Δήμος Ρόδου: Υποχρεωτική η καταχώρηση των ανελκυστήρων

128

Όπως ανακοινώθηκε,  βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010  η αρμοδιότητα καταχώρησης – επανακαταχώρησης των ανελκυστήρων στο μητρώο έχει περιέλθει στους Δήμους και για τον Δήμο της Ρόδου η αρμοδιότητα ασκείται από την Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας & Βιομηχανίας.

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει   να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση – επανακαταχώρηση των ανελκυστήρων τους στο μητρώο της υπηρεσίας

Για την παράλειψη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας η επιβολή κυρώσεων και προστίμων κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) είναι υποχρεωτική η καταχώρηση και η επανακαταχώρηση (μετά περιοδικών ελέγχων) των ανελκυστήρων στο μητρώο ως εξής:

 

α.α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΤΗ
1. Για ανελκυστήρες μέχρι  (6) έξη στάσεις Κατοικία Εξαετία
2. Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις. Κατοικία Πενταετία
3. Για ανελκυστήρες μέχρι  (6) έξη στάσεις Επαγγελματική Τετραετία
4. Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις. Επαγγελματική Τριετία
5. Για Ανελκυστήρες Ξενοδοχειακών Μονάδων Μέχρι 200 Κλίνες Επαγγελματική Τριετία
6. Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους,  σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό.

 

Επαγγελματική Κάθε Έτος