Στον ορισμό των αντιδημάρχων προχώρησε ο δήμαρχος Κω κ. Θεοδόσης Νικηταράς . Συγκεριμένα όπως αναγράφεται στη σχετική απόφαση που φέρει την υπογραφή του έχουν οριστεί πέντε αντιδήμαρχοι οι κκ. Π Αβρίθης, Αλ Χρυσόπουλος, Στ Καμπουράκης, Σ. Βλάχου, και Κασιώτη Γεωργία.

Επίσης ορίστηκε ο κ. Μανιάς Βασίλης ως εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού. Ακόμη εντεταλμένος σύμβουλος Καθημερινοτητας θα είναι ο κ. Σταμάτης Πης.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Αναλυτικά στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α. Ορίζει για τον Δήμο Κω τους παρακάτω πέντε (5) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από την 3η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 2α Σεπτεμβρίου 2020.
1. Τον κ. Αβρίθη Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας και Πρωτογενούς Τομέα.
2. Τον κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου κ.λ.π.
Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ.
Τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4354/2015 (Α΄176).
Τον έλεγχο, την εποπτεία και τον καταλογισμό των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν.4270/2014, κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.
Να υπογράφει και να συνυπογράφει :
1. Τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
2. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.
3. Να θεωρεί τις υπογραφές των επιτροπών στα διάφορα πρωτόκολλα παραλαβής, καλής εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα.
4. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Επίσης ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται ο δήμος Κω.
Τέλος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

3. Τον κ. Καμπουράκη Σταμάτη ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου.
4. Την κα Σέβη Βλάχου ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Την κα Κασσιώτη Γεωργία ως Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακών Έργων, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων.

Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μανιά Βασίλη ως εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού.
Γ. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Πη Σταμάτη ως εντεταλμένο Σύμβουλο Καθημερινότητας, Διαχείρισης ΧΥΤΑ και δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρ. 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 668 total views,  2 views today