Υπεγράφη σήμερα τελικά από τον εκτελών χρέη δημάρχου αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου η διακήρυξη για την αποκατάσταση του κτιρίου της Ροδιακής Έπαυλης.
Το έργο έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ και περιλαμβάνει σειρά εργασιών που θα αναβαθμίσουν πλήρως το κτίριο που έχει τη δική του ιστορία και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλεως.
Ήδη όπως είπε ο αντιδήμαρχος υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τεχνικές εταιρείες που εδρεύουν στην Αθήνα αλλά και στη Ρόδο για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο αλλά δεν είναι βέβαιο ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.
Προβλέπονται εργασίες κτιριακές αλλά και ηλεκτρομηχανολογικές γεγονός που θα απαιτήσει αρκετό χρόνο για να πάρει η Ροδιακή ΄Επαυλη την επιθυμητή μορφή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του Ν
4412/2016.
H συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε μήνες(15) μήνες6 . Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Τάξη 2η και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην τάξη Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Συνεργασία της Περιφέρειας με "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 ( Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ).

 368 total views,  4 views today