Connect with us

TOP Stories

Γεωτεχνικοί: Πρόταση για τον οργανισμό που επεξεργάζονται στην Περιφέρεια

Published

on

Πρόταση για τον οργανισμό που επεξεργάζονται στην Περιφέρεια σχετικά με τις διευθύνσεις και αλλαγές, οι Γεωτεχνικοί παίρνουν θέση καταθετοντας τις απόψεις τους.

Η σχετική ανακοίνωση που απεύθυνεται σε περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη:

Η απόφαση σας για την κατάργηση των Γεωτεχνικών Διευθύνσεων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και η μετατροπή τους σε Τμήματα, καθώς και η υποβάθμιση των υπολοίπων Πρωτογενών δομών της Περιφέρειας σας, αποτελεί μια πλήρως ακατανόητη και πέρα κάθε λογικής ενέργεια.

Α. Αποτύπωση – Αξιολόγηση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά που καθιστούν ακατάλληλη την εφαρμογή τυποποιημένων οργανισμών. Συγκεκριμένα η νησιωτικότητα μια ιδιαιτερότητα της περιοχής συνταγματικά κατοχυρωμένη από το Ελληνικό κράτος και αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο πλήθος των νησιών, το γεωγραφικό εύρος της διασποράς τους και η δυσχερής διασύνδεση τους είναι συνθήκες που απαιτούν εξατομικευμένη προσέγγιση και ο υπάρχον οργανισμός θεωρείται ότι  εξυπηρετεί τις παραπάνω συνθήκες.

Το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην τελευταία διοικητική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Πρόγραμμα-Καλλικράτης», Π.Δ.130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27- 12-2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27- 12-2016 (ΦΕΚ4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορίζει σε γενικές γραμμές τη δομή και τις βασικές αρμοδιότητες των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Η υπάρχουσα δομή και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκτιμάται ότι συνέβαλλε στην όσο το δυνατό πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Και τούτο διότι, παρά τα προβλήματα που προκύπτουν από την τραγική υποστελέχωση των Υπηρεσιών, δεν υπήρξαν προβλήματα οργάνωσης, συντονισμού και επικοινωνίας με συνέπεια την κατά το δυνατό και με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες, ένταση αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων (σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή).

Σε μια ιδιαίτερα “ευαίσθητη” εθνικά περιοχή όπου οι προκλήσεις των γειτόνων μας συνεχίζουν να είναι αυξανόμενες, ο Πρωτογενής Τομέας συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση του οικονομικού αλλά και του κοινωνικού ιστού των νησιωτικών κοινοτήτων. Η σημασία της γεωργίας για τα μικρά νησιά είναι μεγάλη, στηρίζει μία παραγωγική βάση που συμπληρώνει τη μικρής διάρκειας τουριστική περίοδο και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα το σημαντικότερο είναι πως συμβάλει σημαντικά στην παροχή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων με σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς για τον μόνιμο πληθυσμό και τους επισκέπτες των νησιών.

Από την υπάρχουσα δομή προκύπτει σαφώς ότι:

 1. Το αντικείμενο των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα εκτενές και εξαιρετικής σημασίας για την αγροτική παραγωγή, την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων , την προώθηση και την εκτέλεση των εξαγωγών, την προστασία της γεωργικής παραγωγής, την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την προστασία της ποιότητας, της ασφάλειας των αγροτικών και ζωικής προέλευσης προϊόντων, για την προστασία της Υγείας και ευζωίας των Ζώων και της Δημόσιας Υγείας.
 2. Ο χαρακτήρας της Περιφέρειας (νησιωτικότητα) λαμβάνεται υπ’ όψη από την υφιστάμενη δομή, καθώς προβλέπει παρουσία τμημάτων στα μεγαλύτερα νησιά.
 3. H υφιστάμενη δομή εξασφαλίζει το συντονισμό, την οργάνωση και την άμεση επικοινωνία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, καθώς οι κατευθυντήριες οδηγίες καθορίζονται από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία επικοινωνεί με τις κεντρικές αρμόδιες αρχές για Γεωτεχνικά θέματα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και E.Φ.E.Τ.)
 4. Η υφιστάμενη δομή προάγει την ανάπτυξη και στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και την Αγροτική Οικονομία γενικότερα.
 5. Έξι (6) επαρχεία σε επίπεδο Κτηνιατρικού Τμήματος με τοπική εκτελεστική αρμοδιότητα που αποτελούν νησιωτικά συμπλέγματα.
 6. Το τεράστιο αλιευτικό δυναμικό που διαχειρίζονται οι δύο Διευθύνσεις Αλιείας: ΚΥΚΛΑΔΕΣ: 739 σκαφη παράκτιας αλιείας-33 Μέσης Αλιείας-2 μονάδες υδατοκαλλιεργειας. / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 1082 σκαφη παράκτιας αλιείας-13 Μέσης Αλιείας-28 μονάδες υδατοκαλλιεργειας-15 αλιευτικά καταφύγια-12 αλιευτικούς συλλόγους. / Στην Κάλυμνο επίσης λειτουργεί μια από τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της χώρας. / Οι απασχολούμενοι στη συλλεκτική αλιεία ανέρχονται περίπου στα 4580 άτομα και η παραγωγή τους ανέρχεται περίπου σε 5000 τόνους αλιεύματα και περίπου 500 κιλά σπόγγους. Από αυτά περισσότερο από 350 τόνοι αφορούν τη στοχευόμενη αλιεία Ξιφία, περίπου 400 τόνους Μακρύπτερου Τόνου και περίπου 150 τόνους Ερυθρού Τόνου, ποσότητες που εξάγονται σχεδόν στο σύνολό τους.

Β. Προτεινόμενος οργανισμός για τη νέα διάρθρωση των Υπηρεσιών

Για τον νέο προτεινόμενο οργανισμό παρατηρούμε τα παρακάτω:

1)  Συρρικνώνονται οι Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα τόσο στα Δωδεκάνησα όσο και στις Κυκλάδες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα Δωδεκάνησα μειώνονται οι Διευθύνσεις από 3 σε 1 και συγχρόνως μειώνονται τα τμήματα στη Ρόδο από 11 σε 3. Στα Επαρχεία τα τμήματα διαμορφώνονται ως εξής: Στην ΠΕ Κω από 2 τμήματα γίνεται 1, στην ΠΕ Καλύμνου από 3 τμήματα γίνεται 1 και στην ΠΕ Καρπάθου από 2 τμήματα δεν υπάρχει κανένα στον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ

2)  Στις αρμοδιότητες “Διεύθυνσης Αγροτικής Παραγωγής” δεν έχουν αναγραφεί αρμοδιότητες ιδιαίτερης σημασίας Ποιοτικού &Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (φυτοϋγειονομικές επισκοπήσεις, έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξαγωγές αγροτικών προϊόντων)  Γεωργικών Μηχ/των & Εγγείων Βελτιώσεων και άλλες αρμοδιότητες

3)  Αρμοδιότητες που από τη νομοθεσία και το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο ανήκουν στον κλάδο των Γεωπόνων μεταφέρονται σε άλλη Διεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα η ζωική παραγωγή, η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η μελισσοκομία (Μητρώο μελισσοκόμων) που είναι αντικείμενα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας μεταφέρονται στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας

4)  Τα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής (σημερινές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μαζί με Τμήματα Γεωπονίας όπως μελισσοκομίας, προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., ζωοτροφών, σταβλισμού κ.α.) διοικητικά θα υπάγονται σε μία ∆ιεύθυνση (με έδρα Κυκλάδες), οι οποίες πιθανώς να έχουν άλλες προτεραιότητες ή να µην αξιολογούν µε τον ίδιο τρόπο τα προβλήματα.

5)  Ειδικότερα η Υ. Α. 206/52595/ 14-03-2022 άρθρο 3 αναφέρει:  «Σε κάθε ΔΑΟΚ ορίζονται ως ΕΚΖ ένας/μία υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπονίας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 με τουλάχιστον έναν/μία αναπληρωτή/τρια του ίδιου κλάδου και αν δεν υπάρχει του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας» ενώ με το προτεινόμενο οργανισμό η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταφερθεί στην ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  κάτι που δεν προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο

6)  Σε κανένα από τα νέα Πολυτομεακά Τμήματα Π.Ε. Μήλου, Π.Ε. Κέας-Κύθνου, Π.Ε. Τήνου δεν προβλέπονται αρμοδιότητες Ζωικής & Αγροτικής Παραγωγής με ότι συνεπάγεται αυτό για την αγροτική παραγωγή αυτών των νησιών

7)  Με το νέο Σχέδιο δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στα νησιά Μήλο-Κίμωλο-Σίφνο-Σέριφο-Κέα-Κύθνο-Τήνο όσον αφορά τον Ποιοτικό και Φυτοϋγειονομικό Έλεγχο ένα καθαρά γεωπονικό αντικείμενο που δεν μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτες, διέπεται από κοινοτική νομοθεσία και δεν πρέπει να υποβαθμίζεται και να έρχεται σε τελευταία θέση, καθώς λόγω της αυξανόμενης Τουριστικής Κίνησης όλων των νησιών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και δεν μπορεί να ασκηθεί εξ’ αποστάσεως

8)  Ιδιαίτερα μας ανησυχεί η διασφάλιση της ομαλής διεκπεραίωσης των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) που αφορά μεγάλο αριθμό επενδυτών στον αγροτικό τομέα και βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας μας και αφορούν τον γεωργικό, κτηνοτροφικό, μελισσοκομικό κλάδο και τη μεταποίηση. Οι επενδύσεις του ΠΑΑ έχουν εκχωρηθεί στη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής με κεντρικό φορέα διαχείρισης τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου από το ΥΠΑΑΤ και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκαν περίπου 48.000.000€ για 880 επενδυτές και Νέους Γεωργούς.

9)  Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διοικητικά θα υπάγονται σε Διευθύνσεις, οι οποίες πιθανώς να έχουν άλλες προτεραιότητες ή να μην αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο τα σοβαρά προβλήματα του ζωικού κεφαλαίου. Ο συντονισμός και προγραμματισμός δράσεων, αλλά και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται από υπαλλήλους που μπορεί να μην έχουν κτηνιατρικές γνώσεις με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον κίνδυνο (Risk assessment), διαδικασία υποχρεωτική και απαραίτητη στην Κτηνιατρική επιστήμη και να λάβουν αποφάσεις βαρύνουσας σημασίας για την Υγεία των ζώων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας (με πρόσφατα παραδείγματα επιζωοτίες όπως ο Καταρροϊκός πυρετός  η Ευλογιά, η Λύσσα, κλπ.). Αποτέλεσμα αυτού είναι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στη Δημόσια Υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό ότι ο Προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν πρέπει να ασκεί μόνο καθήκοντα διοίκησης προσωπικού, αλλά θα πρέπει να διαθέτει και τις απαραίτητες κτηνιατρικές γνώσεις.

10)   Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ είναι διαρθρωμένες σε ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής με τρεις Δ/νσεις (Υγείας των Ζώων, Ευζωίας & Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας). Επομένως, υπάρχει αναγκαιότητα ανάθεσης αντικειμένων και εξειδίκευσης χειρισμών ανά αντικείμενο, η οποία δεν υπηρετείται από τη νέα δομή.

11)   Οι έλεγχοι που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας, τις εξαγωγές προϊόντων, τα προγράμματα για την Υγεία και προστασία της Ευζωίας των ζώων νομοτελειακά θα υποβαθμιστούν. Τονίζεται ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν λειτουργεί ούτε ελεγκτική δομή του ΕΦΕΤ.

12)   Η προτεινόμενη δομή, η οποία παρέχει αντικίνητρα για την στελέχωση των απομακρυσμένων ακριτικών περιοχών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο ίδιο  φαινόμενο για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους , όπως αυτό που παρατηρείται με την έλλειψη γιατρών στα νησιά.

13)   Η εφαρμογή των κόμβων (hubs) θεωρούμε ότι, θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, λόγω υποστελέχωσης

14)   Επίσης επισημαίνουμε οτι η Ρόδος αποτελεί σημείο «εισόδου» στον Ελλαδικό χώρο των εισβολικών μεταναστών και χρειάζεται ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τίς Υπηρεσίες Αλιείας.

.Αυτά τα δεδομένα δεν φαίνεται όμως να τα έλαβαν καθόλου υπόψη οι ‘αλγόριθμοι’ και οι ‘εξισώσεις’ της πρότασης τροποποίησης ττου Οργανισμού, αντιμετωπίζοντας με ενα τυπικά ψυχρό τεχνοκρατικό τρόπο τα θέματα του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας.

Γ. Συμπερασματικά, συγκρίνοντας την υπάρχουσα με την προτεινόμενη δομή προκύπτουν τα εξής δεδομένα

 1. Πράγματι, με την προτεινόμενη δομή υπάρχει μείωση του κόστους των επιδομάτων ευθύνης στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες. Όμως, η καθετοποίηση των Υπηρεσιών που υπάρχει σήμερα και ο συντονισμός σε διάφορες δράσεις (π.χ. κοινές προμήθειες αναλωσίμων, στοχοποιημένη διαχείριση του προσωπικού) οδηγούν σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ότι, με βάση την πρόταση για τον νέο Οργανισμό, σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας υπάρχει σημαντική αύξηση του κόστους και διεύρυνση των δομών.
 2. Το προτεινόμενο σχήμα για τις Υπηρεσίες που αφορούν τις παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα είναι ανεφάρμοστο και καταργεί τη λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους, επιχειρηματίες και μεταποιητές του κλάδου των τροφίμων.
 • Διακυβεύεται η ασφάλεια των τροφίμων και η υγεία των καταναλωτών με τους πλημμελείς ελέγχους. Οι επιστήμονες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνοι με βάσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους ελέγχους from field to table (από το χωράφι στο ράφι). Οι επιβεβλημένοι έλεγχοι στα τρόφιμα και στις επιχειρήσεις τροφίμων από τους Κτηνιάτρους, τους Γεωπόνους και τους Ιχθυολόγους δεν θα πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, διότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου από το προσωπικό του Τμήματος που θα έχει έδρα τη Ρόδο.
 1. Η εμπειρία των ετών λειτουργίας των Υπηρεσιών μας απέδειξε ότι το υφιστάμενο σχήμα με τις Διευθύνσεις και τα τμήματα που υπάρχουν λειτούργησε πολύ καλά παρόλη την έλλειψη προσωπικού και την υποστελέχωση της Περιφέρειας σε Γεωτεχνικούς. Άλλωστε το διαχρονικό αίτημα των Υπηρεσιών μας είναι η πρόσληψη Γεωτεχνικών και όχι η κατάργηση των Διευθύνσεων και Τμημάτων που εξυπηρετούν την Περιφέρεια και τα 54 κατοικημένα νησιά με όλες τις δυσκολίες που απορρέουν από τη νησιωτικότητα.
 2. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και η τάση ανά την Ελλάδα, σε αντίστοιχες με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), αλλά και πολλές Περιφέρειες στην Ηπειρωτική Ελλάδα π.χ. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία περί ανεξάρτητων και ενισχυμένων Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι Π.Ε , να αποκεντρωθούν αρμοδιότητες προς τους Τμηματάρχες και τον πολιτικό προϊστάμενο και να μειωθεί η άσκοπη διακίνηση από και προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι όποιες αλλαγές στις Π.Ε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την πολυνησιωτικότητα, την γεωγραφική απομόνωση, τον πληθυσμό, την διασύνδεση, την απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων κ.α. Με τον συγκεκριμένο προτεινόμενο ΟΕΥ γίνεται προσπάθεια οριζόντιων αλλαγών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Π.Ε Καλύμνου η οποία και εξυπηρετεί 6 Δήμους – νησιά με πολύ δύσκολες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και μεγάλη απόσταση από την Ρόδο. Στην συγκεκριμένη Π.Ε ένας φάκελος από την Κάλυμνο προς την Ρόδο με courier Πόρτα-Πόρτα χρειάζεται 4 -7 ημέρες τουλάχιστον για να φτάσει στον προορισμό του, ενώ οι υπάλληλοι χρειάζονται μέχρι και 7 ώρες ταξίδι με το πλοίο για να φτάσουν στα νησιά και να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους είτε αυτό είναι επίβλεψη έργων, είτε κτηνιατρικός έλεγχος, είτε είναι πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών καθώς και μια σειρά από αρμοδιότητες που απαιτούν μετακινήσεις

Επομένως, η προτεινόμενη δομή μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και δεν θα δώσει λύσεις σε κανένα ζητούμενο σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και την προστασία του καταναλωτή. Αντίθετα, η πρόσληψη Γεωτεχνικού προσωπικού είναι υποχρέωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η μόνη υπεύθυνη στάση απέναντι στους πολίτες, αλλά και τα εκατομμύρια των τουριστών που εισρέουν στην περιοχή. Είναι προφανές ότι η υποβάθμιση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών των Επαρχείων από Τμήματα σε απλά γραφεία αποτελεί αδικία για τους υπαλλήλους που φυλάνε Θερμοπύλες.

Δ. Πρόταση για την τροποποίηση του οργανισμού λειτουργίας

α)  Σας καλούμε λοιπόν, αντί για την απαξίωση και υποβάθμιση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, να παραμείνουν οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα στις Υπηρεσίες του Πρωτογενή τομέα όπως είναι τώρα, ενισχύοντας τες ταυτόχρονα με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους.

Αυτό επιβάλλεται να γίνει, λόγω της νησιωτικότητας της Περιφέρειας η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Ακόμα και το σχέδιο που προτείνει η ΕΕΤΑΑ προβλέπει Τμήματα και Διευθύνσεις των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα λειτουργούντα με τον υφιστάμενο ΟΕΥ. Επιπλέον σας παραθέτουμε τον ΟΕΥ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εγκρίθηκε το 2023 (ΦΕΚ 3705/Β΄/2023) και προβλέπει την δομή των υπηρεσιών του πρωτογενή τομέα όπως είναι ο υφιστάμενος ΟΕΥ στην Περιφέρεια μας.

β)  Ζητούμε να μην προχωρήσει άμεσα η ψήφιση του οργανισμού και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων τροποποίησης του υποβληθέντος σχεδίου. Η διαφάνεια και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών σε θέματα που άπτονται άμεσα του μέλλοντος και της λειτουργίας της Περιφέρειας, όπως ο οργανισμός της, οφείλουν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές. Η προώθηση του σχεδίου, χωρίς τον απαραίτητο χρόνο για ενημέρωση και διαβούλευση, υποβαθμίζει τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Για  το  Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ                                                                                                     ΣΠ. ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ

(Visited 34 times, 2 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.