Με 26 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευη η Δημοτική Επιτροπή

1849

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  να συμμετάσχουν την Παρασκευή, 9η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 στην 02η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν

1. Ανανέωση-επέκταση για ένα (01) έτος της με αρ. πρωτ. 2/28866/31-05-2022
“συλλογή, απομάκρυνση και εκποίηση των χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων
οχημάτων (ΟΤΚΖ) για τα έτη 2022-2023” σύμβασης. (Εισήγηση με α/α 13738/19-
01-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισήγηση με α/α
13770/29-01-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).
3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Εισήγηση με α/α
13780/01-02-2024 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).
4. Αντικατάσταση μελών – τακτικών και αναπληρωματικών – της Επιτροπής Παραλαβής
και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) των συμβάσεων με αρ. πρωτ. 2/1376/11-01-2019
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με
Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» » και με αρ. πρωτ. 2/6933/07-02-2019
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου
Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση
– Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων –
Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου» και των
τροποποιήσεων τους. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/5475/26-01-2024 Αυτοτελούς
Γραφείο Δημάρχου).
5. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού. (Εισήγηση με α/α 13760/26-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών).
6. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση
ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, βάσει του Π.Δ. 270/81 για το έτος
2024. (Εισήγηση με α/α 13775/31-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
7. Έγκριση πρακτικού για την χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση του έργου
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ».
(Εισήγηση με α/α 13782/02-02-2024 Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).
8. Έγκριση 02ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΛΟΥΤΡΩΝ (ΧΑΜΑΜ)». (Εισήγηση με α/α 13765/26-01-2024 Διεύθυνση Μεσαιωνικής
Πόλης και Μνημείων).
9. Έγκριση 03ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (α/α συστήματος
191576) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ».(Εισήγηση με α/α 13774/31-01-2024 Διεύθυνση Μεσαιωνικής
Πόλης και Μνημείων).
10. Ορισμός επιτροπών παραλαβής του οικονομικού έτους 2024 για την
Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα. (Εισήγηση με αρ.πρωτ.:2/4585/23-01-2024 και με
αρ. 13748/22-01-2024 εφαρμογής Δήμου Ρόδου, της Διεύθυνσης Πρωτογενούς
Τομέα).
11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων (Α) και
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων (Β), για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών,
θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης, στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο με την
διαδικασία προκήρυξης για το έτος 2024». (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/4365/22-01-
2024 και με α/α 13747/22-01-2024 εφαρμογής Δήμου Ρόδου, της Διεύθυνσης
Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας).
12. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις
ανάγκες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α
13752/24-01-2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).
13. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για
μεταβιβάσεις οχημάτων – Μ.Ε. και έκδοσης νέων ή αντικατάστασης παλαιών
πινακίδων κυκλοφορίας του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13753/24-01-2024
Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).
14. Έγκριση μερικής ακύρωσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης έργου «Συντήρηση
σχολικών κτηρίων χαρακτηρισμένων ως μνημείων» και επανάληψη της πρόσκλησης
οικονομικών φορέων. (Εισήγηση με α/α 13768/29-01-2024 Διεύθυνσης
Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).
3
15. Ολοκλήρωση έργου «Development of a Decision Support System for Improved
Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate
Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modelling Tools –
HYPERION». (Εισήγηση με α/α 13761/26-01-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Οργάνωσης).
16. Ολοκλήρωση έργου «Seasonal variation of waste as effect of tourism,
BLUEISLANDS». (Εισήγηση με α/α 13762/26-01-2024 Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Οργάνωσης).
17. Ολοκλήρωση έργου «Καινοτόμος κατοικία IRH-Med (Innovative Residential Housing
– Med)». (Εισήγηση με α/α 13763/26-01-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Οργάνωσης).
18. Ολοκλήρωση του έργου «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με ακρωνύμιο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ.
(Εισήγηση με α/α 13764/26-01-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Οργάνωσης).
19. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ” (Εισήγηση με α/α 13771/29-01-2024
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών).
20. Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ» προϋπολογισμού 4.704.800 € συμπερ. του Φ.Π.Α. με α.α
ΕΣΗΔΗΣ 200225.(Εισήγηση με α/α 13773/30-01-2024 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
και Υποδομών).
21. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης
ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΘΙΩΝ.
(Εισήγηση με α/α 13772/30-01-2024 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών)
22. Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 01ου ΠΚΤΜΝΕ για το
έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019, ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13776/31-01-2024 Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων και Υποδομών)
23. Αποχαρακτηρισμός Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής οδού εντός Οικισμού
Λίνδου. (Εισήγηση με αρ. πρωτ. 1459/2023 Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
24. Αποχαρακτηρισμός Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής παλαιάς οδού
έμπροσθεν της μερίδας 56 γαιών Λίνδου στην περιοχή «ΒΛΥΧΑ ΛΙΝΔΟΥ». (Εισήγηση
με αρ. πρωτ.: 2319/2023 Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
25. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. (Εισήγηση με
α/α 13781/02-02-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
26. Διαγραφή οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγήσεις Τμήματος Προσόδων
και Δημοτικών Ενοτήτων).