Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε» θα αναλάβει την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου και τη νέα θητεία.

Τα αποτελέσματα του σχετικού διαγωνισμού εγκρίθηκαν από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου.

Το κόστος της ασφάλισης ανέρχεται στα 55.026,00€ σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
Η μειοδότρια εταιρεία – ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 10/08/2019 τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση του Δήμου στις 31/07/2019 όπως:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές».

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας

Η αρμόδια επιτροπή, αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφάνθηκε και γνωμοδότησε θετικά για την εταιρεία στην Οικονομική Επιτροπή.

 142 total views,  2 views today