Δικαστική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και συνδυασμών

200

Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψήφιων έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Συντάγματος.

Υπογραμμίζεται ότι, όπως έχει ήδη κριθεί η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψήφιων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων από δικαστικό όργανο (πολιτικό δικαστήριο) είναι πράξη με την οποία ασκείται πράγματι διοικητική λειτουργία υπό τον τύπο δικαστικής απόφασης.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται την 10η Σεπτεμβρίου 20236 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου οι οικείοι δήμαρχοι να καταρτίσουν το πρόγραμμα εκλογής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων δημάρχων που παραιτήθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2023, το αρμόδιο Πρωτοδικείο κοινοποιεί τη μεταβολή αυτή στον οικείο Περιφερειάρχη και αυτός/αυτή στον οικείο δήμο για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής.

Οι περιφερειάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr) την ονομασία κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων δημάρχων της περιφέρειάς τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική την εγκύκλιο 939 με θέμα «Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Η ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψήφιων έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια4, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Συντάγματος. Υπογραμμίζεται ότι, όπως έχει ήδη κριθεί,5 η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψήφιων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων από δικαστικό όργανο (πολιτικό δικαστήριο) είναι πράξη με την οποία ασκείται πράγματι διοικητική λειτουργία υπό τον τύπο δικαστικής απόφασης.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται την 10η Σεπτεμβρίου 20236 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου οι οικείοι δήμαρχοι να καταρτίσουν το πρόγραμμα εκλογής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης υποψηφίων δημάρχων που παραιτήθηκαν μετά την 10η Σεπτεμβρίου 2023, το αρμόδιο Πρωτοδικείο κοινοποιεί τη μεταβολή αυτή στον οικείο Περιφερειάρχη και αυτός/αυτή στον οικείο δήμο για την έκδοση και δημοσίευση συμπληρωματικού προγράμματος εκλογής.

Οι περιφερειάρχες οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr) την ονομασία κάθε συνδυασμού που έχει ανακηρυχθεί, καθώς και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο όλων των υποψηφίων δημάρχων της περιφέρειάς τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική την εγκύκλιο 939 με θέμα «Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»