Connect with us

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: Πώς λειτουργούν οι αντιδήμαρχοι

Published

on

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπ. Εσωτερικών με την οποία, αποτυπώνονται και αναλύονται οι βασικοί παράμετροι που διέπουν το θεσμό του «Αντιδημάρχου» ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου (από 1 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2028) και σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινήσεις για θέματα που άπτονται τόσο του ορισμού αντιδημάρχων όσο και της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα αναλύονται:
Ο θεσμός του Αντιδημάρχου
Καθ΄ύλην και κατά τόπον Aντιδήμαρχοι
Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
Άμισθοι Αντιδήμαρχοι
Διάρκεια Θητείας
Υποχρεώσεις Αντιδημάρχων
Ορισμός Αντιδημάρχων
Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής
Δημοσίευση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

Αναλυτικά

Ο δήμαρχος, ως μονομελές όργανο διοίκησης του δήμου, ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπουν ο ν. 3852/2010, καθώς και άλλες ειδικότερες ρυθμίσεις του κανονιστικού
πλαισίου, που του αποδίδονται ρητώς ή ως εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων των άλλων
οργάνων διοίκησης του δήμου (άρθρα 58 και 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010) και οι οποίες
άπτονται πολλών και διαφόρων θεμάτων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.

Στη διοίκηση, ωστόσο, των τοπικών υποθέσεων επικουρείται από αντιδημάρχους, ήτοι
δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, που ασκούν τις αρμοδιότητες – καθ’ ύλην και κατά τόπο – που τους μεταβιβάζει, με τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα όσο και η παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.

Καθ΄ύλην και κατά τόπον Aντιδήμαρχοι

Ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει στους αντιδημάρχους μέρος των καθ’ ύλην
αρμοδιοτήτων του. Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς
και με σαφήνεια στην απόφαση του δημάρχου, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το
περιεχόμενο αυτών και τυχόν επικαλύψεων με αρμοδιότητες άλλων αντιδημάρχων.
Εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και κατά τόπο
αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 και οι οποίες αφορούν ιδίως:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα,
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα,
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και
τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/2010, ο
αντιδήμαρχος που έχει οριστεί σε νησιωτική δημοτική κοινότητα είναι αρμόδιος:
• για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη
νησιώτικη δημοτική κοινότητα, για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας,
• για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και
προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα,
• ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο
δήμαρχος (σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα).
Σημειώνεται δε ότι ο αντιδήμαρχος της νησιωτικής δημοτικής κοινότητας καλείται
υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, διαφορετικά η
συνεδρίαση είναι άκυρη

Β. Αριθμός και Κατηγορίες Αντιδημάρχων
Οι αντιδήμαρχοι, που υποβοηθούν τον δήμαρχο στο έργο του για τη λειτουργική και
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του δήμου, και γενικότερα στη διοίκηση των
υποθέσεων του δήμου, διακρίνονται στις κάτωθι δύο κατηγορίες:
Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5056/2023, οι οποίες επέφεραν αλλαγές στις διατάξεις
του άρθρου του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, όπως αυτός εμφανίζεται στους
επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν
κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
.
Ειδικά, ωστόσο, για τους νησιωτικούς δήμους με υφιστάμενες δημοτικές κοινότητες που
εκτείνονται στα όρια ενός νησιού, παραμένει – στο πλαίσιο της ενίσχυσης και στήριξης των
μικρών νησιωτικών κοινωνιών – η πρόβλεψη του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου περί
υποχρεωτικού ορισμού ενός επιπλέον αντιδημάρχου ανά νησιωτική δημοτική κοινότητα.
Ιδιαίτερη μέριμνα, τέλος, λήφθηκε για τους δήμους που προήλθαν από συνένωση πρώην
Άρθρο 207 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) ισχύει.
Άρθρο 283 παρ. 12 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).
Υπ’ αρ. 2846/Β4-461/21.4.2023 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 2802).
Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δήμων Ο.Τ.Α. καθώς και για τους δήμους των οποίων τα νομικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023, είχαν μέσο όρο προϋπολογισμού άνω των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €) τα τελευταία πέντε (5) έτη, προσαυξάνοντας τον αριθμό των αντιδημάρχων που τους αναλογούν κατά έναν (1) για κάθε νομικό πρόσωπο που καταργείται.
Ειδικότερα, ο αριθμός των έμμισθων αντιδημάρχων που ο δήμαρχος δύναται να ορίσει είναι ο εξής:
Α. Αριθμός αντιδημάρχων, βάσει μόνιμου πληθυσμού.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Έως 5.000 κατοίκους Έως 3
Από 5.001 έως 20.000 κατοίκους Έως 4
Από 20.001 έως 50.000 κατοίκους Έως 5
Από 50.001 έως 100.000 κατοίκους Έως 6
Από 100.001 και άνω κατοίκους Έως 8

Β. Νησιωτικοί Δήμοι (με νησιωτικές δημοτικές κοινότητες)
Στους νησιωτικούς δήμους λαμβάνεται ως κριτήριο πέραν του μόνιμου πληθυσμού, και ο
αριθμός των υφιστάμενων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίες εκτείνονται στην
εδαφική περιφέρεια ενός νησιού.

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.