Ερώτηση Κυριάκου Βελόπουλου για θέματα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου

122

Σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος  για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου, δόθηκε απάντηση από τον αρμόδιο υφυπουργό.

Η ερώτηση και η απάντηση δημοσιεύονται παρακάτω

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου, η Δράση της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης μέσω της διαφήμισης είναι μια δυνατότητα, ώστε να γίνουν γνωστά τα προϊόντα τους και πέρα από τα γεωγραφικά όρια του νησιού τους. Μας μετέφεραν οι ως άνω τη σχετική πρόταση του Συνεταιρισμού τους, προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, που μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «προτείνουμε η Δράση αυτή να οργανωθεί κατά παρόμοιο τρόπο με εκείνον που λειτουργούσε στο παρελθόν η Δράση αντικατάστασης κυψελών. Συγκεκριμένα, η πρότασή μας είναι να εκδίδονται πρώτα οι εγκρίσεις των ποσών για κάθε αίτημα και κατόπιν να πραγματοποιούνται οι δράσεις από τους δικαιούχους με την έκδοση παραστατικών.

Μία δράση προώθησης προϊόντων, όπως είναι η διαφήμιση, δεν αποτελεί ζωτική ανάγκη για μια μελισσοκομική μονάδα ή έναν Συνεταιρισμό ή Σύλλογο, όπως είναι η αγορά κυψελών αντικατάστασης ή ημεταφορά μελισσιών σε καλές ανθοφορίες και μελιττοφορίες. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ένα είδος δράσεων που οπωσδήποτε θα γίνονταν και εάν ακόμη δεν υπήρχε επιχορήγηση. Οι δράσεις προώθησης του μελιού,για εμάς τουλάχιστον, καθώς και όπως πιστεύουμε και για άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, συνήθωςγίνονται μόνον, εφόσον ενισχύονται από το Κράτος. Συνεπώς, και οι αντίστοιχες δαπάνες, όταν έχουν εκτελεστεί πρώτα και μετά προκύπτει πως δεν επιχορηγούνται πλήρως παρά μόνον κατά το ήμισυ, όπως για πρώτη φορά συνέβη εφέτος, τελικώς είναι ασύμφορες. Άλλωστε, ο αριθμός των ενδιαφερομένων πουυποβάλλουν αίτηση για ένταξη στη συγκεκριμένη Δράση είναι πάντοτε μικρός, σε αντίθεση με τη Δράση αντικατάστασης κυψελών, οπότε και η ενδεχόμενη αποτυχία ή άρνηση εκτέλεσης από κάποια πρόσωπα πουθα έχουν ήδη εγκριθεί οι αιτήσεις τους, δεν θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση στις Κρατικές Υπηρεσίες. Παρακαλούμε για διερεύνηση της δυνατότητας να καλυφθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό η εν λόγω Δράση του2023 με δαπάνες από το Τομεακό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2024 ή εφεξής να υπάρχει η δυνατότητα για τους ενδιαφερομένους να γνωρίζουν το ποσοστό κάλυψης, προτού προχωρήσουν στην πραγματοποίηση τηςΔράσης και στην καταβολή των δαπανών αυτής».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να γίνει αποδεκτή η παραπάνω πρόταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου προς όφελος της τοπικής αγροτικής οικονομίας;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού

Σχετικά με την Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

  1. Αναφορικά με την πρόταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θυμαρίσιου Μελιού Π.Ε. Καλύμνου σύμφωνα με την οποία: «προτείνουμε η Δράση αυτή να οργανωθεί κατά παρόμοιο τρόπο με εκείνον που λειτούργησε στο παρελθόν η Δράση αντικατάστασης κυψελών. Συγκεκριμένα, η πρόταση μας είναι να εκδίδονται οι εγκρίσεις των ποσών για κάθε αίτημα και κατόπιν να πραγματοποιούνται οι δράσεις από τους δικαιούχους με την έκδοση παραστατικών», σας ενημερώνουμε ότι η αναφερόμενη Δράση (Αντικατάσταση Κυψελών) ουδέποτε εφαρμόστηκε κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις διαδικασίες υλοποίησης της παραπάνω δράσης, στο πλαίσιο των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων μέχρι και το 2022, αλλά και στο πλαίσιο του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) για το έτος 2023, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την αναγκαία γι’ αυτούς δαπάνη (προμήθεια κυψελών αντικατάστασης) με την έναρξη του αντίστοιχου προγραμματικού έτους, χωρίς να γνωρίζουν το ποσό ενίσχυσης που επρόκειτο να λάβουν τη στιγμή πραγματοποίησης της δαπάνης. Τα εκ των προτέρων γνωστά δεδομένα ήταν το ποσοστό αντικατάστασης κυψελών, το οποίο ήταν και παραμένει στο 10% επί των κατεχόμενων κυψελών του κάθε δικαιούχου και το μέγιστο ύψος της καθαρής αξίας ανά επιλέξιμη κυψέλη, που δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 30,00 Ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και την αγορά των επιλέξιμων κυψελών αντικατάστασης, καθοριζόταν με υπουργική απόφαση το συνολικό επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης επί της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης, για το αντίστοιχο προγραμματικό έτος. Το ποσό αυτό δεν είναι σταθερό, καθώς εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων, τον τελικό αριθμό των επιλέξιμων κυψελών μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση της Δράσης για το αντίστοιχο προγραμματικό έτος.

Ενδεικτικά, ενώ η καθαρή αξία αγοράς της κάθε επιλέξιμης κυψέλης αντικατάστασης από τους δικαιούχους της Δράσης είναι 30,00 Ευρώ, το επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης επί της δαπάνης προμήθειας κυμάνθηκε τα τελευταία χρόνια από 16,50 έως 25,00 Ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης της δαπάνης κυμάνθηκε από 55,00% μέχρι 83,33% ως εξής (Πίνακας 1):

Πίνακας 1: Ποσό ενίσχυσης και ποσοστό επιχορήγησης της δαπάνης κυψελών αντικατάστασης από το 20214 έως το 2023

Προγραμματικό έτος Ποσό ενίσχυσης ανά κυψέλη (€) Ποσοστό επιχορήγησης
2014 18,00 60,00%
2015 17,57 58,57%
2016 19,84 66,13%
2017 25,00 83,33%
2018 20,00 66,67%
2019 18,34 61,13%
2020 16,50 55,00%
2021 22,44 74,80%
2022 21,44 71,47%
2023 22,73 75,77%

  1. Σύμφωνα με τις παρ. 3 και του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 365/217159/07-07-2023 (Β’ 4556) ΥΑ, περί καθορισμού του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης «Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας»,της Παρέμβασης Π2-55.6 του εγκεκριμένου ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027, ορίζεται με ακρίβεια το ποσοστό επιχορήγησης της δαπάνης για κάθε κατηγορία δικαιούχων ως εξής: «Οι δικαιούχοι των περ. α, γ και ε του άρθρου 4 που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης επιχορήγησης και μέχρι του 100% του ακαθάριστου γεωργικού εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι των περ. α, γ και ε του άρθρου 4 λαμβάνουν το 50% του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης». Συνεπώς όλοι οι δικαιούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού Π.Ε. Καλύμνου γνώριζαν πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση σε ποια κατηγορία δικαιούχων εντάσσονται και το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούνταν.
  2. Από την επεξεργασία της αίτησης και των δικαιολογητικών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θυμαρίσιου Μελιού Π.Ε. Καλύμνου, προέκυψε ότι ο εν λόγω δικαιούχος, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 365/217159/07-07-2023 ΥΑ ανήκει στην κατηγορία δικαιούχων γ, δικαιούταν το 50% της αιτούμενης επιχορήγησης, όχι λόγω μη επάρκειας των προβλεπόμενων για τη συγκεκριμένη Δράση κονδυλίων, αλλά διότι το δηλωθέν ακαθάριστο γεωργικό εισόδημά του ήταν μηδενικό.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την υλοποίηση της Δράσης κατά το προγραμματικό έτος 2023, έχει προωθηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 της παραπάνω της υπ’ αριθ. 365/217159/07-07-2023 ΥΑ, σχετικά με την περιγραφή των ενδεικτικών κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών, την διαδικασία συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Πέραν των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, με βάση τις αρμοδιότητες του τμήματος Προβολής και Εκθέσεων της Δ/νσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων, σας γνωρίζουμε, ότι φορείς οι οποίοι διοργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων, δύναται να αιτηθούν χορήγηση αιγίδας ή και συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων από το Υπουργείο μας. Η μορφή των εκδηλώσεων αυτών μπορεί να είναι: συνέδρια, εκθέσεις, ενημερωτικές ημερίδες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν τον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

STAVROS KELETSIS 01/12/2023 09:49

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ