Connect with us

TOP Stories

Με 26 θέματα η Δημοτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Τρίτη

Published

on

Προσκαλούνται γι άλλη μια φορά τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου, με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Νόμου 4555/2018, το άρθρο 55 του Ν. 5083/26-1-2024, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 303/2024 με αρ. πρωτ.:30971/02-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) καθώς επίσης και τον Νόμο 5056/2023,  για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024. (Εισήγηση με α/α 14229/21-06-2024 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
 2. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. (Εισήγηση με α/α 14200/10-06-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με αρ. πρωτ. 14196/10-06-2024 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).
 4. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για κεράσματα σε εθιμοτυπικές συναντήσεις Δημάρχου. (Εισήγηση η με α/α 14205/12-06-2024 Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 5. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση. (Εισήγηση με α/α 14206/12-06-2024 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).
 6. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας ακτής Καλαβάρδων» στο πλαίσιο του έργου «LIFE IP AdaptInGR» (κωδ. LIFE17 IPC/GR/000006). (Εισήγηση με α/α 14210/13-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 7. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας ακτής Σορωνής» στο πλαίσιο του έργου «LIFE IP AdaptInGR» (κωδ. LIFE17 IPC/GR/000006). (Εισήγηση με α/α 14211/13-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 8. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 14212/13-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 9. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Πεταλούδων». (Εισήγηση με α/α 14213/13-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 10. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14214/13-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 11. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 14215/13-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 12. Απαλλαγή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για χρήση σχολικού λεωφορείου μηνός Απριλίου 2024. (Εισήγηση με α/α 14220/17-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 13. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους σε Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισήγηση με α/α 14222/18-06-2024 Γενικής Γραμματέως).
 14. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14224/19-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 15. Εξειδίκευση της Πίστωσης του ΚΑ 15-6471.0004 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024.(Εισήγηση με αρ. πρωτ. 32724/19-06-2024 της Διεύθυνσης Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου).
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023». (Εισήγηση με α/α 14226/20-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ – ΦΑΝΩΝ – ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14227/20-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 18. Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2024 στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών). (Εισήγηση με α/α 14228/20-06-2024 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).
 19. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με α/α 352247 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΕΣΗΔΗΣ. (Εισήγηση με α/α 14231/21-06-2024 Τμήματος Προμηθειών – Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
 20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΡΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019». (Εισήγηση με α/α 14235/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 21. 1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την άσκηση της αρμοδιότητας φορέα υλοποίησης από τον Δήμο Ρόδου και Διευθύνουσας Υπηρεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών , με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου 2) Ορισμός 2 εκπρόσωπων του Δήμου(ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής) με τους αναπληρωτές τους. (Εισήγηση με α/α 14236/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 22. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομιών στην Δ.Ε. Καλλιθέας». (Εισήγηση με α/α 14237/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 23. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14238/21-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ». (Εισήγηση με α/α 14239/21-06-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).
 25. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου και παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή κτηρίου Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου (Ρόδος)». (Εισήγηση με α/α 14240/21-06-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14241/21-06-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

(Visited 23 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.