Νέα «εμβόλια» στην πανδημία ύφεσης που πλήττει την αγορά, δοκιμάζει η κυβέρνηση. Εισάγει κρατικές ενισχύσεις λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, με νόμο που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή, ο οποίος προβλέπει «επιδότηση παγίων δαπανών» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Το μέτρο έρχεται ως συμπλήρωμα, πέραν της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μέσω της οποία σήμερα καταβάλλεται η επιδότηση στου πρώτους 50.000 δικαιούχους, αλλά πνέει πλέον τα λοίσθια, καθώς σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται 1 έτος από το ξέσπασμα της πανδημίας και, σύντομα συνεπώς, η σύγκριση με το προηγούμενο 12μηνο δεν θα δείχνει πια ποιοι έχασαν έσοδα εξαιτίας του κορωνοϊού.

Το νομοσοσχέδιο που κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών προβλέπει ότι «δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της “επιδότησης παγίων δαπανών” στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων».

Το νομοσχέδιο δεν ονοματίζει ποιες είναι οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων με την Γνική Δ/νση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, προκειμένου «εκτάκτως» να μη θεωρηθούν παράνομη κρατική ενίσχυση.

Ως «πάγιες» δαπάνες θεωρούνται γενικώς μισθοί, ενοίκια, λογαριασμοί ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφωνίας.

«Μη καλυπτόμενες» δαπάνες, λογίζονται εκείνες για τις οποίες η επιχείρηση δεν καλύφθηκε από τα έως τώρα μέτρα. Για παράδειγμα, δαπάνες ενοικίων ή μισθοδοσίας δεν θα επιδοτούνται, εάν η χρήση δεν πλήρωσε ενοίκια ή έβγαλε τους εργαζομένους της σε αναστολή εργασίας ή στο ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ και τους πλήρωνε το κράτος.

Συνεπώς, αφού ψηφιστεί το νέο πλαίσιο, θα εκδοθεί απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθορίζονται:

 • ·          η μορφή της ενίσχυσης,
 • ·         οι δικαιούχοι,
 • ·         το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού της ενίσχυσης
 • ·         η ένταση της ενίσχυσης,
 • ·         ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών,
 • ·         η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών
 • ·         οι προϋποθέσεις χορήγησής της,
 • ·         η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης,
 • ·         τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά,
 • ·         η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης,
 • ·         οι υποχρεώσεις των δικαιούχων,
 • ·         ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης κλπ.

Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Αναδρομικά αγροτών και μισθωτών

·  Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης,  τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

· Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.

Επιπλέον, με το Άρθρο 33, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απανωτών δηλώσεων χιλιάδες φορολογούμενοι για εισοδήματα που λαμβάνουν αναδρομικά. Όπως αναφέρεατι, «κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται».

Ωστόσο, η απαλλαγή παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας , δηλαδη δεν είχε πιαστεί στα τεκμήρια διαβίωσης.

Επιπλέον, για την Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, εξής:

· Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση.

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων, ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1ης.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1η.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση, εφόσον πληρούνταί τα κριτήρια.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης μεταβολών και να ορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Κάτοικοι Εξωτερικού

Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουάριου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι τόκοι ή τα πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»

Τέλος δίδεται παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων. Συγκεκριμένα

Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από τις τελωνειακός αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020.

 603 total views,  6 views today