Connect with us

EARTH

Είναι καθαρό το νερό που πίνουμε;

Published

on

Επιστολή προς τον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ρόδου, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και με Κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ρόδου απέστειλαν μέλη του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος για την ποιότητα του νερού.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στο άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) αναφέρεται ότι οι υπεύθυνοι ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται τακτικά η ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να ελέγχεται αν το διατιθέμενο στους καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις και τις παραμετρικές τιμές της ίδιας απόφασης. Επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται δείγματα τα οποία να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο αριθμός των ελέγχων είναι ανάλογος του όγκου νερού εντός της ζώνης παροχής.

Στο άρθρο 12 της ίδιας απόφασης αναφέρεται ότι οι υπεύθυνοι ύδρευσης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι υπεύθυνοι συλλέγουν και αποστέλλουν στο Υπ. Υγείας κατά τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και οπωσδήποτε τα ετήσια στοιχεία εντός διμήνου από τη λήξη του έτους αναφοράς.

Εξάλλου στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΔΥΓ2/οικ42736/16-05-2014) στις υποχρεώσεις των υπευθύνων ύδρευσης, όπου για το Δήμο Ρόδου νοείται η ΔΕΥΑ Ρόδου ως έχουσα τον πρώτο βαθμό ευθύνης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αυτοί υποχρεούνται να θέτουν στην διάθεση των υγειονομικών αρχών το αρχείο των εργαστηριακών εξετάσεων και να παρέχουν στους καταναλωτές στοιχεία της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν, τα οποία κατά προτίμηση θα είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου ή σε άλλη περίπτωση το κοινό μπορεί να απευθύνεται στους υπεύθυνους ύδρευσης για την παροχή της αντίστοιχης πληροφόρησης.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού οποιαδήποτε υπέρβαση των ανώτατων τιμών πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) η παροχή νερού.

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή οι Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας.

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών εξάλλου παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού τα οποία αξιολογούν και προτείνουν στις αρμόδιες αρχές μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθ’ όλη τη διαδρομή του συστήματος ύδρευσης από την θέση υδροληψίας έως την διάθεση του πόσιμου νερού στον καταναλωτή.

Η παράβαση των ρυθμίσεων της ΚΥΑ και της εγκυκλίου συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Από την άλλη πλευρά η ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης) ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία δημιούργησε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού (ydor.edeya.gr). Είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τόσο για τους Πολίτες, μέσω του υποσυστήματος Δημόσιας Πρόσβασης, αλλά και για την Κεντρική Διοίκηση.

Οι φορείς ύδρευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων πόσιμου νερού σε κεντρικό επίπεδο. Για κάθε δειγματοληψία τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέτρησης (χωροταξικός προσδιορισμός, χρονολογικά στοιχεία δειγματοληψίας και καταχώρισης, εργαστήριο στο οποίο διεξάχθηκε η ανάλυση, μέθοδος μέτρησης παραμέτρου, τιμές και επιτρεπτά όρια, στοιχεία αβεβαιότητος και μεταβλητότητας της μέτρησης κ.α.). Μέσω του συστήματος παρέχεται ακόμη η δυνατότητα καταγραφής των Ζωνών Παροχής Νερού, των Πηγών Παροχής Νερού, των Σημείων Δειγματοληψίας και των Εργαστηρίων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις πόσιμου νερού.

Τέλος στις 2 Νοεμβρίου 2017 ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Θωμάς Σωτρίλλης δήλωσε ότι υπάρχουν δείγματα νερού εκτός των επιτρεπτών ορίων.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει δημόσιες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που διενεργεί η ΔΕΥΑ Ρόδου, και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΕΔΕΥΑ, ο Δήμος Ρόδου δεν είναι καν καταχωρημένος. Από την άλλη οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν εύκολα και με τον πιο πρόσφορο τρόπο την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν ως βασικό παράγοντα καλής υγείας και εμπιστοσύνης στο δημόσιο αυτό αγαθό.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου ζητάει από τη ΔΕΥΑ Ρόδου

1. Να αναρτούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο διαδίκτυο στους χρόνους που ορίζει ο νόμος καθώς πλέον είναι το πιο πρόσφορο μέσο ενημέρωσης των πολιτών
2. Να αποστέλλονται όλες οι μετρήσεις στις δημόσιες αρχές που σύμφωνα με το νόμο εμπλέκονται.
3. Να ενημερώνονται οι πολίτες και να αποτρέπεται η κατανάλωση νερού όταν οι μετρήσεις υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Ζητάμε επίσης από τους αποδέκτες αυτής της επιστολής να μας απαντήσουν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τις ενέργειες που έχουν προβεί ή θα προβούν ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με το νόμο.

ΤΟ ΔΣ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.