Στη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προχωρά ο δήμος Ρόδου για την προμήθεια και την τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στο νησί.
Οι εργασίες θα συμβάλουν ώστε να αναβαθμιστούν οι χώροι που παίζουν τα παιδιά καθώς υπήρξαν παράπονα ότι δεν είναι όλοι σε καλή κατάσταση.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.Σάββα Διακοσταματίου. Στο σχετικό κείμενο που αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός να διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 έως τις 18 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ύψους 494.680,94 ευρώ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους.
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και να προσκομίσουν στην επιτροπή του διαγωνισμού απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Προβλέπεται 6μηνη παράταση της σύμβασης χωρίς αλλαγή ποσοτήτων και τιμών.

 402 total views,  4 views today