Σε αλλαγές στην σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά την αλλαγή του διοικητικού σχήματος προχώρησε ο δήμαρχος Ρόδου.

Ο  κ. Καμπουράκης διατήρησε τη θέση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ αντίθετα «ξήλωσε» τον Κώστα Ταρασλιά από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην θέση του όρισε τον Στέφανο Δράκο.

Αναλυτικά:

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αντώνης Β. Καμπουράκης

Μέλη:

  1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Καμπούρη
  2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δράκο

Β. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου:

Πρόεδρος οριζόμενος από το Δήμαρχο: Αντιδήμαρχος Στέφανος Δράκος

Μέλη:

  1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου, με αναπληρωτή τον Τηλέμαχο Καμπούρη
  1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καραμαρίτης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Καμπούρη

ΑΠΟΦΑΣΗ 2116
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1) και 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» περί συγκρότηση – εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Τη με αρ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων
4. Τις με αρ. 2092 έως αρ. 2105, συνεχόμενες, Αποφάσεις Δημάρχου στις 28/9/2020 περί ορισμού Αντιδημάρχων οι οποίες δημοσιεύθηκαν κατά το νόμο
5. Τη με αρ. 760/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας
6. Τη με αρ. 761/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου:

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αντώνης Β. Καμπουράκης

Μέλη:
1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Καμπούρη
2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δράκο
Β. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου:

Πρόεδρος οριζόμενος από το Δήμαρχο: Αντιδήμαρχος Στέφανος Δράκος

Μέλη:
1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου με αναπληρωτή τον Τηλέμαχο Καμπούρη
2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καραμαρίτης με αναπληρωτή τον Ιωάννη Καμπούρη
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης

 1,606 total views,  2 views today