ΙΙ: Κατάρτιση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
Σύνολο Σταδίου ΙΙ της σύμβασης  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΔΙΩΝ  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ