Δεν έχουν τέλος οι προσλήψεις ειδικών συνεργατών του Δήμαρχου, καθώς με νέα απόφαση του ο Α. Καμπουράκης αναζητά ειδικό σύμβουλο στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Τουριστικό Management ή στο Marketing για θέματα που άπτονται κυρίως στον τομέα του Τουρισμού και του Πολιτισμού!

Αναλυτικά η προκήρυξη στο Διαύγεια:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Γνωστοποιεί ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143) και 213 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) , ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης ενός (1) ειδικού συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με ειδίκευση στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Τουριστικό Management ή στο Marketing, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα οικονομικού management και marketing που άπτονται κυρίως στον τομέα του Τουρισμού και του Πολιτισμού εν γένει. Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 ( άρθρα 11 έως και 17) με την προσκόμιση,-πιστοποιητικού ποινικού μητρώου,

-πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές ( για του άντρες),

-πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας,

-πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

β) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο Τουριστικό Management ή στο Marketing, ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

γ) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ καλή γνώση»

δ) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος ειδικός Σύμβουλος ενδέχεται να συμπίπτουν με καθήκοντα άλλων ειδικών συμβούλων ή συνεργατών ή υπαλλήλων, εφόσον δεν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου απαγόρευση. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου Ρόδου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του Ν 3584/2007. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα: « Η Δημοκρατική» την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1 .Αντίγραφα :

α) Πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι με ειδίκευση στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο

Τουριστικό Management ή στο Marketing

β) Βεβαίωσης/Πιστοποιητικού επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης

γ) Βεβαίωσης/Πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων.

δ) Αστυνομικής ταυτότητας

  1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
  2. Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω αντικείμενα.
  3. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-7 του ν.3584/07 και πιο συγκεκριμένα:

Ι. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,

ΙΙ. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

ΙΙΙ. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

ΙV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

  1. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
  2. Αντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.

7.Για την αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν:

-Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα που απασχολούνται, στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πρόσληψη του ειδικού συμβούλου θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου, τηλ 2241361380.

 

 2,753 total views,  4 views today