Σε παραίτηση από το αξίωµα όχι µόνο του Προέδρου, αλλά και από µέλος της Τοπικής Επιτροπής, ως έσχατη ενέργεια, η οποία µπορεί να διασώσει την κλονισµένη αξιοπιστία και το καταρρακωµένο κύρος του Περιφερειακού Τµήµατος καλεί τον Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού ∆ωδ/σου ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Θωµά Μητσόπουλο, ο πολιτικός μηχανικός Τσαμπίκος Τσακίρης.

Ο κ. Τσακίρης κατηγορεί τον κ. Μητσόπουλο, ότι εκμεταλλευόμενος της θέση του, επεδίωξε και κατόρθωσε να ανατεθούν σε εργοληπτική επιχείρηση συµφερόντων του, τουλάχιστον δύο έργα, ένα αυτό που αφορούσε “τις εργασίες κατεδάφισης της κατεστραµµένης γέφυρας Μάκκαρη”, προϋπολογισµού 500.000,00€ (από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου) και ένα ακόµα, αυτό που αφορά “την προστασία και αποκατάσταση βάθρων παλιάς γέφυρας Γαδουρά, λόγω της ζηµιάς που προκλήθηκε από τις θεοµηνίες της 25/11/2019”, προϋπολογισµού 440.000,00€ (από το ∆ήµο Ρόδου).

Στην επιστολή του αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης την 21/10/2020
Κύριε Πρόεδρε
Έλαβα την πρόσκληση σου για τη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε/Περιφερειακό Τµήµα ∆ωδ/σου της 21/10/2020 και µε έκπληξη διαπιστώνω ότι στα θέµατα ηµερήσιας διατάξεως περιλαµβάνεται µε αριθµό 1. το εξής:

“Ενηµέρωση µελών για αναθέσεις έργων από το ∆ήµο Ρόδου µε την προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16”. H επίκληση και προσφυγή στις πιο πάνω διατάξεις εκ µέρους των αναθετουσών αρχών, γίνεται λόγω της έκτακτης ανάγκης, στην οποία έχει κηρυχθεί το νησί της Ρόδου, εξαιτίας των θεοµηνιών του Νοεµβρίου 2019, βάσει σχετικής Κυβερνητικής Απόφασης. Η κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ισχύει µέχρι τις 14/11/2020. Εποµένως, είναι αυτονόητο ότι δεν έχει αξία πλέον να συζητείται στη Γενική Συνέλευση το θέµα αναθέσεων έργων µε την κατά παρέκκλιση διαδικασία ,
καθώς σε µερικές ηµέρες εκπνέει η προθεσµία µέσα στην οποία µπορεί η αναθέτουσα αρχή να προσφύγει στις διατάξεις αυτές.

Το θέµα αυτό, θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης σε Γενική Συνέλευση από τον περσυνό Νοέµβριο του 2019, ώστε να εκδηλωθεί από µέρους των συναδέλφων το αντίστοιχο ενδιαφέρον για την
εκτέλεση των επειγόντων αυτών έργων. Άλλωστε, η τακτική αυτή από τις κατά καιρούς ∆ιοικούσες Επιτροπές του Περιφερειακού Τµήµατος, εφαρµοζόταν τα προηγούµενα χρόνια σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων που δηµιουργούσαν την αναγκαιότητα επείγουσας εκτέλεσης
έργων.

Όµως, κ. Πρόεδρε, τέτοιο θέµα ιδιαίτερης σηµασίας, ειδικά υπό τις επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες, για όλους τους συναδέλφους, όχι µόνο δεν τέθηκε από µέρους σου έγκαιρα σε Γενική Συνέλευση, αλλά
αντιθέτως και κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας ακόµα και ηθικής, εσύ εργαλειοποιώντας το αξίωµα του Προέδρου επεδίωξες και κατόρθωσες να ανατεθούν σε εργοληπτική επιχείρηση συµφερόντων σου, τουλάχιστον δύο έργα, ένα αυτό που αφορούσε “τις εργασίες κατεδάφισης
της κατεστραµµένης γέφυρας Μάκκαρη”, προϋπολογισµού 500.000,00€ (από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου) και ένα ακόµα, αυτό που αφορά “την προστασία και αποκατάσταση βάθρων παλιάς γέφυρας Γαδουρά, λόγω της ζηµιάς που προκλήθηκε από τις θεοµηνίες της 25/11/2019”, προϋπολογισµού 440.000,00€ (από το ∆ήµο Ρόδου).

κ. Πρόεδρε, Ευθέως σου απευθύνω µοµφή και σε κατηγορώ έντονα για την απαράδεκτη συµπεριφορά σου να αγνοήσεις προκλητικά τον κλάδο των εργοληπτικών επιχειρήσεων της περιοχής µας, θέτοντας ως πρώτη και µοναδική προτεραιότητα σου την αποκόµιση οικονοµικών ωφεληµάτων ή άλλων συµφερόντων, καταχρώµενος της όποιας εξουσίας απορρέει από το αξίωµα σου ως Προέδρου, αξίωµα που θα έπρεπε να διασφαλίζει τη δεοντολογία και την ηθική και να προάγει την αλληλεγγύη µεταξύ των
συναδέλφων.

Μετά τα παραπάνω, εξυπακούεται ότι δεν έχει νόηµα να παραστώ και να συµµετάσχω στη Γενική Συνέλευση των µελών του Περιφερειακού Τµήµατος ∆ωδ/σου, καθώς µε τη συµµετοχή µου ουσιαστικά καλούµαι να νοµιµοποιήσω τετελεσµένα γεγονότα, από τα οποία έχετε κατάφωρα ωφεληθεί, τόσο εσύ όσο και µικρός αριθµός συναδέλφων του κύκλου σου.

Τέλος κ. Πρόεδρε και επειδή µε τη συµπεριφορά σου αυτή έχεις απαξιώσει την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε/ Περιφερειακό Τµήµα ∆ωδ/σου µε ορατό πλέον τον κίνδυνο διάλυσης του Περιφερειακού Τµήµατος, σε καλώ, να
παραιτηθείς από το αξίωµα όχι µόνο του Προέδρου αλλά και από µέλος της Τοπικής Επιτροπής, ως έσχατη ενέργεια, η οποία µπορεί να διασώσει την κλονισµένη αξιοπιστία και το καταρρακωµένο κύρος του Περιφερειακού Τµήµατος.

Τσαµπίκος Τσακίρης
Πολιτικός Μηχανικός , Μέλος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε

 1,532 total views,  2 views today