Connect with us

EXCLUSIVE

«Γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση;»: Μια πρωτοβουλία του Δήμου της Ρόδου προς υλοποίηση

Η Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Παιδείας κα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι εγκρίθηκε από την Περ/κή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος  Προσομοίωσης Ευρωπαϊκών θεσμών με τίτλο «Γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση;» με διακριτικό τίτλο ‘’MyEU’’ για μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ’ τάξη Γυμνασίου, Α’ και Β’ Τάξη Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Στόχος της συγκεκριμένης πιλοτικής δράσης είναι μέσω της διαδικασίας εκμάθησης καιπροσομοίωσης ευρωπαϊκών θεσμών και δράσεων, η συμβολή στην καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, πιο συγκεκριμένα οι στόχοι τουεκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εξής:

 • Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών/-τριων για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες τη σημαντικότητα της ενεργούς συμμετοχής σταευρωπαϊκά δρώμενα
 • Να υιοθετήσουν οι μαθητές/-τριες θετική στάση σε σχέση με την ενεργό συμμετοχή τουςστα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά δρώμενα και εν γένει στην πολιτική.
 • Να καταρριφθούν οι μύθοι και τα κοινωνικά στερεότυπα καιατομικά    εμπόδια (φοβίες, ανασφάλειες, κα) ως προς την ενασχόληση τους με θέματα που άπτονται της πολιτικής
 • Να λειτουργήσουν ως Ευρωπαίοι Πολίτες και να αξιοποιήσουν το θεσμό της ΕυρωπαϊκήςΠρωτοβουλίας Πολιτών
 • Να συνεργαστούν για την προάσπιση του περιβάλλοντος και τη διαχείριση τηςπεριβαλλοντικής κρίσης μέσω της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ (Green Deal)
 • Να μάθουν πώς ναδιεκδικούν και να προασπίζουν τα δικαιώματα τους, τις θέσεις τους καιδιαβουλεύονται σε συλλογικά όργανα

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών να είναι προαιρετική, δωρεάν και ναπραγματοποιείται με παρουσία εκπαιδευτικών σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπουυλοποίησής τους (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
 2. Το πρόγραμμα να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας /του Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, του Συλλόγου των Διδασκουσών και των Διδασκόντων, τηνπαρουσία των εκπαιδευτικών και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 4. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων τωνσυμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών (βάσει της ελληνικής και τηςευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679) και να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών /τριών.
 5. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη γλώσσα, τη βαθμίδα, την προσβασιμότητα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητριών / μαθητών.
 6. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μηνεπιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στοΠρόγραμμα Σπουδών
 8. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικούπλαισίου, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικώνμονάδων.
 9. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στο σχολικό χώρο, μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα, πλέον της /του εκπαιδευτικού του οποίου η παρουσία είναι υποχρεωτική.
 10. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της ενημερωτικής δράσης πραγματοποιηθεί επίσκεψη στησχολική μονάδα άλλου ατόμου από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτή θα πρέπει ναπραγματοποιείται με τις εξής προϋποθέσεις: α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας /του Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και κατόπιν συνεννοήσεως ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, β) εντός σχολικού ωραρίου με την παρουσία της /του εκπαιδευτικού της τάξης και με διάρκεια που να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα, γ)να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων /κηδεμόνων των μαθητριών και των μαθητών σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη δράση και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική και δ) τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουνενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
 11. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητριών/τών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδαςαπαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκουσών/ Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη τηςΔιευθύντριας /του Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας (γ) η διαρκής παρουσία εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση του προγράμματος (δ) ενυπόγραφη δήλωση των γονέων και κηδεμόνωντων μαθητριών και των μαθητών.
 12. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις τωνμαθητών /τριών, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεσηαποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 13. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα να μην χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σήμα.
 14. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική διάθεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τουσυνοδευτικού υλικού με την αναφορά συγκεκριμένης έγκρισης της υπηρεσίας.
 15. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού/ή και προϊόντος το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικώνπροϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόνχορηγούς.
 16. Κατά την περιήγηση σε ιστότοπους για τους οποίους υπάρχουν σχετικές παραπομπές στοψηφιακό υλικό, να γίνεται χρήση λογισμικού αποκοπής διαφημίσεων, προτάσεων και ειδοποιήσεων και να εξασφαλίζεται η μη ύπαρξη ακατάλληλου ή ανάρμοστου για μαθητές/-ήτριες υλικού.
 17. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δράσεις είναι προαιρετική, δωρεάν καιπραγματοποιείται εντός του εργασιακού ωραρίου τους.
 18. Να κοινοποιηθούν στην υπηρεσία μας τα αποτελέσματα της δράσης και ο απολογισμός από τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που θα προκύψουν.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των Σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητααναφορικά με την εφαρμογή του.

Σημειώνεται ότι εάν απαιτηθεί μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχήτους στην εν λόγω δράση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sky | ΑΚΟΥΣΤΕ 24.7

sky

By: skyrodos

sky | ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

sky | ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Connect

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.