Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λέρου

101

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας Μιχάλης ανακοίνωσε  την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γ’ τροποποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με χρηματοδότηση του Δήμου  1.000.000€ περίπου, που αφορά:

1.την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού Συλλογής Οργανικών (καφέ κάδοι – απορριμματοφόρο).
2.εργο εξωτερικής οδοποιίας πρόσβασης στο ΧΥΤΥ.
3. Σύμβουλο για ευαισθητοποίηση πολιτών για χωριστή συλλογή οργανικών απορριμμάτων.
4. Την αγορά γης.

Όλα τα ανωτέρω με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 99% περίπου και με ελάχιστη συνεισφορά ιδίων πόρων του Δήμου.

Τέλος, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου  είναι δικαιούχος και αναλαμβάνει να δημοπρατηθεί το  έργο κατασκευής ΧΥΤΥ, η μονάδα κομποστοποίησης και η λειτουργία τους, με τα υποστηρικτά υποέργα.

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Κόλιας ευχαριστεί τον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και όλους τους συντελεστές που βοήθησαν στην ένταξη του έργου.