Αναπροσαρμογή και νέες τιμές για τα Τέλη Κοινοχρήστων χώρων από το Δήμο Ρόδου. Αναλυτικοί πίνακες!

281

Στην  αναπροσαρμογή και τον  καθορισμό νέων τιμών για τα Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων , προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική φορολογική μεταχείριση μεταξύ πολιτών  αλλά και να διασφαλιστούν τα έσοδα προχωρά ο Δήμος Ρόδου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου .

Στην εισήγηση που εγκρίθηκε σήμερα  αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Βασιλικού Διατάγματος της 24/09-20/10/1958 όπωςαντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980, επιτρέπεται η υπέρ Δήμου ή Κοινότητας επιβολή
τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρομίων, οδών, πλατείας και εν γένει= κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρμογή των διατάξεων του=παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών καιτων εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών
οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και εφεθέντων εις κοινή χρήση.
Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Βασιλικού Διατάγματος της 24/09-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Νόμου 3254/2004 και το άρθρο 50 του Νόμου 4257/2014. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (Συμβούλιο της Επικρατείας 140/1989, ΔιΔικ 1190 σελίδα 1228, ΤρΠρ Βόλου 506/1198 ΔιΔικ 1999 σελίδα 509).

Ο καθορισμός του τέλους γίνεται με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οποτεδήποτε κι αν εκδίδεται, ισχύει από της εκδόσεώς της και δε μπορεί να έχει αναδρομική εφαρμογή (Συμβούλιο της Επικρατείας 3269/1985 Νο Β 1988 σελίδα 198, Συμβούλιο της Επικρατείας 1712/1986 Νο Β 1989, σελίδα162). Ανάλογα με το είδος της χρήσης, το τέλος καθορίζεται σε:

Ετήσιο και κατά τετραγωνικό μέτρο, στις περιπτώσεις κατάληψης κοινόχρηστου για τραπεζοκαθίσματα και
εμπορεύματα, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης και ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος (άρθρο 13 παράγραφος 3 εδάφιο α του Βασιλικού Διατάγματος 24/09-20/10/1958 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980).
Μηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο στις περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνοοικοδομικές εργασίες. Για την καταβολή του τέλους
ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου (άρθρο 13 παράγραφος 3 εδάφιο β’ του Βασιλικού Διατάγματος 24/09-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παράγραφος 4 του Νόμου 1828/1989). Σε περίπτωση που ο χρόνος χρήσης
του κοινόχρηστου χώρου είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, θα καταβάλλεται ελάχιστο τέλος χρήσης ενός (1) μήνα.
Ετήσιο με βάση τον όγκο του καταλαμβανόμενου χώρου σε κυβικά μέτρα και όχι ανά τετραγωνικό μέτρο ή τρέχον μέτρο στις περιπτώσεις χρήσης του υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων (για εγκατάσταση για παράδειγμα ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης ή δεξαμενής υγρών καυσίμων και άλλα), (Συμβούλιο της Επικρατείας 909/1990 ΔιΔικ 1991 σελίδα 203, Συμβούλιο της Επικρατείας 140/1989 ΔιΔικ 1990 σελίδα 1228,
Συμβούλιο της Επικρατείας 415/1986 ΕΤΑ 1988 σελίδα 509, Συμβούλιο της Επικρατείας 1036/1985 Νο Β 1988 σελίδα 198). Στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες χρησιμοποιείται όχι μόνο η επιφάνεια των
κοινόχρηστων χώρων αλλά και το υπέδαφος αυτών, οπότε και αναιρείται πλέον η κοινή χρήση τουκαταλαμβανόμενου χώρου, δεν τίθεται περιορισμός στον υπολογισμό του τέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο
και μπορεί να καθορίσει το τέλος ελεύθερα (Συμβούλιο της Επικρατείας 1360/2002 ΔιΔικ 2005).
Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες το τέλος καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο γ ́, Βασιλικό Διάταγμα
24/09-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980). 4/17
Έχοντας υπόψη αυτή τη Νομοθεσία,
· την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμός 755/2014, με τίτλο «Έγκριση της αριθμό 2014
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου
Ρόδου» και την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθμός 457/2014 με θέμα «Λήψη Απόφασης για
αναπροσαρμογή και καθορισμό του Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρόδου» (βασιζόμενη στο άρθρο 7
του Ενιαίου Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ρόδου),
· την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθμός 568/2021, με τίτλο «Αναπροσαρμογή και
καθορισμός του Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων Εμπορικών Καταστημάτων-Τροποποίηση του άρθρου 07 του
ενιαίου κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ρόδου»
· την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθμός 243/2022, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
568/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την
διάρκεια των εμποροπανηγύρεων»
· την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμός 085/2022, με τίτλο « Έγκριση της Τροποποίησης
της υπ’ αριθμ. 568/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναπροσαρμογή και καθορισμός του
Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων Εμπορικών Καταστημάτων-Τροποποίηση του άρθρου 07 του ενιαίου κανονισμού
Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ρόδου», μόνο ως προς «το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια
των εμποροπανηγύρεων»
· την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμός 113/2022, με την οποία εγκρίνει την υπ’ αρ. 364/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και ειδικότερα: Εγκρίνει την τροποποίηση
της με αριθμό 457/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (859/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ΑΔΑ: ΩΤ3ΡΩ1Ρ-8Τ3) σε ότι αφορά στον Πίνακα της παραγράφου 4 «Λοιπές
κατηγορίες τελών κοινόχρηστων χώρων», ως ακολούθως:
Α. Την εισαγωγή επιπρόσθετης γραμμής στον παραπάνω πίνακα:
«ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ» 30€/ΈΤΟΣ
κρίνεται σκόπιμη η αναπροσαρμογή και ο καθορισμός νέων τιμών για τα Τέλη Κοινόχρηστων Χώρων σε όλη
την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική φορολογική
μεταχείριση μεταξύ πολιτών και ενιαίου Δήμου αλλά και να διασφαλιστούν τα έσοδα.

Στους παρακάτω πίνακες, σας παραθέτουμε τις τιμές για τη χρήση διαφόρων κατηγοριών κοινόχρηστων χώρων (ισχύουσες):

1.Τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως για τραπεζοκαθίσματα Δημοτική Ενότητα Ρόδου