Σημαντικά έργα υποδομής στη Χάλκη από την ΠΝΑΙ

496

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους μικρούς και μεγαλύτερους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην πρόσφατη συνεδρίασή του στη Σύρο, αποφάσισε τη σύναψη δύο Προγραμματικών και μιας Διαβαθμιδικής Σύμβασης με τον Δήμο Χάλκης, για την υλοποίηση τριών αντίστοιχων σημαντικών έργων υποδομής για το νησί.

Πρόκειται για τα έργα «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από όρια Οικισμού Χάλκης έως Λιμανάκι Κάνια Νήσου Χάλκης», «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300m3/d πόσιμου νερού στο Δήμο Χάλκης» και «Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δήμου Χάλκης», συνολικού προϋπολογισμού 1.155.200,00€.

– Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης της Περιφέρειας με τον Δήμο Χάλκης για το έργο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από όρια Οικισμού Χάλκης έως Λιμανάκι Κάνια Νήσου Χάλκης» .

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι οι εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού οδοστρώματος, στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Χάλκης και ειδικότερα της τσιμεντοστρωμένης δημοτικής οδού που οδηγεί από τα όρια του βασικού οικισμού του νησιού – Κεντρικό Λιμάνι προς την Παραλία “Κάνια” (συνολικού μήκους περί των 2.020m).

Επισημαίνεται πως, η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από το υφιστάμενο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του νησιού και εναλλακτικά, στην περίπτωση βαρέων και υπερμεγέθων μηχανημάτων ή και οχημάτων μεταφοράς υλικών, τα οποία δεν δύναται λόγω στενότητας χώρου να προσεγγίσουν από το κεντρικό λιμάνι, απευθείας από το λιμανάκι Κάνια.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

– Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε επίσης τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με το Δήμο Χάλκης για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300m3/d πόσιμου νερού στο Δήμο Χάλκης» προϋπολογισμού 434.000,00 €.

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου, λόγω της μη διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Χάλκης. Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια μιας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 300m3/d, με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Χάλκης. Η μονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί πλησίον της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης σε ήδη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Χάλκης.

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει ως φορέας υλοποίησης α) να υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο – Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» β) την δημοπράτηση, γ) την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες παραλαβών, ε) την παράδοση σε λειτουργία στον Κύριο του Έργου Δήμο Χάλκης.

– Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με το Δήμο Χάλκης για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δήμου Χάλκης» προϋπολογισμού 471.200,00 €.
Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου, λόγω της μη διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Χάλκης. Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ταυτόχρονα Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφόρτωσης των αστικών στερεών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου αυτά να μεταφερθούν με ασφάλεια στις αντίστοιχες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσής τους στη Ρόδο.

Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί εντός υφιστάμενου γηπέδου του Δήμου Χάλκης, ο οποίος χρησιμοποιείται ήδη για εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Η πράξη αποτελείται μόνο από δύο υποέργα:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δήμου Χάλκης, συνολικού προϋπολογισμού 310.000,00 €
2. Προμήθεια ενός οχήματος μεταφοράς press-containers τύπου γάντζου, συνολικού προϋπολογισμού 161.200,00 €

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει ως φορέας υλοποίησης α) να υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο – Άξονας Προτεραιότητας 05 «Ενίσχυσης της Περιφερειακής Συνοχής» β) την δημοπράτηση, γ) την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες παραλαβών, ε) την παράδοση σε λειτουργία στον Κύριο του Έργου Δήμο Χάλκης.