(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò Ðáíáãéþôçò ÑÞãáò êáé ç õöõðïõñãüò Ìáñßá Êüëëéá-Ôóáñïõ÷Ü, óõíïäåõüìåíïé áðü ôïõò Áñ÷çãïýò ôùí Ãåíéêþí Åðéôåëåßùí, ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ï ÅõÜããåëï ÁðïóôïëÜêç ÐÍ, ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãï ÁëêéâéÜäç ÓôåöáíÞ, ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ï Íéêüëáï Ôóïýíç ÐÍ êáé ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ï (É) ×ñÞóôï ×ñéóôïäïýëïõ, êáèþò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôïõ Ē Óþìáôïò Óôñáôïý ÁíôéóôñÜôçãï Ãåþñãéï ÊáìðÜ, ðáñáêïëïýèçóáí, ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò ÄéáêëáäéêÞò ¢óêçóçò «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ 2018», ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Ïêôùâñßïõ 2018. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐÅÈÁ /STR

Στην Εθνική Διακλαδική Άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ που  πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 5 έως 12 Οκτωβρίου συμμετείχε το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην άσκηση εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συμμετέχει  και όλος ο Πολιτικός Τομέας με τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ των Υπουργείων – των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων- των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων , καθώς και με τους εποπτευόμενους από τα Υπουργεία Οργανισμούς Επιχειρήσεις και Ιδρύματα της χώρας.

Επίσης το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας – Π.Σ.Ε.Α. Δωδεκανήσου συμμετείχε στην άσκηση «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2018» που συμμετείχε μόνο ο πολιτικός τομέας.

 324 total views,  2 views today