Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων σε νησιά

194

Σε βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στα μη διασυνδεμένα νησιά προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Κώστα Σκρέκα, στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν. στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, θα μπορεί στο εξής η παροχή του σταθμού παραγωγής ενέργειας ή και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές ρεύματος και όχι από έναν.

Η συγκεκριμένη αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη από το ΥΠΕΝ προκειμένου να προωθηθούν τα υβριδικά έργα στα GR-eco islands, με πρώτο εκείνο της Χάλκης. Ετσι, στο εξής θα μπορούν να συνάπτονται Συμβάσεις Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακής Κοινότητας (ΣΕΕΣΕΚ) μεταξύ της Ε.Κοιν. και του κατά περίπτωση προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή του σταθμού ή και παροχές κατανάλωσης, οι οποίες θα κοινοποιούνται μαζί με τα προσαρτήματα στον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο κατά τη σύναψη όσο και σε κάθε τροποποίησή τους.

Ο διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ) θα παρέχει στην Ε.Κοιν. τα πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα της εγχυθείσας στο δίκτυο και της απορροφηθείσας από το δίκτυο ενέργειας από τον σταθμό. Η Ε.Κοιν. προκειμένου να προχωρήσει στον επιμερισμό της ενέργειας στους προμηθευτές θα αιτείται από τον διαχειριστή επιβεβαίωση ως προς το πρόσωπο του προμηθευτή που εκπροσωπεί κάθε παροχή κατανάλωσης προς συμψηφισμό, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε ημερών από το αίτημα της Ε.Κοιν. Η Ε.Κοιν. θα επιμερίζει τη διαφορά μεταξύ της εγχυθείσας και της απορροφηθείσας ενέργειας του σταθμού παραγωγής στους προμηθευτές και θα ενημερώνει κάθε προμηθευτή σχετικά με την ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε κατανάλωση που εκπροσωπεί, ώστε να προβεί στον συμψηφισμό στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας που θα εκδίδει. Η Ε.Κοιν. θα κοινοποιεί τα στοιχεία στον διαχειριστή μη διασυνδεδεμένων νησιών (ΜΔΝ) προκειμένου να ελέγξει την ορθότητά τους. Σε περίπτωση απένταξης παροχής κατανάλωσης από τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, εάν ο προμηθευτής διαπιστώσει ότι υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που δεν έχει συμψηφισθεί, θα ενημερώνει την Ε.Κοιν., η οποία θα αθροίζει την ενέργεια αυτή στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής. Εάν γίνει αλλαγή προμηθευτή της παροχής κατανάλωσης, στην περίπτωση που ο προγενέστερος προμηθευτής διαπιστώσει ότι υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που δεν έχει συμψηφισθεί, θα ενημερώνει σχετικά την Ε.Κοιν. και εκείνη με τη σειρά της θα αθροίζει την ενέργεια αυτή στην ενέργεια που αντιστοιχεί στην παροχή κατανάλωσης, υπό τον νέο προμηθευτή, κατά τον επόμενο κύκλο καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής. Η Ε.Κοιν. θα μπορεί, επίσης, να συνάπτει σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προβαίνει για λογαριασμό της στις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν τον επιμερισμό της ηλεκτρικής ενέργειας στους προμηθευτές. Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, ο διαχειριστής θα αναλαμβάνει την ευθύνη από κοινού με την Ε.Κοιν. απέναντι στον κατά περίπτωση προμηθευτή αναφορικά με οποιεσδήποτε πλημμέλειες κατά τον επιμερισμό. Στη σύμβαση αυτή μπορεί να προβλέπεται και αποζημίωση του διαχειριστή των ΜΔΝ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τα τρία ευρώ ανά παροχή κατανάλωσης και συνολικά τα 1.500 ευρώ.

Πηγή: Καθημερινή