Αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με 40 θέματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), σύμφωνα με :

– το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του»,

– το αριθ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

– τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1682/τ.Β/04-05-2020),

– τις  διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκτιμήσεις για τα έτη 2021-2023.
 2. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Β΄ Τριμήνου 2020, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Υποστήριξη υλοποίησης πράξεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου».
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 91509 του έργου: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω».
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο «Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων Ν. Κω».
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Βόθωνα και εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου της Ν. Θήρας».
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς – αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Ερευνητικές εργασίες σήραγγας φράγματος Γαδουρά».
 8. Λήψη απόφασης επί του ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών και τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου.
 9. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο-κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «Στεγάνωση οροφής Εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου».
 10. Έγκριση παράτασης περαίωσης και παράδοσης της 2ης και 3ης φάσης του έργου: «Προσδιορισμός, οριοθέτησης και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
 11. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Φωτισμός ανάδειξης κτιρίου Διοικητηρίου Επαρχείου Κω», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.).
 12. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – αποσφράγιση Φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») της Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 95305, για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Νήσο Ρόδο».
 13. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) σύμβασης γενικής παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων νήσου Κω σε περιοχές εντός Δημοτικής Ενότητας Κω», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.).
 14. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2020)».
 15. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ν.ΑΙ».
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων».
 17. Έγκριση μελών επιτροπών του έργου για τη δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (2021-2023)».
 18. Έγκριση μελών επιτροπών του έργου για τη δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Άνδρου (2021-2023)».
 19. Έγκριση μελών επιτροπών του έργου για τη δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Τήνου (2021-2023)».
 20. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021».
 21. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ν. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2020-2021 από πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαπραγμάτευση για ν. Κάρπαθο.
 22. Έγκριση για νέα ανάγκη μεταφοράς μαθητών με διαδικασία διαπραγμάτευσης, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 23. Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» – Υποέργο 3: Προμηθεια τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου-Καρπάθου (Νο 54).
 24. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» – Υποέργο 6: Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής κοινωνικής σύμπραξης (Νο 54) Καλύμνου-Καρπάθου.
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έπαναδιαγράμμιση Οδοστρώματος Εθνικού Οδικού Δικτύου και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Ρόδου».
 26. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 90606 του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης στην περιοχή Καμινάκια».
 27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Καθαρισμοί Ρεμάτων ν. Ρόδου».
 28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) για το έργο «Λειτουργία Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT για την περίοδο 2021-2025».
 29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης ν. Λέρου».
 30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για το έργο «Λειτουργία σφαγείων αρμοδιότητας ΠΝΑΙ».
 31. Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:

α) 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) για το έργο «Παροχή για τους μικρούς Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου, υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020» ως προς το άρθρο 4: Ισχύς και Διάρκεια με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.

β) 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Ρόδου» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια  – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ενάμισι (1,5) έτος.

γ) 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Προμήθεια χλοοτάπητα νεότερης γενιάς και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου» ως προς τον τίτλο.

 1. Έγκριση αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. (ΠΝΠ 11/03/2020, ΦΕΚ 55 άρθρο 10 παρ. 3α, ΠΝΠ 14/03/2020, ΦΕΚ 64 άρθρο 2 παρ. 8, ΠΝΠ 20/03/2020, ΦΕΚ 68 άρθρο 37 παρ. 10, Λήψη μέτρων για COVID-19).
 2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την γενική παροχή υπηρεσίας της Πράξης: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσου Κω σε περιοχές εντός Δημοτικής Ενότητας Κω».
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 5. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 6. 37.Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 7. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 8. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
 9. Επικύρωση πρακτικών 16ης/05-08-2020 συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 1,304 total views,  2 views today