Συμπληρώνεται το Διοικητικό Σχήμα του Δήμου Ρόδου . Οι αποφάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος

304

Συμπληρώνει το διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου με τις αποφάσεις που υπογράφει ο δήμαρχος  Ρόδου κ. Αντώνης Β Καμπουράκης.

Συγκεκριμένα ανανεώθηκε η θητεία του κ. Σπύρου Σπυρόπουλου  ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου  νέων τεχνολογιών. Στα καθήκοντα του προστέθηκε ο τομέας της  ακίνητης περιουσίας και σήμερα θα γίνει η παράδοση από τον κ. Μανέττα .

Στον αντιδήμαρχο Καμείρου κ. Σάββα Χριστοδούλου προστέθηκε ο τομέας Νότιας Ρόδου.

Ως άμισθος αντιδήμαρχος εμπορικών δραστηριοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας ορίστηκε ο κ. Μιχάλης Σταυρής.

Με τροποποιητική απόφαση άμισθος αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Ενεργειακών Επενδύσεων της πλειοψηφίας θα είναι  ο κ. Τηλέμαχος Καμπούρης.

Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δημοσίων και Διεθνών   Σχέσεων ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Βυρίνης.

Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ΔΕ Καλλιθέας

Η απόφαση για τον κ. Μιχάλη Σταυρή αναφέρει τα εξής:

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Σταυρή του Σταύρου ως
άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023 ,
εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες , με εξαίρεση τις πειθαρχικές
αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.
Αναλυτικότερα:
Α.1 την εποπτεία , ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των
αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία του της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας (άρθρο 15 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και της διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν στο Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας –ΑΠΕ και Βιομηχανίας, πλην του τομέα Ενεργειακών Επενδύσεων του Δήμου Ρόδου
ως Φορέα, καθώς και την ευθύνη του Τμήματος Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας.

Α.2. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας ως
ακολούθως:
• μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας
• παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στην δημοτική ενότητα
• μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκονται στην δημοτική ενότητα
• εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες
της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους
Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους συμβούλους

• εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία
συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την
εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη
• συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της
επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους
Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της
Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, με την αρμοδιότητα υπογραφής λ ηξιαρχικών
πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.
Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή
διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της
ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών
δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.
Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να
εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη α πόφαση του δημάρχου, για λόγους
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε πλήρες κείμενο μία φορά σε μία ημερήσια
εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η αρμοδιότητα για τη Νότια Ρόδο

Η απόφαση για τον κ. Σάββα Χριστοδούλου σε ότι αφορά τον τομέα  της  Δημοτικής Ενότητα Νότιας Ρόδου αναφέρει :

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου
ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023 , εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες , με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.
Αναλυτικότερα:
Α.1. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής ενότητας Καμείρου και της
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου ως ακολούθως:
• μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στην επικράτεια της κάθε δημοτικής ενότητας
• παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στην κάθε δημοτική ενότητα
• μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκονται στην κάθε δημοτική ενότητα
• εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες
των δημοτικών ενοτήτων και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους
Αντιδημάρχους
• εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία
συνεργείων και εξοπλισμού στ ην κάθε δημοτική ενότητα για την
εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη
• συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της
επικράτειας της κάθε δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών
τους
Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της
Δημοτικής Ενότητας Καμείρου και της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου , με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτώνσε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δη μάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.
Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή
διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της κάθε  ενότητας, πλην των β εβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών
δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.
Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να
εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί
ο Δήμαρχος
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του
θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

 

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων

Η απόφαση για τον ορισμό του κ. Αθανάσιου Βυρίνη ως αντιδημάρχου Τουρισμού αναφέρει τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανάσιο Βυρίνη ως
έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της
τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023 , εκχωρώντας του τις παρακάτω
αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.
Αναλυτικότερα:
Α.1 την εποπτεία , ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των
αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (άρθρο
16 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης για το σκοπό αυτό και
προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών
δράσεων του Δήμου Ρόδου με τους καθ’ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού
κράτους και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.
Α.3. την εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των
αποφάσεων και εγγράφων για την προώθηση και ανάπτυξη των Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου Ρόδου καθώς και την εφαρμογή
όλων των δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ως φορέα, για τη δημόσια και διεθνή
του προβολή.
Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να
εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί
ο Δήμαρχος
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του
θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.