Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ο Δώρος Κωνσταντίνου

1252

Με απόφαση που εξέδωσε σήμερα το απόγευμα ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης ορίστηκε άμισθος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών ο δημοτικός σύμβουλος Δώρος Κωνσταντίνου.

Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι δεν εκδόθηκε από το γραφείο Δημάρχου κανένα Δελτίο Τύπου για να γίνει γνωστή η απόφασή του, παρά μόνο η ανάρτηση στο Διαύγεια.

Έκπληξη επίσης δεν αποτελεί το γεγονός ότι ορίσθηκε ως άμισθος Αντιδήμαρχος, διότι ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου κατέχει την έμμισθη θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών διατηρούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, Αντώνης Καμπουράκης, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι στη σχέση των δύο ανδρών είχε επέλθει ρήξη μετά τις εκλογές, με αφορμή το επιτελικό σχήμα των Αντιδημάρχων, γεγονός που είχε δυσαρεστήσει τον κ. Κωνσταντίνου.

Η απόφαση

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας,Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο,ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Τεχνικών Έργων &Υποδομών (Άρθρο 24,του ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου),από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα έτος, εκχωρώντας του,τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες, την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών &Προσκλήσεων,καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου,που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής, που έχουν μεταβιβαστεί στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών με την 4452/2/49682/ 17/09/2019 Απόφαση Δημάρχου

Αναλυτικότερα:

Α. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή των διοικητικών πράξεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Άρθρο 25, του ΟΕΥ), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τα κανονιστικά κείμενα του Δήμου, πλην των εξαιρουμένων που έχουν ήδη μεταβιβαστεί, κατά την παραπάνω παράγραφο.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους, που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα,της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»