Στην διεξαγωγή μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Κρεμαστής της Δ.Ε. Πεταλούδων, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, για την στέγαση του υπό ίδρυση  « 2ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής ».

Βασική προϋπόθεση για τις περιπτώσεις υποβολής πρότασης προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την ίδρυση – προαγωγή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης αυτών. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος , υλοποιώντας αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, όπως την υπ’ αριθ. 1258/2018 (ΑΔΑ:ΩΖΓ8Ω1Ρ-1ΡΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, στην οποία μετά  από εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής κ. Ι. Κορωναίου, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη επανίδρυσης και λειτουργίας του «2Ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής», υπέγραψε την υπ’ αριθ. 1731/2019/22-04-2019  (ΑΔΑ: Ψ7ΣΝΩ1Ρ-ΡΝΓ) σχετική Απόφαση –Διακήρυξη Δημοπρασίας. Με την εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται, ο τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας και οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τον χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Κρεμαστής, πιστεύουμε  ακράδαντα ότι η επανίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Δημοτικού σχολείου, θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη παιδαγωγικών και μαθησιακών στόχων προς όφελος του μαθητικού δυναμικού της περιοχής.

 134 total views,  2 views today