Αλλαγή πάλι στο δήμο: Μπερδέψανε το μέτρημα ή ψάχνουνε καλό ταμία;

816

Σε νέα αλλαγή στη θέση του Ταμία του Δήμου Ρόδου, προχώρησε ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, που επανέφερε τον υπάλληλο Κώστα Αποστολίδη, δηλαδή τον Ταμία που είχε «ξηλώσει» με δική του απόφαση! Ράβε-ξήλωνε δηλαδή στο κρίσιμο αυτό πόστο του Δήμου Ρόδου.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2020, η δημοτική αρχή είχε προχωρήσει σε νέα αλλαγή, αναζητώντας τον ιδανικό ταμία (!), ο τρίτος κατά σειρά επί της παρούσας δημοτικής αρχής το πρώτο δεκάμηνο της θητείας της, ενώ συνεχείς ήταν  -συνεχίζονται και τώρα- οι «καραμπόλες» και στις θέσεις των προϊσταμένων.

Στο ταμείο με τον Κ. Αποστολίδη που επανέρχεται στα πρότερα καθήκοντά του, παραμένει η μόνιμη υπάλληλος του Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου Σοφία Μαντικού.

Η απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια:

ΑΠΟΦΑΣΗ 122
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45-48 του Β.Δ. 17-05-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α).
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Νόμου 3555/2018 (ΦΕΚ Α’/133/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, …», όπως ισχύει σήμερα.
5. Την υπ’ αρ. 121/2/2978/20-1-2020 απόφαση Δημάρχου περί μετακινήσεων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας
6. Την Απόφαση 1423/2/28307/19.06.2020 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Δημοτικού Ταμία.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τροποποιούμε την Απόφαση 1423/2/28307/19.06.202 ως προς το εδάφιο 01) ορίζοντας στη θέση του Δημοτικού Ταμία τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμείου Κωνσταντίνο Αποστολίδη ΔΕ Διοικητικού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Απόφαση.
Ο ορισμένος Δημοτικός Ταμίας θα μεριμνήσει για τις διαδικασίες παράδοσης παραλαβής και τις απαιτούμενες ενημερώσεις τρίτων.

Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης

 1,660 total views,  4 views today